Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 129 | Rev 187 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 129 Rev 158
Line 15... Line 15...
15
    Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const;
15
    Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const;
16
    bool setData(const QModelIndex &, const QVariant &, int);
16
    bool setData(const QModelIndex &, const QVariant &, int);
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
17
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
18
    void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
19
    QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
-
 
20
    void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
-
 
21
20
private:
22
private:
21
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
23
    QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
22
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
24
                                  // à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
23
25
-
 
26
    QList <int> bolleans_list; // ñïèñîê ïîëåé ñ òèïîì "bool"
-
 
27
24
signals:
28
signals:
25
29
26
public slots:
30
public slots:
27
31
28
};
32
};