Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "mainwindowimpl.h"
// place your code here
// ïðîâåðêà

void MainWindowImpl::addNewMemory(){
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
QStringList user_list;
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
//      QString temp;
//      int lsize;
        addmemFrm.treeWidget->clear();
        addmemFrm.comboBox->clear();
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
       
//      lsize = proizv_list.size();
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
//      temp = proizv_list.at(i); }
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
        addmemFrm.show();
}

void MainWindowImpl::addNewMemory(QString inventar_num){
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
QStringList mb_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
QStringList hdd_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
QStringList cpu_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
QStringList video_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèäåîêàðò
QStringList mb_model_list;//ñïèñîê ìîäåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
QStringList user_list;
QString currProizvoditel;
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
//      QString temp;
//      int lsize;
        treeWidget->setEnabled(false);
       
        addmemFrm.label_7->setText(inventar_num);
        addmemFrm.treeWidget->clear();
        addmemFrm.comboBox->clear();
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
        addmemFrm.comboBox_5->clear();
        addmemFrm.comboBox_6->clear();
        addmemFrm.comboBox_13->clear();//ïðîèçâîäèòåëè HDD
        addmemFrm.comboBox_9->clear();//ïðîèçâîäèòåëè CPU
        addmemFrm.comboBox_19->clear();//ïðîèçâîäèòåëè VIDEO
        addmemFrm.comboBox_20->clear();//ìîäåëè âèäåîêàðò
        addmemFrm.lineEdit_2->clear();
        addmemFrm.lineEdit->clear();

        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
        mb_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListMB();
        hdd_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListHDD();
        cpu_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListCPU();
        video_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListVIDEO();
       
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
       
       
//      lsize = proizv_list.size();
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
//      temp = proizv_list.at(i); }
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
        addmemFrm.comboBox_5->addItems(mb_proizv_list);
        addmemFrm.comboBox_13->addItems(hdd_proizv_list);
        addmemFrm.comboBox_9->addItems(cpu_proizv_list);
        addmemFrm.comboBox_19->addItems(video_proizv_list);
        currProizvoditel = addmemFrm.comboBox_5->currentText();
//      mb_model_list = addmemFrm.getModelListMB(currProizvoditel);
//      addmemFrm.comboBox_6->addItems(mb_model_list);
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
       
        addmemFrm.show();
}


QString MainWindowImpl::get_info_from_system_block(QString inventar_num){
       
        QSqlQuery query;
        int field_id, field_serial_num, field_inventar_num, field_data_pokypki, field_srok_garantii, field_id_otv_lica;
        QString sql_query_text, tmp;
        QString identifikator, serial_num, data_pokypki, srok_garantii, id_otv_lica ;
       
        sql_query_text = tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.* from  Ñèñòåìíûå_áëîêè where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = ");
        sql_query_text.append(inventar_num);
        query.prepare(sql_query_text);
        query.exec();
       
        field_id = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
        field_serial_num = query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
        field_data_pokypki = query.record().indexOf(tr("Äàòà_ïîêóïêè"));
        field_srok_garantii = query.record().indexOf(tr("Ñðîê_ãàðàíòèè"));
        field_id_otv_lica = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà"));
       
        identifikator = query.value(field_id).toString();
        serial_num = query.value(field_serial_num).toString();
        data_pokypki = query.value(field_data_pokypki).toString();
        srok_garantii = query.value(field_srok_garantii).toString();
        id_otv_lica = query.value(field_id_otv_lica).toString();
       
        tmp = "Èíâ. íîì: ";
        tmp.append(inventar_num);
       
       
        return tmp;
}

void  MainWindowImpl::on_treeWidget_itemSelectionChanged (){
        if (fEnable_component_add || fEnable_naznachit_otvetstv) {
                delete_all_actions();
                return;
        }
        QTreeWidgetItem *currItm;
        QString txt;
        QString id_otv_lica;
        int i;
        i++;
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
        txt = currItm->text(2);
        id_otv_lica = currItm->text(14);
        if (txt==tr("Îòäåë")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_otdel();
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
//              treeWidget->removeAction(novoe_oborydovanieAction);
                }
        else if (txt==tr("Ñîòðóäíèê")) {
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sotrydnik();
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }
        else if (txt==tr("Ñêëàä")) {
                delete_all_actions();
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
                add_actions_for_sklad();
                }
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica != tr("1")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_system_block();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica == tr("1")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_system_block();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      
        else if (txt==tr("ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_MB();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }
        else if (txt==tr("ÌÎÄÓËÈ ÏÀÌßÒÈ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_RAM();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }
               
        else if (txt==tr("ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_CPU();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }              

        else if (txt==tr("ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_HDD();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }              

        else if (txt==tr("ÏÐÈÂÎÄÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_CD_DVD();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      

        else if (txt==tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_VIDEO();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      

        else if (txt==tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_SoundCard();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      

        else if (txt==tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_LAN();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      

else if (txt==tr("ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÁËÎÊÈ")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_sklad_SB();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                }      

               
/*      else if (txt==tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà") && id_otv_lica == tr("1")){
                delete_all_actions();
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
                } */

       
       
        else if (id_otv_lica != tr("1")){treeWidget->addAction(addMemoryAction); //íå ñêëàä
                delete_all_actions();
                add_actions_for_kompletyushie();
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
               
//              SpliterAction->setSeparator (true);
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
                }

        else {treeWidget->addAction(addMemoryAction); // ñêëàä
                delete_all_actions();
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();//íàçâàíèå ôóíêöèè íàäî ïîìåíÿòü, ýòî êî âñåì êîìïëåêòóþùèì îòíîñèòñÿ
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
               
//              SpliterAction->setSeparator (true);
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
                }
               
//      if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {i++;}
}


void  MainWindowImpl::novoe_oborydovanie(){
       
}


void  MainWindowImpl::pereimenovft_otdel(){
       
}

void MainWindowImpl::yvolit_sotrydnika(){
       
}

void MainWindowImpl::perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdel(){
        int i;
        i++;
}

void  MainWindowImpl::naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie(){
       
}

void  MainWindowImpl::ystanovit_novie_complektyushie(){
        QString inventar_num;
        QTreeWidgetItem * currItem;
        int currColomn;
        int top_item_index;
        lineEdit->insert(tr("Ðåäàêòèðîâàòü"));
        currItem = treeWidget->currentItem ();
        top_item_index = treeWidget->indexOfTopLevelItem(currItem);
        currColomn = treeWidget->currentColumn();
        MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(currItem, 3); //âûâîäèì íîìåð ñèñòåìíèêà íà ôîðìó
//      inventar_num = tr("Èíâ.íîì: ");
        inventar_num.append(currItem ->text(3));
        if (currColomn == 1){
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
                addmemFrm.show();
        };
        if (inventar_num == "") return;
        lineEdit->insert(currItem ->text(currColomn));
switch(currColomn)
        {
                case 1://Ñîòðóäíèêè
                {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
                addNewMemory(inventar_num);
                       
                }
                break;


                case 4: //Ïðîöåññîð
                {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
                addNewMemory(inventar_num);
                }  
                break;

                case 5: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
                {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
                addNewMemory(inventar_num);
                }  
                break;

                case 6: //Ïàìÿòü
                {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
                addNewMemory(inventar_num);
//              addmemFrm.show();
                }  
                break;

                case 7: //Âèí÷åñòåð
                {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
                addNewMemory(inventar_num);
                }
                break;


//              case 2: break;
                default : {
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
                addNewMemory(inventar_num);
                }              
               
                break;
        }
        addmemFrm.treeWidget->clear();

        addmemFrm.treeWidget->clear();
}void  MainWindowImpl::on_addmemoryForm_formClose(){
        treeWidget->setEnabled(true);
}

void MainWindowImpl::insert_MB_to_system_block(){ // óñòàíàâëèâàåì êîìïîíåíòû ñî ñêëàäà
        QTreeWidgetItem * currItem;
        QString tip_komplekt;
        QString identifikator_kimplekt; // èäåíòèôèêàòîð êîìïëåêòóþùåãî â òàáëèöå
        currItem = treeWidget->currentItem ();
        tip_komplekt = currItem->text(2);
        identifikator_kimplekt = currItem->text(12);
        if (tip_komplekt == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
                component_table = tr("matheboards");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé õîòèòå óñòàíîâèòü ìàòåðèíñêóþ ïëàòó."));
               
        }
        else if (tip_komplekt == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
                component_table = tr("memory");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ìîäóëü ïàìÿòè."));
        }
       
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðîöåññîð")){
                component_table = tr("processors");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðîöåññîð."));
        }
       
        else if (tip_komplekt == tr("Âèäåîêàðòà")){
                component_table = tr("videocards");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü âèäåîêàðòó."));
        }
       
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðèâîä")){
                component_table = tr("cd_dvd");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðèâîä."));
        }

        else if (tip_komplekt == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
                component_table = tr("soundcards");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü çâóêîâóþ êàðòó."));
        }

        else if (tip_komplekt == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
                component_table = tr("lancards");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ñåòåâóþ êàðòó."));
        }
       
        else if (tip_komplekt == tr("Æåñòêèé äèñê")){
                component_table = tr("harddiscs");
                component_id = identifikator_kimplekt;
                fEnable_component_add = true;
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü æåñòêèé äèñê."));
        }
       
 // select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà;
//  select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà and an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð != 1 and an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå = "ÑÀÏÐ";


        int i;
        i++;
       
       
}

void MainWindowImpl::dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column)
{
        lineEdit->insert(item->text(column));


}

void  MainWindowImpl::move_to_sklad(){
        QString SqlText;
        QString currID;
        QString typeOdorydovaniya;
        QString tableName;
        QTreeWidgetItem * currItem;
        QString TipOborydovaniya;
        QSqlQuery UpdateSqlQuery;
        currItem = treeWidget->currentItem ();
        currID = currItem->text(12);
        typeOdorydovaniya = currItem->text(2);
       
//      tableName =
        if (typeOdorydovaniya == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
                tableName = tr("memory");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
                tableName = tr("matheboards");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðîöåññîð")){
                tableName = tr("processors");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Âèäåîêàðòà")){
                tableName = tr("videocards");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðèâîä")){
                tableName = tr("cd_dvd");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
                tableName = tr("soundcards");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Æåñòêèé äèñê")){
                tableName = tr("harddiscs");
        }
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
                tableName = tr("lancards");
        }
       
        else return;
        SqlText = tr("update ");
        SqlText.append(tableName);
        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = 1 where Èäåíòèôèêàòîð = "));
        SqlText.append(currID);
        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
        UpdateSqlQuery.exec();
        initTreeWidget();
}void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column)// ñîáûòèå íàñòóïàåò ïðè äâîéíîì êëèêå ìûøêè
{
        if (fEnable_naznachit_otvetstv) {
                QString SqlText;
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
                QString id_sotrydnika;         
                if (item ->text(2) == tr("Ñîòðóäíèê")) {
                        id_sotrydnika = item ->text(14);
                        SqlText = tr("update system_blocks set Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = ");
                        SqlText.append(id_sotrydnika);
                        SqlText.append(tr(" where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð = "));
                        SqlText.append(tr(curr_sys_block_id));
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
                        UpdateSqlQuery.exec();
                        initTreeWidget();                      
                        fEnable_naznachit_otvetstv = false;
                       
                }
        }

        else if (!fEnable_component_add)        lineEdit->insert(item->text(column));
        else {
                QString SqlText;
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
                QString id_sys_block;
//              QTreeWidgetItem * currItem;
//              currItem = treeWidget->currentItem ();
                if (item ->text(2) == tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {
                        id_sys_block = item ->text(12);
                        SqlText = tr("update ");
                        SqlText.append(component_table);
                        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "));
                        SqlText.append(id_sys_block);
                        SqlText.append(tr(" where Èäåíòèôèêàòîð = "));
                        SqlText.append(tr(component_id));
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
                        UpdateSqlQuery.exec();
                        initTreeWidget();
                        fEnable_component_add = false;
                }
       
                else return;
               
               
        }
       
}

void addmemoryForm::on_comboBox_5_currentIndexChanged (QString newText){
        QStringList mb_model_list;
        comboBox_6->clear();
        mb_model_list = getModelListMB(newText);
        comboBox_6->addItems(mb_model_list);
       
//      int i;
//      i++;
//      i++;
}

void addmemoryForm::on_comboBox_19_currentIndexChanged (QString newText){
        QStringList video_model_list;
        comboBox_20->clear();
        video_model_list = getModelListVIDEO(newText);
        comboBox_20->addItems(video_model_list);
       
//      int i;
//      i++;
//      i++;
}


void addmemoryForm::on_comboBox_9_currentIndexChanged (QString newText){
        QStringList mb_model_list;
        comboBox_12->clear();
        mb_model_list = getModelListCPU(newText);
        comboBox_12->addItems(mb_model_list);
       
//      int i;
//      i++;
//      i++;
}

void MainWindowImpl::on_createButton_clicked(){
//      int i;
//      i++;
//      i++;
        bool ok;
QSqlQuery q;
//q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
//ok = q.exec();
// q.clear();

//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ


q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
                        "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
                        "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

 ok = q.exec();
 

//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ

q.clear();
 
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
                        "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ

q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
                        "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
                        "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò

q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
                        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
                        "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
                        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
        "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();


ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();


ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();


ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
        "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));

ok = q.exec();

q.clear();

ok = q.prepare(tr("INSERT INTO an_db.otdeli  VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));

ok = q.exec();

q.clear();//sotrydniki

q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
                                        "values (:fio, :id_otd)"));
        q.bindValue(tr(":fio"), tr("Êëàäîâùèê"));
        q.bindValue(tr(":id_otd"), tr("1"));

ok = q.exec();


}void MainWindowImpl::on_exportButton_clicked(){

raportFrm.show();
/*

int ch;
QChar qch = 'Ï';

char ch_arr[32];
ch_arr[0] = char('À');
ch_arr[1] = char('í');
ch_arr[2] = char('ä');
ch_arr[3] = char('ð');
ch_arr[4] = char('å');

ch = qch.unicode();
       
//      int y;
//      y = 20 / 0;
        if (!(myfun())){
               
        //connecttoregistry();
        //initcomponentcontext();
        //send();
       
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
                                                                        }
                                                                       
                                                                       
                                                                       
if (!(connecttoregistry())){
               
        //connecttoregistry();
        //initcomponentcontext();
        //send();
       
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
                                                                        }
if (!(initcomponentcontext())){
               
        //connecttoregistry();
        //initcomponentcontext();
        //send();
       
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
                                                                        }
                                                                       
        if (!(send(10))){
               
        //connecttoregistry();
        //initcomponentcontext();
        //send();
       
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
                                                                        }
                                                                                                                                       
                                                                       
                                                                       


*/


};


void MainWindowImpl::on_wmiButton_clicked(){
       
//      QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
        QString program = tr("wmic");
        QStringList arguments;

//      arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");   
        program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
        int i;
        i++;
        process.start(program);
       
}


void MainWindowImpl::addNewOtdel(){
        int i=0;
        i++;
        addotdelFrm.lineEdit->clear();
        addotdelFrm.lineEdit_2->clear();
        treeWidget->setEnabled(false);
        addotdelFrm.show();
       
}

void  MainWindowImpl::new_sotrydnik(){
        QTreeWidgetItem *currItm;
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
        int i=0;
        i++;
        addsotrydnikFrm.lineEdit->clear();
        addsotrydnikFrm.IdOtdela = currItm->text(12);
        treeWidget->setEnabled(false);
        addsotrydnikFrm.show();
       
}
       
void MainWindowImpl::novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad(){
        int i=0;
        i++;
        treeWidget->setEnabled(false);
        addsysblockFrm.show();
       
}

void MainWindowImpl::readStandartProcessOutput(){
        QByteArray arr;
        QStringList result;
        QString str1, str2;
        int i;
        arr = process.readAllStandardOutput();
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
        str1 = QString(tr(arr));
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
        result << QStringList(arr);
//      str2 << arr;
        i = result.size();
//      str1 = result.at(0);
        i++;
        lineEdit->insert(str1);
       
}

void MainWindowImpl::readStandartProcessError(){
        QByteArray arr;
        arr = process.readAllStandardError();
       
}