Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "addsotrydnikform.h"
#include "mainwindowimpl.h"
// place your code here

addsotrydnikForm::addsotrydnikForm()
        : QDialog()
{
//      QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
        setupUi(this);
//      proizv_list = getManufacturiesList();
//      comboBox->addItems(proizv_list);
        // TODO
                connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), this, SLOT(addNewSotrydnikSlot()));
       
}void addsotrydnikForm::closeEvent ( QCloseEvent * event )  {
        emit formClose();
}

void addsotrydnikForm::addNewSotrydnikSlot(){
        QSqlQuery q;
        QString sqltext;
        int field_fio, field_identifikator, field_identifikator_otdela;
        QString id, fio, id_otdela;
        bool ok;
        if (lineEdit->text()==""){
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñîòðóäíèêà"),   // Çàãîëîâîê.  
                                                                                tr("Âû íå ââåëè ÔÈÎ ñîòðóäíèêà!"));          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                return;
                         }
               
               
        sqltext = tr("select * from sotrydniki where sotrydniki.ÔÈÎ = \"");
        sqltext.append(lineEdit->text());
        sqltext.append(tr("\""));
        q.prepare(sqltext);
        ok = q.exec();
        field_fio = q.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
        if (q.next()) {
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñîòðóäíèêà"),   // Çàãîëîâîê.  
                                                                                tr("Ñîòðóäíèê ñ òàêèì ÔÈÎ ñóùåñòâóåò!"));          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                return;
                         }
        else {
                q.clear();
                q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
                                        "values (:fio, :id_otd)"));
        q.bindValue(tr(":fio"), lineEdit->text());
        q.bindValue(tr(":id_otd"), IdOtdela);
        ok = q.exec();
        emit componentAdd();
        close();}
       
}