Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 255 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 255 Rev 256
Line 49... Line 49...
49
    QString user_name;
49
    QString user_name;
50
    QString password;
50
    QString password;
51
    QMutex mutex;
51
    QMutex mutex;
52
    QByteArray p_buffer; //çäåñü áóäåì õðàíèòü äàííûå, ñ÷èòàííûå èç ñòàíäàðòíîãî ïîòîêà äëÿ ÷òåíèÿ (ïðîöåññà)
52
    QByteArray p_buffer; //çäåñü áóäåì õðàíèòü äàííûå, ñ÷èòàííûå èç ñòàíäàðòíîãî ïîòîêà äëÿ ÷òåíèÿ (ïðîöåññà)
53
    QString wmi_string;  //çäåñü áóäåì õðàíèòü wmi-çàïðîñ
53
    QString wmi_string;  //çäåñü áóäåì õðàíèòü wmi-çàïðîñ
-
 
54
    QEventLoop *loop;
54
55
55
signals:
56
signals:
-
 
57
    void stop_now();
56
58
57
public slots:
59
public slots:
58
    void readStandartProcessOutput();
60
    void readStandartProcessOutput();
59
    void readStandartProcessError();
61
    void readStandartProcessError();
60
 //   void wokerIsStopped();
62
 //   void wokerIsStopped();