Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 158 | Rev 189 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 158 Rev 187
Line 16... Line 16...
16
    bool setData(const QModelIndex &, const QVariant &, int);
16
    bool setData(const QModelIndex &, const QVariant &, int);
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
20
    void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
20
    void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
-
 
21
    void setIconIndex(int new_index){icon_index = new_index;}
-
 
22
    int IconIndex(){return icon_index;}
21
23
22
private:
24
private:
23
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
25
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
24
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
26
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
25
27
26
    QList <int> bolleans_list; // ñïèñîê ïîëåé ñ òèïîì "bool"
28
    QList <int> bolleans_list; // ñïèñîê ïîëåé ñ òèïîì "bool"
-
 
29
    int icon_index; // íîìåð ñòîëáöà, â êîòîðîì õðàíÿòüñÿ èêîíêè
27
30
28
signals:
31
signals:
29
32
30
public slots:
33
public slots:
31
34