Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 6 | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 6 Rev 17
1
#include "mainwindowimpl.h"
1
#include "mainwindowimpl.h"
2
// place your code here
2
// place your code here
3
// ïðîâåðêà
3
// ïðîâåðêà
4
4
5
void MainWindowImpl::addNewMemory(){
5
void MainWindowImpl::addNewMemory(){
6
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
6
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
7
QStringList user_list;
7
QStringList user_list;
8
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
8
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
9
//      QString temp;
9
//      QString temp;
10
//      int lsize;
10
//      int lsize;
11
        addmemFrm.treeWidget->clear();
11
        addmemFrm.treeWidget->clear();
12
        addmemFrm.comboBox->clear();
12
        addmemFrm.comboBox->clear();
13
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
13
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
14
        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
14
        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
15
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
15
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
16
       
16
       
17
//      lsize = proizv_list.size();
17
//      lsize = proizv_list.size();
18
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
18
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
19
//      temp = proizv_list.at(i); }
19
//      temp = proizv_list.at(i); }
20
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
20
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
21
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
21
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
22
        addmemFrm.show();
22
        addmemFrm.show();
23
}
23
}
24
24
25
void MainWindowImpl::addNewMemory(QString inventar_num){
25
void MainWindowImpl::addNewMemory(QString inventar_num){
26
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
26
QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
27
QStringList mb_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
27
QStringList mb_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
28
QStringList hdd_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
28
QStringList hdd_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
29
QStringList cpu_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
29
QStringList cpu_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
30
QStringList video_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèäåîêàðò
30
QStringList video_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèäåîêàðò
31
QStringList mb_model_list;//ñïèñîê ìîäåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
31
QStringList mb_model_list;//ñïèñîê ìîäåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
32
QStringList user_list;
32
QStringList user_list;
33
QString currProizvoditel;
33
QString currProizvoditel;
34
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
34
//      addmemFrm = new addmemoryForm;
35
//      QString temp;
35
//      QString temp;
36
//      int lsize;
36
//      int lsize;
37
        treeWidget->setEnabled(false);
37
        treeWidget->setEnabled(false);
38
       
38
       
39
        addmemFrm.label_7->setText(inventar_num);
39
        addmemFrm.label_7->setText(inventar_num);
40
        addmemFrm.treeWidget->clear();
40
        addmemFrm.treeWidget->clear();
41
        addmemFrm.comboBox->clear();
41
        addmemFrm.comboBox->clear();
42
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
42
        addmemFrm.comboBox_4->clear();
43
        addmemFrm.comboBox_5->clear();
43
        addmemFrm.comboBox_5->clear();
44
        addmemFrm.comboBox_6->clear();
44
        addmemFrm.comboBox_6->clear();
45
        addmemFrm.comboBox_13->clear();//ïðîèçâîäèòåëè HDD 
45
        addmemFrm.comboBox_13->clear();//ïðîèçâîäèòåëè HDD 
46
        addmemFrm.comboBox_9->clear();//ïðîèçâîäèòåëè CPU
46
        addmemFrm.comboBox_9->clear();//ïðîèçâîäèòåëè CPU
47
        addmemFrm.comboBox_19->clear();//ïðîèçâîäèòåëè VIDEO
47
        addmemFrm.comboBox_19->clear();//ïðîèçâîäèòåëè VIDEO
48
        addmemFrm.comboBox_20->clear();//ìîäåëè âèäåîêàðò
48
        addmemFrm.comboBox_20->clear();//ìîäåëè âèäåîêàðò
49
        addmemFrm.lineEdit_2->clear();
49
        addmemFrm.lineEdit_2->clear();
50
        addmemFrm.lineEdit->clear();
50
        addmemFrm.lineEdit->clear();
51
51
52
        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
52
        proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
53
        mb_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListMB();
53
        mb_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListMB();
54
        hdd_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListHDD();
54
        hdd_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListHDD();
55
        cpu_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListCPU();
55
        cpu_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListCPU();
56
        video_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListVIDEO();
56
        video_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListVIDEO();
57
       
57
       
58
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
58
        user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
59
       
59
       
60
       
60
       
61
//      lsize = proizv_list.size();
61
//      lsize = proizv_list.size();
62
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
62
//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
63
//      temp = proizv_list.at(i); }
63
//      temp = proizv_list.at(i); }
64
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
64
        addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
65
        addmemFrm.comboBox_5->addItems(mb_proizv_list);
65
        addmemFrm.comboBox_5->addItems(mb_proizv_list);
66
        addmemFrm.comboBox_13->addItems(hdd_proizv_list);
66
        addmemFrm.comboBox_13->addItems(hdd_proizv_list);
67
        addmemFrm.comboBox_9->addItems(cpu_proizv_list);
67
        addmemFrm.comboBox_9->addItems(cpu_proizv_list);
68
        addmemFrm.comboBox_19->addItems(video_proizv_list);
68
        addmemFrm.comboBox_19->addItems(video_proizv_list);
69
        currProizvoditel = addmemFrm.comboBox_5->currentText();
69
        currProizvoditel = addmemFrm.comboBox_5->currentText();
70
//      mb_model_list = addmemFrm.getModelListMB(currProizvoditel);
70
//      mb_model_list = addmemFrm.getModelListMB(currProizvoditel);
71
//      addmemFrm.comboBox_6->addItems(mb_model_list);
71
//      addmemFrm.comboBox_6->addItems(mb_model_list);
72
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
72
        addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
73
       
73
       
74
        addmemFrm.show();
74
        addmemFrm.show();
75
}
75
}
76
76
77
77
78
QString MainWindowImpl::get_info_from_system_block(QString inventar_num){
78
QString MainWindowImpl::get_info_from_system_block(QString inventar_num){
79
       
79
       
80
        QSqlQuery query;
80
        QSqlQuery query;
81
        int field_id, field_serial_num, field_inventar_num, field_data_pokypki, field_srok_garantii, field_id_otv_lica;
81
        int field_id, field_serial_num, field_inventar_num, field_data_pokypki, field_srok_garantii, field_id_otv_lica;
82
        QString sql_query_text, tmp;
82
        QString sql_query_text, tmp;
83
        QString identifikator, serial_num, data_pokypki, srok_garantii, id_otv_lica ;
83
        QString identifikator, serial_num, data_pokypki, srok_garantii, id_otv_lica ;
84
       
84
       
85
        sql_query_text = tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.* from  Ñèñòåìíûå_áëîêè where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = ");
85
        sql_query_text = tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.* from  Ñèñòåìíûå_áëîêè where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = ");
86
        sql_query_text.append(inventar_num);
86
        sql_query_text.append(inventar_num);
87
        query.prepare(sql_query_text);
87
        query.prepare(sql_query_text);
88
        query.exec();
88
        query.exec();
89
       
89
       
90
        field_id = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
90
        field_id = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
91
        field_serial_num = query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
91
        field_serial_num = query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
92
        field_data_pokypki = query.record().indexOf(tr("Äàòà_ïîêóïêè"));
92
        field_data_pokypki = query.record().indexOf(tr("Äàòà_ïîêóïêè"));
93
        field_srok_garantii = query.record().indexOf(tr("Ñðîê_ãàðàíòèè"));
93
        field_srok_garantii = query.record().indexOf(tr("Ñðîê_ãàðàíòèè"));
94
        field_id_otv_lica = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà"));
94
        field_id_otv_lica = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà"));
95
       
95
       
96
        identifikator = query.value(field_id).toString();
96
        identifikator = query.value(field_id).toString();
97
        serial_num = query.value(field_serial_num).toString();
97
        serial_num = query.value(field_serial_num).toString();
98
        data_pokypki = query.value(field_data_pokypki).toString();
98
        data_pokypki = query.value(field_data_pokypki).toString();
99
        srok_garantii = query.value(field_srok_garantii).toString();
99
        srok_garantii = query.value(field_srok_garantii).toString();
100
        id_otv_lica = query.value(field_id_otv_lica).toString();
100
        id_otv_lica = query.value(field_id_otv_lica).toString();
101
       
101
       
102
        tmp = "Èíâ. íîì: ";
102
        tmp = "Èíâ. íîì: ";
103
        tmp.append(inventar_num);
103
        tmp.append(inventar_num);
104
       
104
       
105
       
105
       
106
        return tmp;
106
        return tmp;
107
}
107
}
108
108
109
void  MainWindowImpl::on_treeWidget_itemSelectionChanged (){
109
void  MainWindowImpl::on_treeWidget_itemSelectionChanged (){
110
        if (fEnable_component_add || fEnable_naznachit_otvetstv) {
110
        if (fEnable_component_add || fEnable_naznachit_otvetstv) {
111
                delete_all_actions();
111
                delete_all_actions();
112
                return;
112
                return;
113
        }
113
        }
114
        QTreeWidgetItem *currItm;
114
        QTreeWidgetItem *currItm;
115
        QString txt;
115
        QString txt;
116
        QString id_otv_lica;
116
        QString id_otv_lica;
117
        int i;
117
        int i;
118
        i++;
118
        i++;
119
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
119
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
120
        txt = currItm->text(2);
120
        txt = currItm->text(2);
121
        id_otv_lica = currItm->text(14);
121
        id_otv_lica = currItm->text(14);
122
        if (txt==tr("Îòäåë")){
122
        if (txt==tr("Îòäåë")){
123
                delete_all_actions();
123
                delete_all_actions();
124
                add_actions_for_otdel();
124
                add_actions_for_otdel();
125
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
125
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
126
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
126
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
127
//              treeWidget->removeAction(novoe_oborydovanieAction);
127
//              treeWidget->removeAction(novoe_oborydovanieAction);
128
                }
128
                }
129
        else if (txt==tr("Ñîòðóäíèê")) {
129
        else if (txt==tr("Ñîòðóäíèê")) {
130
                delete_all_actions();
130
                delete_all_actions();
131
                add_actions_for_sotrydnik();
131
                add_actions_for_sotrydnik();
132
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
132
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
133
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
133
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
134
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
134
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
135
                }
135
                }
136
        else if (txt==tr("Ñêëàä")) {
136
        else if (txt==tr("Ñêëàä")) {
137
                delete_all_actions();
137
                delete_all_actions();
138
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
138
//              treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
139
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
139
//              treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
140
                add_actions_for_sklad();
140
                add_actions_for_sklad();
141
                }
141
                }
142
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica != tr("1")){
142
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica != tr("1")){
143
                delete_all_actions();
143
                delete_all_actions();
144
                add_actions_for_system_block();
144
                add_actions_for_system_block();
145
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
145
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
146
                }
146
                }
147
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica == tr("1")){
147
        else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica == tr("1")){
148
                delete_all_actions();
148
                delete_all_actions();
149
                add_actions_for_sklad_system_block();
149
                add_actions_for_sklad_system_block();
150
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
150
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
151
                }      
151
                }      
152
        else if (txt==tr("ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ")){
152
        else if (txt==tr("ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ")){
153
                delete_all_actions();
153
                delete_all_actions();
154
                add_actions_for_sklad_MB();
154
                add_actions_for_sklad_MB();
155
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
155
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
156
                }
156
                }
157
        else if (txt==tr("ÌÎÄÓËÈ ÏÀÌßÒÈ")){
157
        else if (txt==tr("ÌÎÄÓËÈ ÏÀÌßÒÈ")){
158
                delete_all_actions();
158
                delete_all_actions();
159
                add_actions_for_sklad_RAM();
159
                add_actions_for_sklad_RAM();
160
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
160
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
161
                }
161
                }
162
               
162
               
163
        else if (txt==tr("ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ")){
163
        else if (txt==tr("ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ")){
164
                delete_all_actions();
164
                delete_all_actions();
165
                add_actions_for_sklad_CPU();
165
                add_actions_for_sklad_CPU();
166
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
166
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
167
                }              
167
                }              
168
168
169
        else if (txt==tr("ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐÛ")){
169
        else if (txt==tr("ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐÛ")){
170
                delete_all_actions();
170
                delete_all_actions();
171
                add_actions_for_sklad_HDD();
171
                add_actions_for_sklad_HDD();
172
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
172
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
173
                }              
173
                }              
174
174
175
        else if (txt==tr("ÏÐÈÂÎÄÛ")){
175
        else if (txt==tr("ÏÐÈÂÎÄÛ")){
176
                delete_all_actions();
176
                delete_all_actions();
177
                add_actions_for_sklad_CD_DVD();
177
                add_actions_for_sklad_CD_DVD();
178
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
178
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
179
                }      
179
                }      
180
180
181
        else if (txt==tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ")){
181
        else if (txt==tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ")){
182
                delete_all_actions();
182
                delete_all_actions();
183
                add_actions_for_sklad_VIDEO();
183
                add_actions_for_sklad_VIDEO();
184
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
184
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
185
                }      
185
                }      
186
186
187
        else if (txt==tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
187
        else if (txt==tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
188
                delete_all_actions();
188
                delete_all_actions();
189
                add_actions_for_sklad_SoundCard();
189
                add_actions_for_sklad_SoundCard();
190
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
190
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
191
                }      
191
                }      
192
192
193
        else if (txt==tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
193
        else if (txt==tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
194
                delete_all_actions();
194
                delete_all_actions();
195
                add_actions_for_sklad_LAN();
195
                add_actions_for_sklad_LAN();
196
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
196
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
197
                }      
197
                }      
198
198
199
else if (txt==tr("ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÁËÎÊÈ")){
199
else if (txt==tr("ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÁËÎÊÈ")){
200
                delete_all_actions();
200
                delete_all_actions();
201
                add_actions_for_sklad_SB();
201
                add_actions_for_sklad_SB();
202
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
202
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
203
                }      
203
                }      
204
204
205
               
205
               
206
/*      else if (txt==tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà") && id_otv_lica == tr("1")){
206
/*      else if (txt==tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà") && id_otv_lica == tr("1")){
207
                delete_all_actions();
207
                delete_all_actions();
208
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();
208
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();
209
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
209
//              treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
210
                } */
210
                } */
211
       
211
       
212
       
212
       
213
        else if (id_otv_lica != tr("1")){treeWidget->addAction(addMemoryAction); //íå ñêëàä
213
        else if (id_otv_lica != tr("1")){treeWidget->addAction(addMemoryAction); //íå ñêëàä
214
                delete_all_actions();
214
                delete_all_actions();
215
                add_actions_for_kompletyushie();
215
                add_actions_for_kompletyushie();
216
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
216
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
217
               
217
               
218
//              SpliterAction->setSeparator (true);
218
//              SpliterAction->setSeparator (true);
219
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
219
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
220
                }
220
                }
221
221
222
        else {treeWidget->addAction(addMemoryAction); // ñêëàä
222
        else {treeWidget->addAction(addMemoryAction); // ñêëàä
223
                delete_all_actions();
223
                delete_all_actions();
224
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();//íàçâàíèå ôóíêöèè íàäî ïîìåíÿòü, ýòî êî âñåì êîìïëåêòóþùèì îòíîñèòñÿ
224
                add_actions_for_insert_MB_to_system_block();//íàçâàíèå ôóíêöèè íàäî ïîìåíÿòü, ýòî êî âñåì êîìïëåêòóþùèì îòíîñèòñÿ
225
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
225
//              treeWidget->addAction(SpliterAction);
226
               
226
               
227
//              SpliterAction->setSeparator (true);
227
//              SpliterAction->setSeparator (true);
228
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
228
//              treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
229
                }
229
                }
230
               
230
               
231
//      if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {i++;}
231
//      if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {i++;}
232
}
232
}
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
void  MainWindowImpl::novoe_oborydovanie(){
239
void  MainWindowImpl::novoe_oborydovanie(){
240
       
240
       
241
}
241
}
242
242
243
243
244
void  MainWindowImpl::pereimenovft_otdel(){
244
void  MainWindowImpl::pereimenovft_otdel(){
245
       
245
       
246
}
246
}
247
247
248
void MainWindowImpl::yvolit_sotrydnika(){
248
void MainWindowImpl::yvolit_sotrydnika(){
249
       
249
       
250
}
250
}
251
251
252
void MainWindowImpl::perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdel(){
252
void MainWindowImpl::perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdel(){
253
        int i;
253
        int i;
254
        i++;
254
        i++;
255
}
255
}
256
256
257
void  MainWindowImpl::naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie(){
257
void  MainWindowImpl::naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie(){
258
       
258
       
259
}
259
}
260
260
261
void  MainWindowImpl::ystanovit_novie_complektyushie(){
261
void  MainWindowImpl::ystanovit_novie_complektyushie(){
262
        QString inventar_num;
262
        QString inventar_num;
263
        QTreeWidgetItem * currItem;
263
        QTreeWidgetItem * currItem;
264
        int currColomn;
264
        int currColomn;
265
        int top_item_index;
265
        int top_item_index;
266
        lineEdit->insert(tr("Ðåäàêòèðîâàòü"));
266
        lineEdit->insert(tr("Ðåäàêòèðîâàòü"));
267
        currItem = treeWidget->currentItem ();
267
        currItem = treeWidget->currentItem ();
268
        top_item_index = treeWidget->indexOfTopLevelItem(currItem);
268
        top_item_index = treeWidget->indexOfTopLevelItem(currItem);
269
        currColomn = treeWidget->currentColumn();
269
        currColomn = treeWidget->currentColumn();
270
        MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(currItem, 3); //âûâîäèì íîìåð ñèñòåìíèêà íà ôîðìó
270
        MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(currItem, 3); //âûâîäèì íîìåð ñèñòåìíèêà íà ôîðìó
271
//      inventar_num = tr("Èíâ.íîì: ");
271
//      inventar_num = tr("Èíâ.íîì: ");
272
        inventar_num.append(currItem ->text(3));
272
        inventar_num.append(currItem ->text(3));
273
        if (currColomn == 1){
273
        if (currColomn == 1){
274
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
274
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
275
                addmemFrm.show();
275
                addmemFrm.show();
276
        };
276
        };
277
        if (inventar_num == "") return;
277
        if (inventar_num == "") return;
278
        lineEdit->insert(currItem ->text(currColomn));
278
        lineEdit->insert(currItem ->text(currColomn));
279
switch(currColomn)
279
switch(currColomn)
280
        {
280
        {
281
                case 1://Ñîòðóäíèêè
281
                case 1://Ñîòðóäíèêè
282
                {
282
                {
283
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
283
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
284
                addNewMemory(inventar_num);
284
                addNewMemory(inventar_num);
285
                       
285
                       
286
                }
286
                }
287
                break;
287
                break;
288
288
289
289
290
                case 4: //Ïðîöåññîð
290
                case 4: //Ïðîöåññîð
291
                {
291
                {
292
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
292
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
293
                addNewMemory(inventar_num);
293
                addNewMemory(inventar_num);
294
                }  
294
                }  
295
                break;
295
                break;
296
296
297
                case 5: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
297
                case 5: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
298
                {
298
                {
299
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
299
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
300
                addNewMemory(inventar_num);
300
                addNewMemory(inventar_num);
301
                }  
301
                }  
302
                break;
302
                break;
303
303
304
                case 6: //Ïàìÿòü
304
                case 6: //Ïàìÿòü
305
                {
305
                {
306
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
306
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
307
                addNewMemory(inventar_num);
307
                addNewMemory(inventar_num);
308
//              addmemFrm.show();
308
//              addmemFrm.show();
309
                }  
309
                }  
310
                break;
310
                break;
311
311
312
                case 7: //Âèí÷åñòåð
312
                case 7: //Âèí÷åñòåð
313
                {
313
                {
314
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
314
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
315
                addNewMemory(inventar_num);
315
                addNewMemory(inventar_num);
316
                }
316
                }
317
                break;
317
                break;
318
318
319
319
320
//              case 2: break;
320
//              case 2: break;
321
                default : {
321
                default : {
322
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
322
                addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
323
                addNewMemory(inventar_num);
323
                addNewMemory(inventar_num);
324
                }              
324
                }              
325
               
325
               
326
                break;
326
                break;
327
        }
327
        }
328
        addmemFrm.treeWidget->clear();
328
        addmemFrm.treeWidget->clear();
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
        addmemFrm.treeWidget->clear();
334
        addmemFrm.treeWidget->clear();
335
}
335
}
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
void  MainWindowImpl::on_addmemoryForm_formClose(){
343
void  MainWindowImpl::on_addmemoryForm_formClose(){
344
        treeWidget->setEnabled(true);
344
        treeWidget->setEnabled(true);
345
}
345
}
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
void MainWindowImpl::insert_MB_to_system_block(){ // óñòàíàâëèâàåì êîìïîíåíòû ñî ñêëàäà
351
void MainWindowImpl::insert_MB_to_system_block(){ // óñòàíàâëèâàåì êîìïîíåíòû ñî ñêëàäà
352
        QTreeWidgetItem * currItem;
352
        QTreeWidgetItem * currItem;
353
        QString tip_komplekt;
353
        QString tip_komplekt;
354
        QString identifikator_kimplekt; // èäåíòèôèêàòîð êîìïëåêòóþùåãî â òàáëèöå
354
        QString identifikator_kimplekt; // èäåíòèôèêàòîð êîìïëåêòóþùåãî â òàáëèöå
355
        currItem = treeWidget->currentItem ();
355
        currItem = treeWidget->currentItem ();
356
        tip_komplekt = currItem->text(2);
356
        tip_komplekt = currItem->text(2);
357
        identifikator_kimplekt = currItem->text(12);
357
        identifikator_kimplekt = currItem->text(12);
358
        if (tip_komplekt == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
358
        if (tip_komplekt == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
359
                component_table = tr("matheboards");
359
                component_table = tr("matheboards");
360
                component_id = identifikator_kimplekt;
360
                component_id = identifikator_kimplekt;
361
                fEnable_component_add = true;
361
                fEnable_component_add = true;
362
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
362
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
363
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
363
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
364
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
364
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
365
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
365
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
366
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé õîòèòå óñòàíîâèòü ìàòåðèíñêóþ ïëàòó."));
366
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé õîòèòå óñòàíîâèòü ìàòåðèíñêóþ ïëàòó."));
367
               
367
               
368
        }
368
        }
369
        else if (tip_komplekt == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
369
        else if (tip_komplekt == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
370
                component_table = tr("memory");
370
                component_table = tr("memory");
371
                component_id = identifikator_kimplekt;
371
                component_id = identifikator_kimplekt;
372
                fEnable_component_add = true;
372
                fEnable_component_add = true;
373
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
373
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
374
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
374
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
375
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
375
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
376
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
376
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
377
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ìîäóëü ïàìÿòè."));
377
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ìîäóëü ïàìÿòè."));
378
        }
378
        }
379
       
379
       
380
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðîöåññîð")){
380
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðîöåññîð")){
381
                component_table = tr("processors");
381
                component_table = tr("processors");
382
                component_id = identifikator_kimplekt;
382
                component_id = identifikator_kimplekt;
383
                fEnable_component_add = true;
383
                fEnable_component_add = true;
384
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
384
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
385
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
385
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
386
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
386
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
387
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
387
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
388
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðîöåññîð."));
388
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðîöåññîð."));
389
        }
389
        }
390
       
390
       
391
        else if (tip_komplekt == tr("Âèäåîêàðòà")){
391
        else if (tip_komplekt == tr("Âèäåîêàðòà")){
392
                component_table = tr("videocards");
392
                component_table = tr("videocards");
393
                component_id = identifikator_kimplekt;
393
                component_id = identifikator_kimplekt;
394
                fEnable_component_add = true;
394
                fEnable_component_add = true;
395
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
395
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
396
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
396
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
397
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
397
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
398
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
398
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
399
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü âèäåîêàðòó."));
399
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü âèäåîêàðòó."));
400
        }
400
        }
401
       
401
       
402
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðèâîä")){
402
        else if (tip_komplekt == tr("Ïðèâîä")){
403
                component_table = tr("cd_dvd");
403
                component_table = tr("cd_dvd");
404
                component_id = identifikator_kimplekt;
404
                component_id = identifikator_kimplekt;
405
                fEnable_component_add = true;
405
                fEnable_component_add = true;
406
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
406
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
407
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
407
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
408
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
408
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
409
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
409
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
410
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðèâîä."));
410
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðèâîä."));
411
        }
411
        }
412
412
413
        else if (tip_komplekt == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
413
        else if (tip_komplekt == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
414
                component_table = tr("soundcards");
414
                component_table = tr("soundcards");
415
                component_id = identifikator_kimplekt;
415
                component_id = identifikator_kimplekt;
416
                fEnable_component_add = true;
416
                fEnable_component_add = true;
417
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
417
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
418
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
418
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
419
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
419
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
420
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
420
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
421
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü çâóêîâóþ êàðòó."));
421
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü çâóêîâóþ êàðòó."));
422
        }
422
        }
423
423
424
        else if (tip_komplekt == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
424
        else if (tip_komplekt == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
425
                component_table = tr("lancards");
425
                component_table = tr("lancards");
426
                component_id = identifikator_kimplekt;
426
                component_id = identifikator_kimplekt;
427
                fEnable_component_add = true;
427
                fEnable_component_add = true;
428
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
428
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
429
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
429
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
430
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
430
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
431
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
431
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
432
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ñåòåâóþ êàðòó."));
432
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ñåòåâóþ êàðòó."));
433
        }
433
        }
434
       
434
       
435
        else if (tip_komplekt == tr("Æåñòêèé äèñê")){
435
        else if (tip_komplekt == tr("Æåñòêèé äèñê")){
436
                component_table = tr("harddiscs");
436
                component_table = tr("harddiscs");
437
                component_id = identifikator_kimplekt;
437
                component_id = identifikator_kimplekt;
438
                fEnable_component_add = true;
438
                fEnable_component_add = true;
439
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
439
                QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
440
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
440
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
441
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
441
                                                                                QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "),   // Çàãîëîâîê.  
442
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
442
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
443
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü æåñòêèé äèñê."));
443
                                                                                tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü æåñòêèé äèñê."));
444
        }
444
        }
445
       
445
       
446
 // select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà;
446
 // select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà;
447
//  select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà and an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð != 1 and an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå = "ÑÀÏÐ";
447
//  select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè  where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà and an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð != 1 and an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå = "ÑÀÏÐ";
448
448
449
449
450
        int i;
450
        int i;
451
        i++;
451
        i++;
452
       
452
       
453
       
453
       
454
}
454
}
455
455
456
void MainWindowImpl::dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column)
456
void MainWindowImpl::dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column)
457
{
457
{
458
        lineEdit->insert(item->text(column));
458
        lineEdit->insert(item->text(column));
459
459
460
460
461
}
461
}
462
462
463
void  MainWindowImpl::move_to_sklad(){
463
void  MainWindowImpl::move_to_sklad(){
464
        QString SqlText;
464
        QString SqlText;
465
        QString currID;
465
        QString currID;
466
        QString typeOdorydovaniya;
466
        QString typeOdorydovaniya;
467
        QString tableName;
467
        QString tableName;
468
        QTreeWidgetItem * currItem;
468
        QTreeWidgetItem * currItem;
469
        QString TipOborydovaniya;
469
        QString TipOborydovaniya;
470
        QSqlQuery UpdateSqlQuery;
470
        QSqlQuery UpdateSqlQuery;
471
        currItem = treeWidget->currentItem ();
471
        currItem = treeWidget->currentItem ();
472
        currID = currItem->text(12);
472
        currID = currItem->text(12);
473
        typeOdorydovaniya = currItem->text(2);
473
        typeOdorydovaniya = currItem->text(2);
474
       
474
       
475
//      tableName = 
475
//      tableName = 
476
        if (typeOdorydovaniya == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
476
        if (typeOdorydovaniya == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
477
                tableName = tr("memory");
477
                tableName = tr("memory");
478
        }
478
        }
479
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
479
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
480
                tableName = tr("matheboards");
480
                tableName = tr("matheboards");
481
        }
481
        }
482
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðîöåññîð")){
482
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðîöåññîð")){
483
                tableName = tr("processors");
483
                tableName = tr("processors");
484
        }
484
        }
485
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Âèäåîêàðòà")){
485
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Âèäåîêàðòà")){
486
                tableName = tr("videocards");
486
                tableName = tr("videocards");
487
        }
487
        }
488
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðèâîä")){
488
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðèâîä")){
489
                tableName = tr("cd_dvd");
489
                tableName = tr("cd_dvd");
490
        }
490
        }
491
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
491
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
492
                tableName = tr("soundcards");
492
                tableName = tr("soundcards");
493
        }
493
        }
494
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Æåñòêèé äèñê")){
494
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Æåñòêèé äèñê")){
495
                tableName = tr("harddiscs");
495
                tableName = tr("harddiscs");
496
        }
496
        }
497
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
497
        else if (typeOdorydovaniya == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
498
                tableName = tr("lancards");
498
                tableName = tr("lancards");
499
        }
499
        }
500
       
500
       
501
        else return;
501
        else return;
502
        SqlText = tr("update ");
502
        SqlText = tr("update ");
503
        SqlText.append(tableName);
503
        SqlText.append(tableName);
504
        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = 1 where Èäåíòèôèêàòîð = "));
504
        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = 1 where Èäåíòèôèêàòîð = "));
505
        SqlText.append(currID);
505
        SqlText.append(currID);
506
        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
506
        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
507
        UpdateSqlQuery.exec();
507
        UpdateSqlQuery.exec();
508
        initTreeWidget();
508
        initTreeWidget();
509
}
509
}
510
510
511
511
512
512
513
void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column)// ñîáûòèå íàñòóïàåò ïðè äâîéíîì êëèêå ìûøêè
513
void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column)// ñîáûòèå íàñòóïàåò ïðè äâîéíîì êëèêå ìûøêè
514
{
514
{
515
        if (fEnable_naznachit_otvetstv) {
515
        if (fEnable_naznachit_otvetstv) {
516
                QString SqlText;
516
                QString SqlText;
517
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
517
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
518
                QString id_sotrydnika;         
518
                QString id_sotrydnika;         
519
                if (item ->text(2) == tr("Ñîòðóäíèê")) {
519
                if (item ->text(2) == tr("Ñîòðóäíèê")) {
520
                        id_sotrydnika = item ->text(14);
520
                        id_sotrydnika = item ->text(14);
521
                        SqlText = tr("update system_blocks set Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = ");
521
                        SqlText = tr("update system_blocks set Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = ");
522
                        SqlText.append(id_sotrydnika);
522
                        SqlText.append(id_sotrydnika);
523
                        SqlText.append(tr(" where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð = "));
523
                        SqlText.append(tr(" where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð = "));
524
                        SqlText.append(tr(curr_sys_block_id));
524
                        SqlText.append(tr(curr_sys_block_id));
525
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
525
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
526
                        UpdateSqlQuery.exec();
526
                        UpdateSqlQuery.exec();
527
                        initTreeWidget();                      
527
                        initTreeWidget();                      
528
                        fEnable_naznachit_otvetstv = false;
528
                        fEnable_naznachit_otvetstv = false;
529
                       
529
                       
530
                }
530
                }
531
        }
531
        }
532
532
533
        else if (!fEnable_component_add)        lineEdit->insert(item->text(column));
533
        else if (!fEnable_component_add)        lineEdit->insert(item->text(column));
534
        else {
534
        else {
535
                QString SqlText;
535
                QString SqlText;
536
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
536
                QSqlQuery UpdateSqlQuery;
537
                QString id_sys_block;
537
                QString id_sys_block;
538
//              QTreeWidgetItem * currItem;
538
//              QTreeWidgetItem * currItem;
539
//              currItem = treeWidget->currentItem ();
539
//              currItem = treeWidget->currentItem ();
540
                if (item ->text(2) == tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {
540
                if (item ->text(2) == tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {
541
                        id_sys_block = item ->text(12);
541
                        id_sys_block = item ->text(12);
542
                        SqlText = tr("update ");
542
                        SqlText = tr("update ");
543
                        SqlText.append(component_table);
543
                        SqlText.append(component_table);
544
                        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "));
544
                        SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "));
545
                        SqlText.append(id_sys_block);
545
                        SqlText.append(id_sys_block);
546
                        SqlText.append(tr(" where Èäåíòèôèêàòîð = "));
546
                        SqlText.append(tr(" where Èäåíòèôèêàòîð = "));
547
                        SqlText.append(tr(component_id));
547
                        SqlText.append(tr(component_id));
548
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
548
                        UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
549
                        UpdateSqlQuery.exec();
549
                        UpdateSqlQuery.exec();
550
                        initTreeWidget();
550
                        initTreeWidget();
551
                        fEnable_component_add = false;
551
                        fEnable_component_add = false;
552
                }
552
                }
553
       
553
       
554
                else return;
554
                else return;
555
               
555
               
556
               
556
               
557
        }
557
        }
558
       
558
       
559
}
559
}
560
560
561
void addmemoryForm::on_comboBox_5_currentIndexChanged (QString newText){
561
void addmemoryForm::on_comboBox_5_currentIndexChanged (QString newText){
562
        QStringList mb_model_list;
562
        QStringList mb_model_list;
563
        comboBox_6->clear();
563
        comboBox_6->clear();
564
        mb_model_list = getModelListMB(newText);
564
        mb_model_list = getModelListMB(newText);
565
        comboBox_6->addItems(mb_model_list);
565
        comboBox_6->addItems(mb_model_list);
566
       
566
       
567
//      int i;
567
//      int i;
568
//      i++;
568
//      i++;
569
//      i++;
569
//      i++;
570
}
570
}
571
571
572
void addmemoryForm::on_comboBox_19_currentIndexChanged (QString newText){
572
void addmemoryForm::on_comboBox_19_currentIndexChanged (QString newText){
573
        QStringList video_model_list;
573
        QStringList video_model_list;
574
        comboBox_20->clear();
574
        comboBox_20->clear();
575
        video_model_list = getModelListVIDEO(newText);
575
        video_model_list = getModelListVIDEO(newText);
576
        comboBox_20->addItems(video_model_list);
576
        comboBox_20->addItems(video_model_list);
577
       
577
       
578
//      int i;
578
//      int i;
579
//      i++;
579
//      i++;
580
//      i++;
580
//      i++;
581
}
581
}
582
582
583
583
584
void addmemoryForm::on_comboBox_9_currentIndexChanged (QString newText){
584
void addmemoryForm::on_comboBox_9_currentIndexChanged (QString newText){
585
        QStringList mb_model_list;
585
        QStringList mb_model_list;
586
        comboBox_12->clear();
586
        comboBox_12->clear();
587
        mb_model_list = getModelListCPU(newText);
587
        mb_model_list = getModelListCPU(newText);
588
        comboBox_12->addItems(mb_model_list);
588
        comboBox_12->addItems(mb_model_list);
589
       
589
       
590
//      int i;
590
//      int i;
591
//      i++;
591
//      i++;
592
//      i++;
592
//      i++;
593
}
593
}
594
594
595
void MainWindowImpl::on_createButton_clicked(){
595
void MainWindowImpl::on_createButton_clicked(){
596
//      int i;
596
//      int i;
597
//      i++;
597
//      i++;
598
//      i++;
598
//      i++;
599
        bool ok;
599
        bool ok;
600
QSqlQuery q;
600
QSqlQuery q;
601
//q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
601
//q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
602
//ok = q.exec();
602
//ok = q.exec();
603
// q.clear();
603
// q.clear();
604
604
605
//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ
605
//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ
606
606
607
607
608
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
608
q.prepare(tr("CREATE TABLE otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
609
                        "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
609
                        "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
610
                        "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
610
                        "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
611
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
611
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
612
612
613
 ok = q.exec();
613
 ok = q.exec();
614
 
614
 
615
615
616
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ
616
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ
617
617
618
q.clear();
618
q.clear();
619
 
619
 
620
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
620
q.prepare(tr("CREATE TABLE sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
621
                        "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
621
                        "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
622
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
622
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
623
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
623
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
624
624
625
ok = q.exec();
625
ok = q.exec();
626
626
627
q.clear();
627
q.clear();
628
628
629
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ
629
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ
630
630
631
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
631
q.prepare(tr("CREATE TABLE system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
632
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
632
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
633
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
633
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
634
                        "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
634
                        "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
635
                        "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
635
                        "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
636
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
636
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
637
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
637
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
638
638
639
ok = q.exec();
639
ok = q.exec();
640
640
641
q.clear();
641
q.clear();
642
642
643
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò
643
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò
644
644
645
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
645
q.prepare(tr("CREATE TABLE matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
646
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
646
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
647
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
647
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
648
                        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
648
                        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
649
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
649
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
650
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
650
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
651
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
651
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
652
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
652
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
653
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
653
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
654
654
655
ok = q.exec();
655
ok = q.exec();
656
656
657
q.clear();
657
q.clear();
658
658
659
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè
659
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè
660
660
661
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
661
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
662
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
662
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
663
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
663
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
664
                        "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
664
                        "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
665
                        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
665
                        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
666
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
666
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
667
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
667
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
668
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
668
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
669
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
669
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
670
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
670
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
671
671
672
ok = q.exec();
672
ok = q.exec();
673
673
674
q.clear();
674
q.clear();
675
675
676
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
676
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
677
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
677
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
678
678
679
ok = q.exec();
679
ok = q.exec();
680
680
681
q.clear();
681
q.clear();
682
682
683
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
683
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
684
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
684
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
685
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
685
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
686
        "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
686
        "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
687
        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
687
        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
688
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
688
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
689
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
689
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
690
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
690
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
691
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
691
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
692
692
693
ok = q.exec();
693
ok = q.exec();
694
694
695
q.clear();
695
q.clear();
696
696
697
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
697
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
698
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
698
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
699
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
699
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
700
700
701
ok = q.exec();
701
ok = q.exec();
702
702
703
q.clear();
703
q.clear();
704
704
705
705
706
706
707
707
708
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
708
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
709
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
709
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
710
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
710
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
711
        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
711
        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
712
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
712
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
713
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
713
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
714
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
714
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
715
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
715
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
716
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
716
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
717
717
718
ok = q.exec();
718
ok = q.exec();
719
719
720
q.clear();
720
q.clear();
721
721
722
722
723
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
723
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
724
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
724
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
725
725
726
ok = q.exec();
726
ok = q.exec();
727
727
728
q.clear();
728
q.clear();
729
729
730
730
731
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
731
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
732
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
732
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
733
733
734
ok = q.exec();
734
ok = q.exec();
735
735
736
q.clear();
736
q.clear();
737
737
738
738
739
739
740
740
741
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
741
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
742
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
742
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
743
743
744
ok = q.exec();
744
ok = q.exec();
745
745
746
q.clear();
746
q.clear();
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
752
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
753
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
753
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
754
754
755
ok = q.exec();
755
ok = q.exec();
756
756
757
q.clear();
757
q.clear();
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
763
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
764
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
764
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
765
765
766
ok = q.exec();
766
ok = q.exec();
767
767
768
q.clear();
768
q.clear();
769
769
770
770
771
771
772
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
772
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
773
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
773
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
774
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
774
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
775
775
776
ok = q.exec();
776
ok = q.exec();
777
777
778
q.clear();
778
q.clear();
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
784
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
785
        "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
785
        "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
786
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
786
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
787
        "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
787
        "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
788
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
788
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
789
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
789
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
790
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
790
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
791
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
791
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
792
792
793
ok = q.exec();
793
ok = q.exec();
794
794
795
q.clear();
795
q.clear();
796
796
797
797
798
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
798
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
799
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
799
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
800
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
800
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
801
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
801
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
802
        "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
802
        "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
803
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
803
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
804
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
804
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
805
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
805
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
806
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
806
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
807
807
808
ok = q.exec();
808
ok = q.exec();
809
809
810
q.clear();
810
q.clear();
811
811
812
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
812
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
813
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
813
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
814
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
814
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
815
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
815
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
816
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
816
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
817
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
817
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
818
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
818
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
819
819
820
ok = q.exec();
820
ok = q.exec();
821
821
822
q.clear();
822
q.clear();
823
823
824
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
824
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
825
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
825
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
826
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
826
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
827
        "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
827
        "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
828
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
828
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
829
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
829
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
830
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
830
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
831
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
831
        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
832
832
833
ok = q.exec();
833
ok = q.exec();
834
834
835
q.clear();
835
q.clear();
836
836
837
ok = q.prepare(tr("INSERT INTO an_db.otdeli  VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));
837
ok = q.prepare(tr("INSERT INTO otdeli  VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));
838
838
839
ok = q.exec();
839
ok = q.exec();
840
840
841
q.clear();
841
q.clear();
842
842
843
843
844
844
845
//sotrydniki
845
//sotrydniki
846
846
847
q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
847
q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
848
                                        "values (:fio, :id_otd)"));
848
                                        "values (:fio, :id_otd)"));
849
        q.bindValue(tr(":fio"), tr("Êëàäîâùèê"));
849
        q.bindValue(tr(":fio"), tr("Êëàäîâùèê"));
850
        q.bindValue(tr(":id_otd"), tr("1"));
850
        q.bindValue(tr(":id_otd"), tr("1"));
851
851
852
ok = q.exec();
852
ok = q.exec();
853
853
854
854
855
}
855
}
856
856
857
857
858
858
859
void MainWindowImpl::on_exportButton_clicked(){
859
void MainWindowImpl::on_exportButton_clicked(){
860
860
861
raportFrm.show();
861
raportFrm.show();
862
/*
862
/*
863

863

864
int ch;
864
int ch;
865
QChar qch = 'Ï';
865
QChar qch = 'Ï';
866

866

867
char ch_arr[32];
867
char ch_arr[32];
868
ch_arr[0] = char('À');
868
ch_arr[0] = char('À');
869
ch_arr[1] = char('í');
869
ch_arr[1] = char('í');
870
ch_arr[2] = char('ä');
870
ch_arr[2] = char('ä');
871
ch_arr[3] = char('ð');
871
ch_arr[3] = char('ð');
872
ch_arr[4] = char('å');
872
ch_arr[4] = char('å');
873

873

874
ch = qch.unicode();
874
ch = qch.unicode();
875
       
875
       
876
//      int y;
876
//      int y;
877
//      y = 20 / 0;
877
//      y = 20 / 0;
878
        if (!(myfun())){
878
        if (!(myfun())){
879
               
879
               
880
        //connecttoregistry();
880
        //connecttoregistry();
881
        //initcomponentcontext();
881
        //initcomponentcontext();
882
        //send();
882
        //send();
883
       
883
       
884
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
884
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
885
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
885
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
886
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
886
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
887
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
887
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
888
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
888
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
889
                                                                        }
889
                                                                        }
890
                                                                       
890
                                                                       
891
                                                                       
891
                                                                       
892
                                                                       
892
                                                                       
893
if (!(connecttoregistry())){
893
if (!(connecttoregistry())){
894
               
894
               
895
        //connecttoregistry();
895
        //connecttoregistry();
896
        //initcomponentcontext();
896
        //initcomponentcontext();
897
        //send();
897
        //send();
898
       
898
       
899
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
899
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
900
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
900
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
901
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
901
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
902
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
902
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
903
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
903
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
904
                                                                        }
904
                                                                        }
905
if (!(initcomponentcontext())){
905
if (!(initcomponentcontext())){
906
               
906
               
907
        //connecttoregistry();
907
        //connecttoregistry();
908
        //initcomponentcontext();
908
        //initcomponentcontext();
909
        //send();
909
        //send();
910
       
910
       
911
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
911
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
912
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
912
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
913
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
913
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
914
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
914
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
915
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
915
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
916
                                                                        }
916
                                                                        }
917
                                                                       
917
                                                                       
918
        if (!(send(10))){
918
        if (!(send(10))){
919
               
919
               
920
        //connecttoregistry();
920
        //connecttoregistry();
921
        //initcomponentcontext();
921
        //initcomponentcontext();
922
        //send();
922
        //send();
923
       
923
       
924
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
924
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
925
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
925
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
926
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
926
                                                                                QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "),   // Çàãîëîâîê.  
927
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
927
//                                                                              db.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
928
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
928
                                                                                tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));  
929
                                                                        }
929
                                                                        }
930
                                                                                                                                       
930
                                                                                                                                       
931
                                                                       
931
                                                                       
932
                                                                       
932
                                                                       
933

933

934

934

935
*/
935
*/
936
936
937
};
937
};
938
938
939
939
940
void MainWindowImpl::on_wmiButton_clicked(){
940
void MainWindowImpl::on_wmiButton_clicked(){
941
       
941
       
942
//      QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
942
//      QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
943
        QString program = tr("wmic");
943
        QString program = tr("wmic");
944
        QStringList arguments;
944
        QStringList arguments;
945
945
946
//      arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");    
946
//      arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");    
947
        program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
947
        program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
948
        int i;
948
        int i;
949
        i++;
949
        i++;
950
        process.start(program);
950
        process.start(program);
951
       
951
       
952
}
952
}
953
953
954
954
955
void MainWindowImpl::addNewOtdel(){
955
void MainWindowImpl::addNewOtdel(){
956
        int i=0;
956
        int i=0;
957
        i++;
957
        i++;
958
        addotdelFrm.lineEdit->clear();
958
        addotdelFrm.lineEdit->clear();
959
        addotdelFrm.lineEdit_2->clear();
959
        addotdelFrm.lineEdit_2->clear();
960
        treeWidget->setEnabled(false);
960
        treeWidget->setEnabled(false);
961
        addotdelFrm.show();
961
        addotdelFrm.show();
962
       
962
       
963
}
963
}
964
964
965
void  MainWindowImpl::new_sotrydnik(){
965
void  MainWindowImpl::new_sotrydnik(){
966
        QTreeWidgetItem *currItm;
966
        QTreeWidgetItem *currItm;
967
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
967
        currItm = treeWidget-> currentItem ();
968
        int i=0;
968
        int i=0;
969
        i++;
969
        i++;
970
        addsotrydnikFrm.lineEdit->clear();
970
        addsotrydnikFrm.lineEdit->clear();
971
        addsotrydnikFrm.IdOtdela = currItm->text(12);
971
        addsotrydnikFrm.IdOtdela = currItm->text(12);
972
        treeWidget->setEnabled(false);
972
        treeWidget->setEnabled(false);
973
        addsotrydnikFrm.show();
973
        addsotrydnikFrm.show();
974
       
974
       
975
}
975
}
976
       
976
       
977
void MainWindowImpl::novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad(){
977
void MainWindowImpl::novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad(){
978
        int i=0;
978
        int i=0;
979
        i++;
979
        i++;
980
        treeWidget->setEnabled(false);
980
        treeWidget->setEnabled(false);
981
        addsysblockFrm.show();
981
        addsysblockFrm.show();
982
       
982
       
983
}
983
}
984
984
985
void MainWindowImpl::readStandartProcessOutput(){
985
void MainWindowImpl::readStandartProcessOutput(){
986
        QByteArray arr;
986
        QByteArray arr;
987
        QStringList result;
987
        QStringList result;
988
        QString str1, str2;
988
        QString str1, str2;
989
        int i;
989
        int i;
990
        arr = process.readAllStandardOutput();
990
        arr = process.readAllStandardOutput();
991
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
991
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
992
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
992
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
993
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
993
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
994
        str1 = QString(tr(arr));
994
        str1 = QString(tr(arr));
995
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
995
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
996
        result << QStringList(arr);
996
        result << QStringList(arr);
997
//      str2 << arr;
997
//      str2 << arr;
998
        i = result.size();
998
        i = result.size();
999
//      str1 = result.at(0);
999
//      str1 = result.at(0);
1000
        i++;
1000
        i++;
1001
        lineEdit->insert(str1);
1001
        lineEdit->insert(str1);
1002
       
1002
       
1003
}
1003
}
1004
1004
1005
void MainWindowImpl::readStandartProcessError(){
1005
void MainWindowImpl::readStandartProcessError(){
1006
        QByteArray arr;
1006
        QByteArray arr;
1007
        arr = process.readAllStandardError();
1007
        arr = process.readAllStandardError();
1008
       
1008
       
1009
}
1009
}
1010
 
1010