Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 245 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 245 Rev 248
Line 10... Line 10...
10
class Woker : public QObject
10
class Woker : public QObject
11
{
11
{
12
    Q_OBJECT
12
    Q_OBJECT
13
public:
13
public:
14
    explicit Woker(QObject *parent = 0);
14
    explicit Woker(QObject *parent = 0);
15
    void startProcess(){work_process.start("ls\n");}
15
    void startProcess(){work_process.start(process_string);}
-
 
16
    void setProcessString(QString new_string){process_string = new_string;};
-
 
17
    QByteArray workBuffer(){return work_buffer;}
16
18
17
private:
19
private:
18
    QProcess work_process;
20
    QProcess work_process;
19
    QByteArray work_buffer; //здесь будем хранить данные, считанные из стандартного потока для чтения (процесса)
21
    QByteArray work_buffer; //здесь будем хранить данные, считанные из стандартного потока для чтения (процесса)
20
    volatile bool * pstoped; //óêàçàòåëü íà ïåðåìåííóþ stopped ðîäèòåëüñêîãî êëàññà (ïîòîêà)
22
    QString process_string; //ñòðîêà áóäåò ñîäåðæàòü òåêñò çàïðîñà (êîìàíäó)
21
-
 
22
23
23
24
24
signals:
25
signals:
25
 void workEnd();
26
 void workEnd();
26
public slots:
27
public slots: