Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 202 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "mymodel.h"

MyModel::MyModel(QObject *parent) :
      QSqlTableModel(parent)
{
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
    icon_index = -1;
}

Qt::ItemFlags MyModel::flags(
         const QModelIndex &index) const {
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
/***********************************************

if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
//if (index.column() == 4)
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
else
{
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
}

*************************************************/


 if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
{
     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;         // åñëè â ñòîëáöå òèï "BOOL", äåëàåì åãî âèáèðàåìûì
     //flags |= Qt::ItemIsEnabled;
     flags &= ~Qt::ItemIsEditable;
 }

 return flags; // òåêóùèé ñòîëáåö


}


bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
     bool lResult = false;
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {

        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);

       MyModel::submitAll();

          }


else
    {
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
       if (lResult) {
           QModelIndex newindex;
           QSqlRecord rec = record(index.row());

           if (value.isNull()) {
           rec.setNull(index.column());

           }
           else rec.setValue(index.column(), value);

           rec.setGenerated(index.column(), true);
           lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);


        }
       if (value.isNull()) {
                                select();
                                emit dataChanged(index, index);
                            }

   }

  return lResult;

}QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {

     QHash<int, bool> check;
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
     QList <int> keys;
     QStringList values;
     QList <int> files_keys;
     QStringList files_values;
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
     files_keys = files_map.keys(); // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
     files_values = files_map.values(); // ñïèñîê èìåò ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû

switch (role) {
        case Qt::DisplayRole:
            {
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
                //    return value.toInt() != 0 ? tr("Yes") : tr("No");
                if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
                    {
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
                    }
                int index_of_list;
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());

               if (index_of_list == -1){ // ñòîëáåö íå ÿâëÿåòñÿ óêàçàòåëåì, ïðîâåðèì, ìîæåò îí õðàíèò ôàéë
                                            index_of_list = files_keys.indexOf(index.column());
                                            if (index_of_list == -1) return value; // íåò, ñòîëáåö íå õðàíèò ôàéë
                                            QString file_name;
                                            QByteArray data_tmp;
                                            data_tmp = value.toByteArray();
                                            if (data_tmp.isEmpty() || data_tmp.isNull()) return value;
                                            else {
                                                    QDataStream out (&data_tmp,QIODevice::ReadOnly);
                                                    out >> file_name;
                                                    return file_name;
                                                }
                                        }
               else {
                   QString parentInctance;
                   QSqlQuery q;
                   QString sql_str;
                   bool ok;
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
                   sql_str = tr("select * from `");
                   sql_str.append(parentInctance);
                   sql_str.append(tr("` "));
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
                   sql_str.append(value.toString());
                   q.prepare(sql_str);
                   ok = q.exec();

                   if (ok)  {
                                while(q.next()){
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;

                                                  }
                            }
                   int ii;
                   ii++;


               }
               return value;

        }
         //   if (index.column() == 1)
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));


        case Qt::EditRole:
            if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö

            else {
               return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò");

            }
            ///return value;
           // if (index.column() == 1)
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
        case Qt::TextColorRole:
            if(index.column() == 1)
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
            else
              return value;
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
        case Qt::FontRole:
           if(index.column() == 1) {
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
              return qVariantFromValue(font);
           }else
               return value;

       case Qt::BackgroundColorRole: {
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
                if(index.column() == 2)
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
                        else if(index.column() == 4)
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
                        else
                           return value;
                                    }     case Qt::CheckStateRole:
         {

           if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö

           else
           {
               return (QSqlQueryModel::data(index).toInt() != 0) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
           }
       }

     case Qt::SizeHintRole:
              {

             int height = value.toSize().height();
             int widht = value.toSize().width();
             if(index.column() == icon_index) {
                               QVariant currentImage = QSqlTableModel::data(index, 0);
                               QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
                               QPixmap pxmp;


                               if (currentImage.isValid()) {
                                    pxmp.loadFromData(bytes);
                                    if (height < pxmp.height()) height =  pxmp.height() +10;
                                    if (widht < pxmp.width()) widht = pxmp.width() +10;
                                    return QVariant(QSize(widht, height));

                                }
                               else return value;

                           }                 return value;
               }
       }
  return value;
}