Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 16 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 16 Rev 125
Line 181... Line 181...
181
                 }
181
                 }
182
//      QSqlQuery q;
182
//      QSqlQuery q;
183
//      q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
183
//      q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
184
       
184
       
185
//      ok = q.exec();
185
//      ok = q.exec();
186
        model = new QSqlTableModel();
186
        model = new QSqlTableModel(this);
187
        model->setTable(tableName);
187
        model->setTable(tableName);
-
 
188
//        model->setQuery(tr("select Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü, Òèï, Îáúåì from memory"));
188
189
189
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
190
  //***      model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
190
//      model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
191
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
191
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
192
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
-
 
193
 //       model->setFilter(tr("Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = '7' and Èíâåíòàðíûé_íîìåð = 'i09090909'"));
192
        model->select();
194
        model->select();
193
//      model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal,
195
//      model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal,
194
//                              QObject::tr("Èìÿ\nïîëüçîâàòåëÿ"));
196
//                              QObject::tr("Èìÿ\nïîëüçîâàòåëÿ"));
195
//      model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal,
197
//      model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal,
196
//                             QObject::tr("Îòäåë"));
198
//                             QObject::tr("Îòäåë"));
Line 199... Line 201...
199
//      model->setHeaderData(3, Qt::Horizontal,
201
//      model->setHeaderData(3, Qt::Horizontal,
200
//                             QObject::tr("Èíâåíòàííûé\níîìåð"));
202
//                             QObject::tr("Èíâåíòàííûé\níîìåð"));
201
//      model->setHeaderData(4, Qt::Horizontal,
203
//      model->setHeaderData(4, Qt::Horizontal,
202
//                             QObject::tr("Îïåðàöèîííàÿ\nñèñòåìà"));
204
//                             QObject::tr("Îïåðàöèîííàÿ\nñèñòåìà"));
203
//      view = new QTableView();
205
//      view = new QTableView();
-
 
206
-
 
207
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
-
 
208
        field.setValue(QString(tr("123")));
-
 
209
-
 
210
        bool okey;
-
 
211
        int index;
-
 
212
        QSqlRecord record;
-
 
213
  //      record = model->record();
-
 
214
  //      record.append(field);
-
 
215
  //      model->setRecord(0,record);
-
 
216
  //     */
-
 
217
     //   model->record().append(field);
-
 
218
 // // //       model->insertColumn(1);
-
 
219
 // // //        model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Òåñò"));
-
 
220
        //, model->index(0,0));
-
 
221
   ///     model->setData(model->index(1,1), "12345");
-
 
222
        tableView->setModel(model);
204
        view.setModel(model);
223
        view.setModel(model);
-
 
224
        //QItemDelegate mydelegate = new QItemDelegate ();
-
 
225
       // view.setItemDelegateForColumn(2, mydelegate);
-
 
226
-
 
227
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
205
        view.setAlternatingRowColors(true);
228
        view.setAlternatingRowColors(true);
-
 
229
-
 
230
        tableView->resizeColumnsToContents();
-
 
231
206
//      view->resizeRowsToContents();
232
//      view->resizeRowsToContents();
207
        view.resizeColumnsToContents();
233
        view.resizeColumnsToContents();
-
 
234
-
 
235
        tableView->show();
-
 
236
  //       tableView->hideColumn(0);
-
 
237
  //       tableView->hideColumn(5);
-
 
238
   //      tableView->hideColumn(6);
-
 
239
208
        view.show();
240
         view.show();
-
 
241
   //     view.hideColumn(0);
-
 
242
-
 
243
  //      view.hideColumn(5);
-
 
244
   //     view.hideColumn(6);
-
 
245
-
 
246
209
        initTreeWidget();
247
        initTreeWidget();
210
}
248
}
211
249
212
void MainWindowImpl::openMemoryTable()
250
void MainWindowImpl::openMemoryTable()
213
{
251
{
214
        memory_model = new QSqlTableModel();
252
        memory_model = new QSqlTableModel();