Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 187 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 187 Rev 189
Line 17... Line 17...
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
20
    void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
20
    void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
21
    void setIconIndex(int new_index){icon_index = new_index;}
21
    void setIconIndex(int new_index){icon_index = new_index;}
22
    int IconIndex(){return icon_index;}
22
    int iconIndex(){return icon_index;}
23
23
24
private:
24
private:
25
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
25
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
26
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
26
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
27
27