Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 180 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#ifndef ICONFORM_H
#define ICONFORM_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
    class IconForm;
}

class IconForm : public QWidget {
    Q_OBJECT
public:
    IconForm(QWidget *parent = 0);
    ~IconForm();
    void setPixmap (QPixmap newPixmap);
    // void clearPixmap();
    QPixmap pixmap ();
    bool dataIsChanged();
protected:
    void changeEvent(QEvent *e);

private:
    Ui::IconForm *ui;
    QPixmap Pixmap;
    bool fdataIsChanged;
private slots:

    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"

};
#endif // ICONFORM_H