Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 209 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#ifndef TREEDELEGATEFORM_H
#define TREEDELEGATEFORM_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
    class TreeDelegateForm;
}

class TreeDelegateForm : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit TreeDelegateForm(QWidget *parent = 0);
    ~TreeDelegateForm();
    void setClassID(QString new_class_id){class_id = new_class_id;} //óñòàíàâëèâàåò èäåíòèôèêàòîð êëàññà, ê îáúåêòàì êîòîðîãî áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ôèëüòð
    QString classID(){return class_id;}//âîçâðàùàåò èäåíòèôèêàòîð êëàññà
private:
    Ui::TreeDelegateForm *ui;
    QString class_id; //èäåíòèôèêàòîð êëàññà, ê îáúåêòàì êîòîðîãî áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ôèëüòð};

#endif // TREEDELEGATEFORM_H