Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 256 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
/*
    QPalette p = this->palette();
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
    this->setAutoFillBackground(true);
    this->setPalette(p);
*/


    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
    ui->tab_3->setLayout(ui->horizontalLayout_7);
    ui->tab_4->setLayout(ui->horizontalLayout_8);
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
    model_is_build = false;
   // MainWindow::readModel();

   //QString model_str;


   /*
   MainWindow::creatModelString();
   int i;
   i++;
    QFile file_tmp("./temp.txt");
    bool ok;
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
    QTextStream out(&file_tmp);
    out << MainWindow::modelString;
    file_tmp.close();
*/

    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);

    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));

    MainWindow::readSettings();

    MainWindow::openDataBase();

    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ

    MainWindow::initComboBox();

//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));

    MainWindow::initListModelsTablle();

    MainWindow::readModels();

    initWmiTree();


 //   MainWindow::creatModelString();
    //int i;
    //i++;

    /*
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
     bool ok;
     file_tmp.remove();
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
     QTextStream out(&file_tmp);
     out.setCodec("cp1251");
     out << MainWindow::modelString;
     file_tmp.close();
    */    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
    ui->treeWidget_2->hideColumn(5);


    getDatabaseData();
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
    sql_mogel = new MyModel();

    /// filter_model = new MyModel();
    filter_model = new QSqlTableModel();
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);

    model_is_build = true;
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));


    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);


    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);

   // setFrm.show();

    // treeForm.show();

    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));

 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));

    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
    fileDelegate = new FileDelegate(this);

 //   fileForm.show();

    doc = ui->textEdit->document();
    cursor = new QTextCursor(doc);
 //   buildReport(true);

    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
// wmiThread = new WmiThread(this);

}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete sql_mogel;
    delete filter_model;
    delete ui;
    delete model_for_ListModelsTable;
}

void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
{
    QMainWindow::changeEvent(e);
    switch (e->type()) {
    case QEvent::LanguageChange:
        ui->retranslateUi(this);
        break;
    default:
        break;
    }
}


bool MainWindow::readModel(){
    bool result;
    QString model_str;
    QFile file("modelstring.txt");
  //  QFile file("model.txt");
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
    if (result) {
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
                }

    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));


    return result;

}


void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
{
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
    QList<int> indentations;
    parents << parent;
    indentations << 0;

    int number = 0;

    while (number < lines.count()) {
        int position = 0;
        while (position < lines[number].length()) {
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
                break;
            position++;
        }

        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();

        if (!lineData.isEmpty()) {
            // Read the column data from the rest of the line.
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
            QList<QVariant> columnData;
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
                columnData << columnStrings[column];

            if (position > indentations.last()) {
                // The last child of the current parent is now the new parent
                // unless the current parent has no children.

                if (parents.last()->childCount() > 0) {
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
                    indentations << position;
                }
            } else {
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
                    parents.pop_back();
                    indentations.pop_back();
                }
            }

            // Append a new item to the current parent's list of children.
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);

/*
            QLineEdit * edit_line;
            edit_line = new QLineEdit(this);
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
*/

//static QStandartDelegate delegate;
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);


            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
                                                        }
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
            if (columnData.count()>2)
            {
            QString class_id;
            QString filtr_str;
            QPixmap pxmp;
            QIcon icon;
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);

           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);

            if (!pxmp.isNull())
                {
                    icon.addPixmap(pxmp);
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
                }
            }
        }

        number++;
    }
}


/*
void MainWindow::openBase()
{

        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
        pdb = &db;
        raportFrm.pdb = &db;

        pdb->setHostName(hostName);
        pdb->setDatabaseName(baseName);
        pdb->setUserName(userName);
        pdb->setPassword(password);
        bool ok = pdb->open();
        if (!ok) {
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                         }
        if (ok)
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
        }
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
                 }        model = new QSqlTableModel(this);
        model->setTable(tableName);

        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);

        model->select();


        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
        field.setValue(QString(tr("123")));

        bool okey;
        int index;
        QSqlRecord record;


        tableView->setModel(model);
        view.setModel(model);


        tableView->setAlternatingRowColors(true);
        view.setAlternatingRowColors(true);

        tableView->resizeColumnsToContents();


        view.resizeColumnsToContents();

        tableView->show();        initTreeWidget();
}
*/QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){

    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )

    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}

    return MainWindow::modelString;
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
 /*
    int root_item_child_count;
    int i;
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
    i++;
*/

}


void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
    int child_count;
    child_count = parentItem->childCount();
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
        for (int m=0; m < level; ++m){
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
    }
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}

    }
int i;
i++;
}


bool MainWindow::openDataBase(){
    QString errorString;
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));

    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));

    sql.setDatabaseName(baseName);    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));

    sql.setHostName(hostName);


    // // // sql.setUserName(tr("an"));

    sql.setUserName(userName);   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));


    sql.setPassword(password);    bool ok;
    ok = sql.open();

    /*
    if (!ok) {
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.


                            }

*/

    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                     }
else {

        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.

    }

     return ok;
}


bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
QSqlQuery q;
QString sql_str;
QString field_name_str;
QString root_class_name;
//bool ok;
//int field_name;

//ui->treeWidget->clear();

root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà


rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
 root_items_list << rootItem1;
 rootItem1->setText(0, modelName);

 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
 rootItems.append(rootItem1); rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);

 addChildsItems(rootItem2, -1);


/*

sql_str = tr("select * "
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
             );
sql_str.append(rootClassID);

sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));

q.prepare(sql_str);

ok = q.exec();
if (!ok) {
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                 }
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
while(q.next()){

                field_name_str = q.value(field_name).toString();

                }
*/}


bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
QSqlQuery q;
QString sql_str;
QString field_name_str;
QString root_class_name;
//bool ok;
//int field_name;

//ui->treeWidget->clear();

root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà


// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
// root_items_list << rootItem1;
// rootItem1->setText(0, modelName);

// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
// rootItems.append(rootItem1);

// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());

}

if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());

}//delete rootItem2;


// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);// rootItem2->setText(0, root_class_name);
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);

int child_count = root_item->child(0)->childCount();


for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
}

child_count = root_item->child(0)->childCount();
addChildsItems(root_item->child(0), row);
/*
sql_str = tr("select * "
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
             );
sql_str.append(rootClassID);

sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));

q.prepare(sql_str);

ok = q.exec();
if (!ok) {
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                 }
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
while(q.next()){

                field_name_str = q.value(field_name).toString();

                }

*/}
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString class_name_str;
    bool ok;
    int field_class_name;

    sql_str = tr("select * "
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
                 );

    sql_str.append(class_id);
    sql_str.append(tr("' "));

    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();


    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                     }

    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
    while(q.next()){

                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();

                    }

    return class_name_str;

}

void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
QStringList chields_list;
QString parent_ID;
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
parent_ID = perent_class_item->text(1);
int chields_count, i;

chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
if(chields_list.isEmpty()) return;
chields_count = chields_list.size();
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
    QString chield_class_name, chield_id;
    chield_id = chields_list.at(l);
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
}

i++;

}


/********************************************************
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
*
*
*
********************************************************/


QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
   // QMap<QString, QString> map;
   // TClass class_tmp;
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
    QStringList result;
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
    QString field_id_str;
    bool ok;
    int field_classIdentifer;
    sql_str = tr("select * "
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
                 );
    sql_str.append(class_id);

    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));

    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                     }
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
      while(q.next()){

                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
                    result.append(classIdentifer_str);
                    }

    return result;

  }


QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
QMap <QString, QString> result_map;
QSqlQuery q;
QString sql_str;
QString class_name_str, class_id_str;

int field_class_id, field_class_name;
bool ok;
sql_str = tr("select * "
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
             );
 q.prepare(sql_str);
 ok = q.exec();
 if (!ok) {
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
                  }
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));

while(q.next()){

                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
                }
 return result_map;
}

void MainWindow::initComboBox(){


    QStringList classesNameList;
    QStringList classesID_list;
    QStringList tmp_stringList;    QString tmp_str;

    class_list_map = MainWindow::getClassList();
    classesID_list = class_list_map.keys();
    classesNameList = class_list_map.values();
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);

    while (interator.hasNext()) {
         interator.next();
         tmp_str =  interator.value();
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
         tmp_str.append(interator.key());
         tmp_str.append(tr(")"));
         tmp_stringList << tmp_str;

     }
    tmp_stringList << tr("íå çàäàíî");
//    int count = ui->comboBox->count();

    ui->comboBox->clear();
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);


}


void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
QStringList classesNameList;
QStringList classesID_list;
QString ID_str;
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
int row;

classesID_list = class_list_map.keys();
classesNameList = class_list_map.values();
ID_str =  classesID_list[index];
ui->label->setText(ID_str);
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
{
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
}
    getDatabaseData();


}

void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
    int i;
    i++;
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
    QString mdl_str;
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
    QList <int> rows_list;


    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà

    mdl_itm_list = models_items.values();
    rows_list =  models_items.keys();
    row= item->text(4);


    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
        }
    if (!row.isEmpty()){


        int row_int;
    row_int = QVariant(row).toInt();
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
        {
            item_tmp = models_items[row_int];
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
        }


    }


}

/*
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
    item_tmp = item;
    while (item_tmp ){
        item_tmp = item_tmp->parent();
    }
  */

    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();


}


void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
    int i;
    i++;
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
        QStringList classesNameList;
        QStringList classesID_list;

        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
     //   ui->tableView->reset();
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
        delete filter_model;

        filter_model = new QSqlTableModel();
       /// filter_model = new MyModel();
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);

        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
        int index;
        classesID_list = class_list_map.keys();
        classesNameList = class_list_map.values();
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
        else { // åñëè ïóñòàÿ
        index = classesID_list.count();
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
        ui->comboBox->setEnabled(true);
        comboBox_slot_enable = true;
        return;

        }
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
        comboBox_slot_enable = true;
        ui->comboBox->setEnabled(true);


    }
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
    {
        QString class_id;
        QString model_id;
        QString filtr_str;
        QString inctance;
        QStringList conditionList;
        class_id = item->text(1);
        model_id = item->text(6);
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);

        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
        filtr_str.append(model_id);
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
        filtr_str.append(class_id);
       // filtr_str.append(tr("`"));

        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
        delete filter_model;
  ///      filter_model = new MyModel();

        filter_model = new QSqlTableModel();
       filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);

        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
        filter_model->setFilter(filtr_str);        filter_model->select();

        filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);

        ui->tableView_3->setModel(filter_model);


        ui->tableView_3->hideColumn(0);
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
        ui->tableView_3->hideColumn(2);


        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
        filterSpinDelegate.getItems();
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);

       // ui->tableView_3->setItemDelegate();
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);

        conditionList.clear();
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" << "IS NULL" << "IS NOT NULL";
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
        conditionList.clear();
        conditionList <<"" << ")";
        filterConditionDelegate_2.setItems(conditionList);
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(7, &filterConditionDelegate_2);

        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(6, &filterValueDelegate);
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);

        ui->comboBox->setEnabled(false);


    }
}

QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà

}


void MainWindow::initListModelsTablle(){
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();

    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);

    model_for_ListModelsTable->select();


    ui->treeWidget->hideColumn(1);
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
    ui->treeWidget->hideColumn(6);

    ui->tableView_2->hideColumn(0);
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
    ui->tableView_2->hideColumn(4);

    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);

    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);


}

void MainWindow::buildReport(bool advanced){

  //  QTreeWidgetItem * hitm;

  //   hitm = ui->treeWidget_2->headerItem();

  //   int count = root_items_list.count();

    //int count = ui->treeWidget_2->rootIndex();


    doc->clear();//î÷èùàåì äîêóìåíò

    int list_count;
    if (rootItems.isEmpty()) return;    list_count = rootItems.count();

    for (int i=0; i < list_count; i++){

       getReport(rootItems.at(i), advanced);    }
 // (bool)QTextDocumentWriter("raport.odt").write(doc);
}


void MainWindow::getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced){ // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè


 //   QTextDocument doc;
 //   QTextCursor cursor(&doc);
    QTextCharFormat char_fmt;
    bool ok;

    /**************

    //  char_fmt.setBackground(Qt::red);
    cursor.insertText(tr("Ì1\n"),char_fmt);
    QImage img;
    ok = img.load("./hdd5.png");
     doc.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("myimage"), img);
     cursor.insertImage("myimage");
    cursor.insertText(tr("Æåñòêèé äèñê\n"),char_fmt);

    (bool)QTextDocumentWriter("test.odt").write(&doc);
    ***************/


    QString model_name;
    QString rootClassID;
    QString rootClassInctance;
    QFont font;
    QBrush brush;

    brush.setColor(Qt::darkRed);
    char_fmt.setForeground(brush);
    font.setBold(true);
    char_fmt.setFont(font);

    model_name = model_item->text(0);
    if (model_item->checkState(0) == false) return; // ìîäåëü íå âûäåëåíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ


    newPage();
/*******************
    QTextBlockFormat textFormat;
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);

                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà"));
                        cursor->insertBlock();

                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
********************/
    if (!(model_item->childCount() > 0)) return; // ìîäåëü ïóñòà (íå ñîäåðæèò êëàññîâ)

    rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
    rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);

    cursor->insertText(model_name, char_fmt);
    cursor->insertText(tr("\n"));

    if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
        {
         /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
       /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
       /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà

            //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà

            ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
        printChild(model_item->child(0), tr(""), advanced, 1);

        }
}

void MainWindow::printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos){//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
    QString className; // èìÿ êëàññà
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
    int field_ID;
    int icon_field_index;
    bool filtr_empty;
    bool ok;
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    QTreeWidgetItem * title_item;

    QIcon icon;
    QMap<QString, QString> fieldsTypesList;//çäåñü â êà÷åñòâå êëþ÷å áóäåì õðàíèòü èìåíà ïîëåé, çíà÷åíèÿìè áóäóò èõ òèïû
    //QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
// // //     font.setBold(true);
    filtr_empty = filtr.isEmpty();

    classID = model_item->text(1);
    modelID = model_item->text(6);
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);


    icon = model_item->icon(0);

    parentClassID = model_item->parent()->text(1);

    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);

    className = model_item->text(0);
    inctance = getClassInctance(classID);

    if  (!model_item->checkState(0)) return;
    QTextCharFormat charFormatItalic, charFormatBase, charFormatItalicBold, charFormatItalicOnly;
    QTextTableFormat tableFormat;


//    QPen pen;
    QBrush brush;
    QFont font;
    // pen.setColor(Qt::red);
    // charFormatItalic.setTextOutline(pen);

    //QFont font;

    brush.setColor(Qt::blue);

    font.setItalic(true);

 charFormatItalicOnly.setFont(font);
    //charFormatItalic.setFontItalic(true);

    font.setBold(true);/////////////////
    charFormatItalic.setFont(font);


    charFormatItalic.setForeground(brush);    charFormatItalicBold.setFont(font);
    charFormatItalicBold.setForeground(brush);    //charFormatItalic.setFontWeight(16);
    pos++;
    for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
    cursor->insertText(className, charFormatItalic);
    cursor->setCharFormat(charFormatBase);
    cursor->insertText(tr("\n"));    sql_str = tr("select * "
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );
    sql_str.append(inctance);


    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
                            {
                                filtr.append(tr ("where "));
                                filtr.append(add_filtr);
                             }


    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
                                 sql_str.append(tr(" "));
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
                            }

    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();

    if (!ok) {
                            QString debug_str;
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
                            debug_str.append(inctance);
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
                            debug_str.append(filtr);
                            debug_str.append(q.lastError().text());
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            debug_str
                                                                           // q.lastError().text()
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return;
                     }

    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));

    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));

    int k=0;
    QStringList fieldsNamesList;// ñïèñîê èì¸í ïîëåé òàáëèöû
    QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
    QMap<QString, TField> fieldsMap;// çäåñü áóäåì â êà÷åñòâå êëþ÷åé õðàíèòü èìåíà ïîëåé, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëÿ
    QMap <QString, QString> fieldsValues;// çäåñü áóäåì õðàíèòü çíà÷åíèÿ ïîëåé, êëþ÷àìè áóäóò ñëóæèòü èìåíà ïîëåé
     FieldsList = getFieldList(classID); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé

     if(FieldsList.count()>0){
                                for(int i=0; i < FieldsList.count(); i++){ //ñîñòàâèì ïàðû (èìÿ ïîëÿ-òèï ïîëÿ)
                                                                            fieldsTypesList.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i).FieldType);
                                                                            fieldsMap.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i));
                                                                         }

                              // fieldsNamesList = fieldsTypesList.keys(); // ïîëó÷èì ñïèñîê èìåí ïîëåé
                              }

// icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé    while(!q.record().fieldName(k).isEmpty()){// ïîêà íå ïåðåáåð¸ì âñå ïîëÿ
        fieldsNamesList.append(q.record().fieldName(k++));
    }


//icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé


    while(q.next()){
                  if (q.record().count() > 1)
                  {
                    QString value_tmp;
                    QString ID_tmp;
                    QString space;

                    // // // //                QTreeWidgetItem * itm;
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
                    /***************************
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
                    itm->setText(0, value_tmp);
                    itm->setText(1, tr("object"));
                    itm->setText(2, ID_tmp);
                    ******************************/


                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè

                        QVariant data;
                        QByteArray bytes;
                        QPixmap pix;
                        QIcon icn;
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
                        QList <QString> id_list;
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
                            id_list = pixmap_map.keys();
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
                        }
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
                        }
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
                        // pix.loadFromData(bytes);


                    if(!pix.isNull())    {
                            if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
                            QString fname = value_tmp;
                            fname.append(tr(".png"));


                            pix.toImage().save(fname);
                            doc->addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(fname), pix.toImage());

                        // for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû


                            for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
                            cursor->insertImage(fname);
                          //  cursor->insertText(tr("\n"));

                        }
                            else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
                        // // // icn.addPixmap(pix);
                        // // // itm->setIcon(0, icn);
                     //  }


                    }

                    else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
                    cursor->insertText( value_tmp);
                    cursor->insertText( tr("\n"));                   // q.first();


                    if(advanced && (fieldsNamesList.count()>0)){ // åñëè îò÷åò ðàñøèðåííûé

                        QString tmp_string;
                        sql_str.clear();

                    // // //    QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count()-2, 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)                        /************************
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)

                        ************************/                        //                   cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû"));


                      //  *cursor = table->cellAt(0,1).firstCursorPosition();
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 2"));
                      //  *cursor = table->cellAt(1,1).lastCursorPosition();
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 4"));


                      //  cursor->movePosition(QTextCursor::End);                        //table->cellAt(1,1).firstCursorPosition().insertText(tr("1"));
                        //table->cellAt(1,2).firstCursorPosition().insertText(tr("2"));
                        //table->cellAt(2,1).firstCursorPosition().insertText(tr("3"));

                        //table->cellAt(2,2).firstCursorPosition().insertText(tr("4"));
                   //     cursor->insertText(tr("1 \t 2"));
                   //      cursor->insertText(tr("3 \t 4"));

                        for(int i=0; i < fieldsNamesList.count(); i++)
                                {


                            if (fieldsNamesList.at(i)== tr("Icon") || fieldsNamesList.at(i)== tr("ID")) {   tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
                                                                        continue;
                                                                    }

                                        QString fieldType;
                                        fieldType = fieldsTypesList.value(fieldsNamesList.at(i)); //îïðåäåëÿåì òèï ïîëÿ
                                        if(fieldType == tr("pointer")) // åñëè òèï ïîëÿ - óêàçàòåëü
                                                     {
                                                        QSqlQuery q_tmp;
                                                        QString sql_str;
                                                 //       QString val_str;
                                                         QString parent_class_id;// èäåíòèôèêàòîð êëàññà, íà îáúåêòû êîòîðîãî ññûëàåòñÿ ïîëå
                                                         QString parent_class_inctance; // õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
                                                         bool ok;
                                                         TField field_tmp;
                                                         field_tmp = fieldsMap.value(fieldsNamesList.at(i));
                                                         parent_class_id = field_tmp.DefaultValue;
                                                         if  (parent_class_id.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
                                                         else parent_class_inctance = getClassInctance(parent_class_id);
                                                         if  (parent_class_inctance.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
                                                         sql_str = tr("select * from `");
                                                         sql_str.append(parent_class_inctance);
                                                         sql_str.append(tr("` where `ID` = '"));
                                                         sql_str.append(q.record().value(i).asString());
                                                         sql_str.append(tr("'"));
                                                         ok = q_tmp.prepare(sql_str);
                                                         ok = q_tmp.exec();

                                                         if (!ok) {
                                                                                 QString debug_str;
                                                                                 debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
                                                                                 debug_str.append(tr(" õð: "));
                                                                                 debug_str.append(inctance);
                                                                                 debug_str.append(tr(" ô: "));
                                                                                 debug_str.append(filtr);
                                                                                 debug_str.append(q.lastError().text());
                                                                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                                                                 QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                                                                                 debug_str
                                                                                                                                // q.lastError().text()
                                                                                                                                  );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                                                                                 return;
                                                                          }

                                                         tmp_string.clear();
                                                         while (q_tmp.next()){
                                                                            tmp_string = q_tmp.record().value(1).asString();

                                                                        }

                                                         fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé

                                                         continue;// ïåðåõîäèì  ê ñëåäóþùåé èíòåðàöèè

                                                     } // äàëüøå åñëè òèï ïîëÿ íå pointer

                                        if(fieldType == tr("file")){ // åñëè òèï ïîëÿ - ôàéë, íå áóäåì îòîáðàæàòü

                                                                            tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
                                                                            continue;

                                                                    }

                                        tmp_string = q.record().value(i).asString(); // ýòî íå èêîíêà, íå ôàéë è íå ïîëå-óêàçàòåëü, ïðîñòî îòîáðàæàåì çíà÷åíèå
                                        fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé


                                    }

                      //  for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
                        tableFormat.setAlignment(Qt::AlignLeft);
                            tableFormat.setBackground(QColor("#e0e0e0"));
                      //      tableFormat.setCellPadding(2);
                      //      tableFormat.setCellSpacing(4);
                        tableFormat.setLeftMargin(pos*7);
                        tableFormat.setBorder(1);
                        tableFormat.setBorderStyle( QTextFrameFormat::BorderStyle_Solid);

                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsValues.count(), 2, tableFormat);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
                //        table->setFormat(tableFormat);


                        for(int i=0; i < fieldsValues.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
                                                                         QStringList keys_list = fieldsValues.keys();
                                                                         QStringList values_list = fieldsValues.values();
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
                                                                        cursor->insertText(keys_list.at(i), charFormatItalicOnly);//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
                                                                        cursor->insertText(values_list.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
                                                                    }

              //          table->setFormat(tableFormat);
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
                         cursor->insertText( tr("\n"));/******************************

                        table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)

                        for(int i=2; i < fieldsNamesList.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
                    //    if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
                        if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó


                        else  tmp_string = tr("íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü");
                     ////   if (i !=icon_field_index) {
                                                        for(int i=0; i<pos+2; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
                                                        cursor->insertText( fieldsNamesList.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
                                                        //cursor->insertText( tr(":\t"));

                                                        cursor->insertText(tmp_string);//ñþäà çíà÷åíèå ïîëÿ
                                                      //  cursor->insertText( tr("\n"));
                                                    }

                       ////     }


                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
                        cursor->insertText( tr("\n"));

                        *********************************/


                    }                    /********************************************************
                    textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);

                                 cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà "));
                                 cursor->insertBlock();

                                 textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
                    **********************************************************///                    itm->setIcon(0, icon);


                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
                    {
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
                        QString pointer_name;
                        QString filtr_tmp;
                        bool pointer_isEmpty;
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
                        // // // // itm->setText(4, pointer_name);

                      //  title_item->setText(4, pointer_name);


                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
                        filtr_tmp = tr("where ");
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
                         filtr_tmp.append(tr("'"));

                         printChild(model_item_tmp, filtr_tmp, advanced,  pos+1);

                        // // // // showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);

                    }
// if(pos==2) newPage(); // åñëè ýòî êîðíåâîé êëàññ, âñòàâèì ðàçäåë ñòðàíèöû

                }

              }


}


void  MainWindow::newPage(int page_number){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó

    QTextBlockFormat textFormat;
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);

                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
                        cursor->insertBlock();

                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);


}
void  MainWindow::newPage(){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó

    QTextBlockFormat textFormat;
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);

                        //cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
                        cursor->insertBlock();

                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);


}

QList<TField> MainWindow::getFieldList(QString class_id){// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà

    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QList<TField> result_list;

    int field_id, field_name, field_alias, field_type, field_default_value, field_classIdentifer, field_comment;

    bool ok;
    sql_str = tr("select * "
                 " from `DescriptionOfClasses` where  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );

    sql_str.append(tr("'"));
    sql_str.append(class_id);
    sql_str.append(tr("' "));
    ok = q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return result_list;
                     }


    field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
    field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
    field_alias =  q.record().indexOf(tr("FieldAlias"));
    field_type =  q.record().indexOf(tr("FieldType"));
    field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
    field_comment = q.record().indexOf(tr("Comment"));

    while(q.next()){

            TField field_tmp;
            field_tmp.ID = q.value(field_id).toString();
            field_tmp.FieldName = q.value(field_name).toString();
            field_tmp.FieldAlias = q.value(field_alias).toString();
            field_tmp.FieldType = q.value(field_type).toString();
            field_tmp.DefaultValue = q.value(field_default_value).toString();
            field_tmp.ClassIdentifer = q.value(field_classIdentifer).toString();
            field_tmp.Comment = q.value(field_comment).toString();
            result_list << field_tmp;
         //    parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
         //    parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
         //    result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);        }

return result_list;

}void MainWindow::readStandartProcessOutput(){

    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);

    QByteArray arr;
        QStringList result, fields, values;
        QString str1, str2;
        int i;
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
        str1 = QString(tr(arr));
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
    if (result.count()>2){
        QString tmp_str;
        QTextTable * wmi_table;
        int fields_count, row_count;
            tmp_str = result.at(1);
            fields = tmp_str.split("|");
            fields_count =  fields.count();
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
            }
         //   tmp_str = result.at(2);
         //   values = tmp_str.split("|");


            for (int m=2; m< result.count(); m++){

                tmp_str = result.at(m);
                values = tmp_str.split("|");

                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();

                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));

                }            }        }
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);

//        result = QStringList(arr);
//      str2 << arr;
        //i = result.size();
//      str1 = result.at(0);
        i++;
        //lineEdit->insert(str1);
        all_reading = true;

}

void MainWindow::readStandartProcessError(){
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
    QString str;

    QByteArray arr;
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
    str = QString(tr(arr));
     wmiCursor->insertText(str);
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));

}TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
    TWmiVideoCard result;
    bool ok;
    QString ansver_string;
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
    wmiThread.setPassword( password);
    wmiThread.setWmiString(tr("select Name, AdapterCompatibility, AdapterRAM,  VideoProcessor from Win32_VideoController"));
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
    int t;
    t++;


    ok = wmiThread.wait(10000);
    if (ok){
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
        QTextCursor * wmiCursor;
        QStringList split_new_line; //
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
        ansver_string = wmiThread.resultString();
        wmiCursor->insertText(ansver_string);
        split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
        if(split_new_line.count()>2) {
                                        QString tmp_str;
                                        tmp_str = split_new_line.at(1);
                                        fields_list = tmp_str.split("|");
                                        tmp_str = split_new_line.at(2);
                                        values_list = tmp_str.split("|");
                                        int index_tmp;
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterCompatibility")); // ïðîèçâîäèòåëü
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.name = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("VideoProcessor")); // ìîäåëü
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.model = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterRAM")); // ìîäåëü
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.video_ram  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
                                        return result;
                                       }
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
        int m;
        m++;
    }
    else {

        wmiThread.terminate();
        /*********************
        wmiThread.stop();
        ok = wmiThread.wait(10000);
        int k;
        k++;
        **********************/

    }

    /*

    QString program = tr("wmic");
    QStringList arguments;

//      arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
 //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
    program.append(tr(" -U admin --password=samba //192.168.0.101 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
    program.append(ui->comboBox_2->currentText());
    program.append(tr("\""));
    all_reading = false;
    int i;
    i++;
    wmiProcess.start(program);    while (!all_reading){}; //æäåì, ïîêà íå ñ÷èòàåòñÿ ðåçóëüòàò çàïðîñà

*/

    return result;

 }


TWmiMatherBoard MainWindow::getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password){
TWmiMatherBoard result;
bool ok;
QString ansver_string;
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT Manufacturer, Product  FROM Win32_BaseBoard"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
 ok = wmiThread.wait(10000);

 if (ok){
     QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
     QTextCursor * wmiCursor;
     QStringList split_new_line; //
     QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
     QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
     wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
     ansver_string = wmiThread.resultString();
     wmiCursor->insertText(ansver_string);
     split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
     if(split_new_line.count()>2) {
                                     QString tmp_str;
                                     tmp_str = split_new_line.at(1);
                                     fields_list = tmp_str.split("|");
                                     tmp_str = split_new_line.at(2);
                                     values_list = tmp_str.split("|");
                                     int index_tmp;
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
                                //     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
                                //     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.name = values_list.at(index_tmp);
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Product")); // ìîäåëü
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.model = values_list.at(index_tmp);
                                 //    index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterRAM")); // ìîäåëü
                                 //    if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.video_ram  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
                                     return result;
                                    }
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
     int m;
     m++;
 }
 else {
     wmiThread.terminate();
     /***********************
     wmiThread.stop();
     ok = wmiThread.wait(10000);
     int k;
     k++;
     **********************/

 }    return result;

}


TWmiProcessor MainWindow::getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password){
TWmiProcessor result;
bool ok;
QString ansver_string;
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT Name, Manufacturer, CurrentClockSpeed, SocketDesignation  FROM Win32_Processor"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
 ok = wmiThread.wait(10000);

 if (ok){
     QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
     QTextCursor * wmiCursor;
     QStringList split_new_line; //
     QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
     QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
     wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
     ansver_string = wmiThread.resultString();
     wmiCursor->insertText(ansver_string);
     split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
     if(split_new_line.count()>2) {
                                     QString tmp_str;
                                     tmp_str = split_new_line.at(1);
                                     fields_list = tmp_str.split("|");
                                     tmp_str = split_new_line.at(2);
                                     values_list = tmp_str.split("|");
                                     int index_tmp;
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü ïðîöåññîðà
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);

                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå ïðîöåññîðà
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.name = values_list.at(index_tmp);
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("SocketDesignation")); // ñîêåò
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.socket = values_list.at(index_tmp);
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("CurrentClockSpeed")); // ÷àñòîòà ïðîöåññîðà
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.clockSpeed  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();

                                     return result;
                                    }
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
     int m;
     m++;
 }
 else {

     wmiThread.terminate();
     /************************
     wmiThread.stop();
     ok = wmiThread.wait(10000);
     int k;
     k++;
     ********************/

 }    return result;}


QList<TWmiMemoryModul> MainWindow::getWmiRAM(QString host, QString user_name, QString password)
{
QList<TWmiMemoryModul> result;
TWmiMemoryModul ramModul_tmp;
bool ok;
QString ansver_string;


wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT BankLabel, Capacity, Manufacturer from   Win32_PhysicalMemory"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
ok = wmiThread.wait(10000);

if (ok){
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    QStringList split_new_line; //
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
    ansver_string = wmiThread.resultString();
    wmiCursor->insertText(ansver_string);
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
    if(split_new_line.count()>2) {
                                    QString tmp_str;
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
                                    fields_list = tmp_str.split("|");

                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                    {
                                        ramModul_tmp.bankLabel = "";
                                        ramModul_tmp.capacity=0;
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
                                        values_list = tmp_str.split("|");
                                        int index_tmp;
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("BankLabel")); // Â êàêîé ñëîò óñòàíîâëåí ìîäóëü ïàìÿòè
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) ramModul_tmp.bankLabel = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Capacity")); // Ðàçìåð ïàìÿòè
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) ramModul_tmp.capacity = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
                                        result << ramModul_tmp;
                                             };

                                      return result;
                                   }
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
    int m;
    m++;
}
else {
    wmiThread.terminate();
    /*********************
    wmiThread.stop();
    ok = wmiThread.wait(10000);
    int k;
    k++;
    ****************/

}return result;
}


QList<TWmiHDD> MainWindow::getWmiHDD(QString host, QString user_name, QString password)
{
QList<TWmiHDD> result;
TWmiHDD hdd_tmp;
bool ok;
QString ansver_string;

QList<ThddSerialNumber> serNum_list;
serNum_list =  MainWindow::getHDDSerNum(host, user_name, password); // îïðåäåëÿåì ñåðèéíûå íîìåðà äèñêîâ
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT Caption, Manufacturer, Size, DeviceID from   Win32_DiskDrive"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
ok = wmiThread.wait(10000);


if (ok){
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    QStringList split_new_line; //
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);


    ansver_string = wmiThread.resultString();


    wmiCursor->insertText(ansver_string);
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
    if(split_new_line.count()>2) {
                                    QString tmp_str;
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
                                    fields_list = tmp_str.split("|");

                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                    {
                                        hdd_tmp.caption = "";
                                        hdd_tmp.deviceID="";
                                        hdd_tmp.manufacturer="";
                                        hdd_tmp.serialNumber="";
                                        hdd_tmp.size=0;
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
                                        values_list = tmp_str.split("|");
                                        int index_tmp;
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Caption")); // íàçâàíèå äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  hdd_tmp.caption = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  hdd_tmp.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Size")); // Ðàçìåð äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  {

                                                                    QString size_str;
                                                                    bool ok;
                                                                    size_str = values_list.at(index_tmp);
                                                                    int size_int=0;
                                                                    long size_lng;
                                                                    size_int = size_str.toInt(&ok);
                                                                    size_lng = size_str.toLong(&ok);
                                                                    hdd_tmp.size= size_lng;
                                                                }
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("DeviceID")); // èäåíòèôèêàòîð äèñêà äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  {
                                                            hdd_tmp.deviceID = values_list.at(index_tmp);
                                                            for (int k=0; k < serNum_list.count(); k++){
                                                                if ((serNum_list.at(k).deviceID ==  hdd_tmp.deviceID)&&(serNum_list.at(k).deviceID !=""))  hdd_tmp.serialNumber = serNum_list.at(k).serialNumber;
                                                            }

                                                }
                                        result << hdd_tmp;
                                             };

                                      return result;
                                   }
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
    int m;
    m++;
}
else {
    wmiThread.terminate();
    /***********************
    wmiThread.stop();
    ok = wmiThread.wait(10000);
    int k;
    k++;
    ***************************/

}

return result;

}QList<ThddSerialNumber> MainWindow::getHDDSerNum(QString host, QString user_name, QString password){

    QList<ThddSerialNumber> result;
    ThddSerialNumber serNum_tmp;
    bool ok;
    QString ansver_string;


    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
    wmiThread.setPassword( password);
    wmiThread.setWmiString(tr("SELECT SerialNumber, Tag FROM Win32_PhysicalMedia"));
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
    ok = wmiThread.wait(10000);

    if (ok){
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
        QTextCursor * wmiCursor;
        QStringList split_new_line; //
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);


        ansver_string = wmiThread.resultString();


        wmiCursor->insertText(ansver_string);
        split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
        if(split_new_line.count()>2) {
                                        QString tmp_str;
                                        tmp_str = split_new_line.at(1);
                                        fields_list = tmp_str.split("|");

                                        for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                        {
                                            serNum_tmp.serialNumber = "";
                                            serNum_tmp.deviceID = "";
                                            tmp_str = split_new_line.at(i);
                                            values_list = tmp_str.split("|");
                                            int index_tmp;
                                            index_tmp = fields_list.indexOf(tr("SerialNumber")); // ñåðèéíûé íîìåð äèñêà
                                            if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   serNum_tmp.serialNumber = values_list.at(index_tmp);
                                            index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Tag")); // èäåíòèôèêàòîð äèñêà
                                            if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  serNum_tmp.deviceID = values_list.at(index_tmp);

                                            result <<  serNum_tmp;

                                                 };

                                          return result;
                                       }
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
        int m;
        m++;
    }
    else {
        wmiThread.terminate();
        /****************************
        wmiThread.stop();
        ok = wmiThread.wait(10000);
        int k;
        k++;
        *************************/

    }

}
QList<TWmiCDROM> MainWindow::getWmiCDROM(QString host, QString user_name, QString password)
{
QList<TWmiCDROM> result;
TWmiCDROM cdrom_tmp;
bool ok;
QString ansver_string;


wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("select Caption, Manufacturer from Win32_CDRomDrive"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
ok = wmiThread.wait(10000);

if (ok){
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    QStringList split_new_line; //
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);


    ansver_string = wmiThread.resultString();


    wmiCursor->insertText(ansver_string);
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
    if(split_new_line.count()>2) {
                                    QString tmp_str;
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
                                    fields_list = tmp_str.split("|");

                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                    {
                                        cdrom_tmp.name = "";
                                        cdrom_tmp.manufacturer = "";
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
                                        values_list = tmp_str.split("|");
                                        int index_tmp;
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Caption")); // íàèìåíîâàíèå ïðèíòåðà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   cdrom_tmp.name = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  cdrom_tmp.manufacturer = values_list.at(index_tmp);

                                        result <<  cdrom_tmp;

                                             };

                                      return result;
                                   }
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
    int m;
    m++;
}
else {
    wmiThread.terminate();
    return result;
    /*********
    wmiThread.stop();
    ok = wmiThread.wait(10000);
    int k;
    k++;
    *******/

}

}QList<TWmiNetCard> MainWindow::getWmiNetCard(QString host, QString user_name, QString password){

QList<TWmiNetCard> result;
TWmiNetCard netCard_tmp;
bool ok;
QString ansver_string;
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
wmiThread.setPassword( password);
wmiThread.setWmiString(tr("Select Description, Caption, MACAddress from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE"));
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
ok = wmiThread.wait(10000);if (ok){
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
    QTextCursor * wmiCursor;
    QStringList split_new_line; //
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);


    ansver_string = wmiThread.resultString();


    wmiCursor->insertText(ansver_string);
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
    if(split_new_line.count()>2) {
                                    QString tmp_str;
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
                                    fields_list = tmp_str.split("|");

                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                    {
                                        netCard_tmp.caption = "";
                                        netCard_tmp.MACAddress= "";
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
                                        values_list = tmp_str.split("|");
                                        int index_tmp;
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Description")); // íàèìåíîâàíèå ïðèíòåðà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   netCard_tmp.caption = values_list.at(index_tmp);
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("MACAddress")); // ïðîèçâîäèòåëü äèñêà
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  netCard_tmp.MACAddress = values_list.at(index_tmp);

                                        result <<  netCard_tmp;

                                             };

                                      return result;
                                   }
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
    int m;
    m++;
    }
else {
    wmiThread.terminate();
    return result;
    /*********
    wmiThread.stop();
    ok = wmiThread.wait(10000);
    int k;
    k++;
    *******/

    }}
QList<TWmiSoundCard> MainWindow::getWmiSoundCard(QString host, QString user_name, QString password)
{
    QList<TWmiSoundCard> result;
    TWmiSoundCard soundCard_tmp;
    bool ok;
    QString ansver_string;
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
    wmiThread.setPassword( password);
    wmiThread.setWmiString(tr("Select Caption, Name from Win32_SoundDevice"));
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
    ok = wmiThread.wait(10000);    if (ok){
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
        QTextCursor * wmiCursor;
        QStringList split_new_line; //
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);


        ansver_string = wmiThread.resultString();


        wmiCursor->insertText(ansver_string);
        split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
        if(split_new_line.count()>2) {
                                        QString tmp_str;
                                        tmp_str = split_new_line.at(1);
                                        fields_list = tmp_str.split("|");

                                        for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
                                        {
                                            soundCard_tmp.caption = "";
                                            tmp_str = split_new_line.at(i);
                                            values_list = tmp_str.split("|");
                                            int index_tmp;
                                            index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Caption")); // íàèìåíîâàíèå çâóêîâîé êàðòû
                                            if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   soundCard_tmp.caption  = values_list.at(index_tmp);


                                            result <<  soundCard_tmp;

                                                 };

                                          return result;
                                       }
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
        int m;
        m++;
        }
    else {
        wmiThread.terminate();
        return result;
        /*********
        wmiThread.stop();
        ok = wmiThread.wait(10000);
        int k;
        k++;
        *******/

        }


    return result;

}