Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 127 | Rev 129 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"void MainWindow::getDatabaseData(){
int list_count;

if (rootItems.isEmpty()) return;

list_count = rootItems.count();

for (int i=0; i < list_count; i++){

    buildTree(rootItems.at(i));

}

}

void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
QString model_name;
QString rootClassID;
QString rootClassInctance;
QFont font;

QTreeWidgetItem * item;
model_name = model_item->text(0);
if (model_item->checkState(0) == false) return;

ui->treeWidget_2->clear();
//font.setWeight(20);
font.setItalic(true);
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
item->setFont(0, font);
item->setText(0, model_name);
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);


rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
    {
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà

        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà

        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
    }


/*****************************************************/


}


// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString result;
    QString classInctance;
    int field_inctance;
    bool ok;
    sql_str = tr("select * "
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
                 );
    sql_str.append(class_id);
     sql_str.append(tr("'"));
    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return result;
                     }
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
    while(q.next()){

                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
                  result.append(classInctance);
                  }

  return result;

}

void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    bool ok;
    int field_ID;
    int i;
    classID = model_item->text(1);
    inctance = getClassInctance(classID);

    sql_str = tr("select * "
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );
    sql_str.append(inctance);
    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return;
                     }

    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));


    while(q.next()){
                  if (q.record().count() > 1)
                  {
                    QString value_tmp;
                    QString ID_tmp;
                    QTreeWidgetItem * itm;
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
                    itm->setText(0, value_tmp);
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
                    {
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);

                    }
                  }

             }

   
    i++;
}void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà

    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà

    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    bool ok;
    classID = model_item->text(1);
    inctance = getClassInctance(classID);

    sql_str = tr("select * "
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );
    sql_str.append(inctance);
    sql_str.append(tr("' where "));


    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return;
                     }
}


void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
    QString className; // èìÿ êëàññà
    int field_ID;
    bool filtr_empty;
    bool ok;
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    QTreeWidgetItem * title_item;
    QFont font;
   // font.setWeight(40);
    font.setBold(true);
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
    classID = model_item->text(1);

    parentClassID = model_item->parent()->text(1);

    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);

    className = model_item->text(0);
    inctance = getClassInctance(classID);

    if  (!model_item->checkState(0)) return;

    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
    title_item->setFont(0, font);
    title_item->setText(0, className);
    title_item->setText(1, tr("class"));
    title_item->setText(2, classID);
    title_item->setText(3, inctance);
    title_item->setText(4, pointerField);
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);


    sql_str = tr("select * "
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );
    sql_str.append(inctance);
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
                                 sql_str.append(tr(" "));
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
                            }

    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QString debug_str;
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
                            debug_str.append(inctance);
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
                            debug_str.append(filtr);
                            debug_str.append(q.lastError().text());
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            debug_str
                                                                           // q.lastError().text()
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return;
                     }

    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));

    /*
    if (q.size() <= 0) return;
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
    title_item->setFont(0, font);
    title_item->setText(0, className);
    */


    while(q.next()){
                  if (q.record().count() > 1)
                  {
                    QString value_tmp;
                    QString ID_tmp;
                    QTreeWidgetItem * itm;
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
                    itm->setText(0, value_tmp);
                    itm->setText(1, tr("object"));
                    itm->setText(2, ID_tmp);
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
                    {
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
                        QString pointer_name;
                        QString filtr_tmp;
                        bool pointer_isEmpty;
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
                        itm->setText(4, pointer_name);

                      //  title_item->setText(4, pointer_name);


                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
                        filtr_tmp = tr("where ");
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);

                    }


                }

              }
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
        {


        }

}


QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){

    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    QString field;
    QString result;
    int field_name;
    bool ok;
    sql_str = tr("select * "
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );

    sql_str.append(tr("'"));
    sql_str.append(parent_class_id);
    sql_str.append(tr("' "));
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
    sql_str.append(chield_class_id);
    sql_str.append(tr("'"));
    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return result;
                     }
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
while(q.next()){
        result = q.value(field_name).toString();
    }
return result;
}void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
QString parent_object_id;
int i;
QTreeWidgetItem * parent_item;
item_type = item->text(1);
parent_item = item->parent();
if (item_type == tr("object"))
    {
        QString  class_id;
        QString ID;
        QString inctance;
        QString filtr_tmp;

        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));

        ui->pushButton->setEnabled(false);
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);

        class_id = parent_item->text(2);
        ID = item->text(2);
        inctance = parent_item->text(3);
        delete sql_mogel;

        ///////sql_mogel = new QSqlTableModel();
        sql_mogel = new MyModel();

        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
        sql_mogel->setTable(inctance);
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);

        filtr_tmp.append(tr("`"));
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
        filtr_tmp.append(tr("`"));
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
        filtr_tmp.append(ID);
        filtr_tmp.append(tr("'"));
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
        sql_mogel->select();


        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();

        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));

        //sql_mogel->clear();
        //sql_mogel->select();
     //   ui->tableView->setVisible(false);
     //   i++;
    }
if (item_type == tr("class"))
    {
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà

        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
        QString inctance;
        QString parent_class_inctance;
        QString pointer_name;
        QString filtr_tmp;
   //     sql_mogel->clear();

        ui->pushButton->setEnabled(true);
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);

        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));

        parent_object_id = parent_item->text(2);

        parentObject_id = parent_item->text(2);

        class_id = item->text(2);
        inctance = item->text(3);

    //    parent_class_inctance = parent_item->parent()->text(3); // óçíàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà

       // pointer_name = parent_item->text(4);
        pointer_name = item->text(4);
        delete sql_mogel;


        ////// sql_mogel = new QSqlTableModel();

        sql_mogel = new MyModel();

        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
        sql_mogel->setTable(inctance);
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);

        if (!parent_object_id.isEmpty())
        {
            filtr_tmp.append(tr("`"));
            filtr_tmp.append(pointer_name);
            filtr_tmp.append(tr("`"));
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
            filtr_tmp.append(tr("'"));
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
        }

        /****************************************
         spinDelegate.setInctance(parent_class_inctance);
         spinDelegate.getItems();
         ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, &spinDelegate);
        ***************************************/        sql_mogel->select();

        QMap <QString, QString> pointersList = getPointersList(class_id);
        QMap <int, QString> pointersToModel;

        QStringList pointersNames = pointersList.keys(); //
        QStringList parentInctancesList = pointersList.values();

        for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){
            QString pointerName;

            int pointerIndex;
            pointerName = pointersNames.at(i);
            pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName);
            pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i));
        }

        sql_mogel->setPointers(pointersToModel);

        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);

        ui->tableView->setModel(sql_mogel);

        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));


        //     ui->tableView->setVisible(true);;
        i++;
    }

//parent_object_id = parent_object_item->text(1);

i++;

}


void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
     int row = sql_mogel->rowCount();
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
      if (pointer_index > 0) {
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
                                }
    //  sql_mogel->submitAll();

}

void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
int i;
i++;
QModelIndex model_index;
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
QList<int> selectedRows;
selectedRows.clear();
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå

}
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå


for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){

// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));

sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));

}
sql_mogel->submitAll();
getDatabaseData();

}


void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
    int i;
    i++;
    sql_mogel->submitAll();
    getDatabaseData();
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
    sql_mogel->select();

}


void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
    int i;
    i++;
    sql_mogel->select();
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
}


void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
int i;
i++;
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
ui->pushButton_4->setEnabled(true);


}


// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ

QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
    QMap <QString, QString>  result_map;
    QSqlQuery q;
    QString sql_str;
    QString str_tmp;
    QString field;
    QString result;
    int field_name, field_default_value;
    bool ok;
    sql_str = tr("select * "
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
                 );

    sql_str.append(tr("'"));
    sql_str.append(class_id);
    sql_str.append(tr("' "));
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
    // sql_str.append(chield_class_id);
    // sql_str.append(tr("'"));
    q.prepare(sql_str);

    ok = q.exec();
    if (!ok) {
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                                                                            return result_map;
                     }
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
while(q.next()){
        QString pointerFieldName;
        QString parentClassID;
        QString parentClassInctance;

         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);


    }

return result_map;
}