Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 187 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 187 Rev 202
Line 123... Line 123...
123
123
124
     QHash<int, bool> check;
124
     QHash<int, bool> check;
125
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
125
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
126
     QList <int> keys;
126
     QList <int> keys;
127
     QStringList values;
127
     QStringList values;
-
 
128
     QList <int> files_keys;
-
 
129
     QStringList files_values;
128
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
130
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
129
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
131
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
-
 
132
     files_keys = files_map.keys(); // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
-
 
133
     files_values = files_map.values(); // ñïèñîê èìåò ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
130
134
131
switch (role) {
135
switch (role) {
132
        case Qt::DisplayRole:
136
        case Qt::DisplayRole:
133
            {
137
            {
134
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
138
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
Line 138... Line 142...
138
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
142
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
139
                    }
143
                    }
140
                int index_of_list;
144
                int index_of_list;
141
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
145
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
142
146
-
 
147
               if (index_of_list == -1){ // ñòîëáåö íå ÿâëÿåòñÿ óêàçàòåëåì, ïðîâåðèì, ìîæåò îí õðàíèò ôàéë
-
 
148
                                            index_of_list = files_keys.indexOf(index.column());
-
 
149
                                            if (index_of_list == -1) return value; // íåò, ñòîëáåö íå õðàíèò ôàéë
-
 
150
                                            QString file_name;
-
 
151
                                            QByteArray data_tmp;
-
 
152
                                            data_tmp = value.toByteArray();
-
 
153
                                            if (data_tmp.isEmpty() || data_tmp.isNull()) return value;
143
               if (index_of_list == -1) return value;
154
                                            else {
-
 
155
                                                    QDataStream out (&data_tmp,QIODevice::ReadOnly);
-
 
156
                                                    out >> file_name;
-
 
157
                                                    return file_name;
-
 
158
                                                }
-
 
159
                                        }
144
               else {
160
               else {
145
                   QString parentInctance;
161
                   QString parentInctance;
146
                   QSqlQuery q;
162
                   QSqlQuery q;
147
                   QString sql_str;
163
                   QString sql_str;
148
                   bool ok;
164
                   bool ok;