Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 179 | Rev 202 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 179 Rev 187
1
#include "mymodel.h"
1
#include "mymodel.h"
2
2
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
4
      QSqlTableModel(parent)
4
      QSqlTableModel(parent)
5
{
5
{
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
-
 
7
    icon_index = -1;
7
}
8
}
8
9
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
10
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
10
         const QModelIndex &index) const {
11
         const QModelIndex &index) const {
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
12
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
12
13
13
14
14
15
15
16
16
/***********************************************
17
/***********************************************
17

18

18
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
19
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
19
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
20
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
20
//if (index.column() == 4)
21
//if (index.column() == 4)
21
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
22
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
22
else
23
else
23
{
24
{
24
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
25
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
25
}
26
}
26

27

27
*************************************************/
28
*************************************************/
28
29
29
 if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
30
 if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
30
{
31
{
31
     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;         // åñëè â ñòîëáöå òèï "BOOL", äåëàåì åãî âèáèðàåìûì
32
     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;         // åñëè â ñòîëáöå òèï "BOOL", äåëàåì åãî âèáèðàåìûì
32
     //flags |= Qt::ItemIsEnabled;
33
     //flags |= Qt::ItemIsEnabled;
33
     flags &= ~Qt::ItemIsEditable;
34
     flags &= ~Qt::ItemIsEditable;
34
 }
35
 }
35
36
36
 return flags; // òåêóùèé ñòîëáåö
37
 return flags; // òåêóùèé ñòîëáåö
37
38
38
39
39
}
40
}
40
41
41
42
42
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
43
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
43
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
44
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
44
    bool lResult = false;
45
    bool lResult = false;
45
46
46
    /*
47
    /*
47
    QString str_tmp;
48
    QString str_tmp;
48
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
49
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
49
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
50
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
50
        str_tmp.append(tr(" instance"));
51
        str_tmp.append(tr(" instance"));
51
      }
52
      }
52
      */
53
      */
53
/*
54
/*
54
    QString str_tmp;
55
    QString str_tmp;
55
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
56
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
56
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
57
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
57
        str_tmp.append(tr("_instance"));
58
        str_tmp.append(tr("_instance"));
58
      }
59
      }
59
*/
60
*/
60
61
61
62
62
    // MyModel::record(index.row());
63
    // MyModel::record(index.row());
63
64
64
65
65
66
66
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
67
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
67
      //  QModelIndex newindex;
68
      //  QModelIndex newindex;
68
   //    QSqlRecord rec = record(index.row());
69
   //    QSqlRecord rec = record(index.row());
69
    //   bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
70
    //   bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
70
    //               rec.setValue(index.column(),chk);
71
    //               rec.setValue(index.column(),chk);
71
//        rec.setValue(index.column(), value);
72
//        rec.setValue(index.column(), value);
72
 //       rec.setGenerated(index.column(), true);
73
 //       rec.setGenerated(index.column(), true);
73
74
74
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
75
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
75
76
76
  //      lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
77
  //      lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
77
   //    lResult = setRecord(index.row(),rec);  // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
78
   //    lResult = setRecord(index.row(),rec);  // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
78
79
79
/*
80
/*
80
        QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
81
        QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
81
                  Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
82
                  Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
82
                  item->setCheckState(state);
83
                  item->setCheckState(state);
83

84

84
*/
85
*/
85
86
86
87
87
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
88
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
88
89
89
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
90
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
90
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
91
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
91
92
92
        //  QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
93
        //  QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
93
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
94
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
94
95
95
      //  emit MyModel::dataChanged(index, index);
96
      //  emit MyModel::dataChanged(index, index);
96
97
97
         //   MyModel::updateRowInTable();
98
         //   MyModel::updateRowInTable();
98
     //  lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
99
     //  lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
99
       //  QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
100
       //  QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
100
       MyModel::submitAll();
101
       MyModel::submitAll();
101
  ////// //     MyModel::select();
102
  ////// //     MyModel::select();
102
       // MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
103
       // MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
103
          }
104
          }
104
105
105
else
106
else
106
    {
107
    {
107
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
108
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
108
    }
109
    }
109
110
110
111
111
  return lResult;
112
  return lResult;
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
}
118
}
118
119
119
120
120
121
121
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
122
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
122
123
123
     QHash<int, bool> check;
124
     QHash<int, bool> check;
124
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
125
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
125
     QList <int> keys;
126
     QList <int> keys;
126
     QStringList values;
127
     QStringList values;
127
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
128
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
128
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
129
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
129
130
130
switch (role) {
131
switch (role) {
131
        case Qt::DisplayRole:
132
        case Qt::DisplayRole:
132
            {
133
            {
133
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
134
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
134
                //    return value.toInt() != 0 ? tr("Yes") : tr("No");
135
                //    return value.toInt() != 0 ? tr("Yes") : tr("No");
135
                if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
136
                if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
136
                    {
137
                    {
137
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
138
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
138
                    }
139
                    }
139
                int index_of_list;
140
                int index_of_list;
140
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
141
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
141
142
142
               if (index_of_list == -1) return value;
143
               if (index_of_list == -1) return value;
143
               else {
144
               else {
144
                   QString parentInctance;
145
                   QString parentInctance;
145
                   QSqlQuery q;
146
                   QSqlQuery q;
146
                   QString sql_str;
147
                   QString sql_str;
147
                   bool ok;
148
                   bool ok;
148
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
149
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
149
                   sql_str = tr("select * from `");
150
                   sql_str = tr("select * from `");
150
                   sql_str.append(parentInctance);
151
                   sql_str.append(parentInctance);
151
                   sql_str.append(tr("` "));
152
                   sql_str.append(tr("` "));
152
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
153
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
153
                   sql_str.append(value.toString());
154
                   sql_str.append(value.toString());
154
                   q.prepare(sql_str);
155
                   q.prepare(sql_str);
155
                   ok = q.exec();
156
                   ok = q.exec();
156
157
157
                   if (ok)  {
158
                   if (ok)  {
158
                                while(q.next()){
159
                                while(q.next()){
159
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
160
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
160
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;
161
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;
161
162
162
                                                  }
163
                                                  }
163
                            }
164
                            }
164
                   int ii;
165
                   int ii;
165
                   ii++;
166
                   ii++;
166
167
167
168
168
               }
169
               }
169
               return value;
170
               return value;
170
171
171
        }
172
        }
172
         //   if (index.column() == 1)
173
         //   if (index.column() == 1)
173
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
174
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
174
175
175
176
176
        case Qt::EditRole:
177
        case Qt::EditRole:
177
            if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
178
            if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
178
179
179
            else {
180
            else {
180
               return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò");
181
               return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò");
181
182
182
            }
183
            }
183
            ///return value;
184
            ///return value;
184
           // if (index.column() == 1)
185
           // if (index.column() == 1)
185
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
186
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
186
187
187
188
188
189
189
190
190
        case Qt::TextColorRole:
191
        case Qt::TextColorRole:
191
            if(index.column() == 1)
192
            if(index.column() == 1)
192
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
193
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
193
            else
194
            else
194
              return value;
195
              return value;
195
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
196
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
196
        case Qt::FontRole:
197
        case Qt::FontRole:
197
           if(index.column() == 1) {
198
           if(index.column() == 1) {
198
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
199
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
199
              return qVariantFromValue(font);
200
              return qVariantFromValue(font);
200
           }else
201
           }else
201
               return value;
202
               return value;
202
203
203
       case Qt::BackgroundColorRole: {
204
       case Qt::BackgroundColorRole: {
204
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
205
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
205
                if(index.column() == 2)
206
                if(index.column() == 2)
206
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
207
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
207
                        else if(index.column() == 4)
208
                        else if(index.column() == 4)
208
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
209
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
209
                        else
210
                        else
210
                           return value;
211
                           return value;
211
                                    }
212
                                    }
212
213
213
214
214
215
215
     case Qt::CheckStateRole:
216
     case Qt::CheckStateRole:
216
         {
217
         {
217
218
218
           if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
219
           if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
219
220
220
           else
221
           else
221
           {
222
           {
222
               return (QSqlQueryModel::data(index).toInt() != 0) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
223
               return (QSqlQueryModel::data(index).toInt() != 0) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
223
           }
224
           }
224
       }
225
       }
225
226
226
     case Qt::SizeHintRole:return value;
227
     case Qt::SizeHintRole:
-
 
228
              {
227
229
-
 
230
             int height = value.toSize().height();
-
 
231
             int widht = value.toSize().width();
-
 
232
             if(index.column() == icon_index) {
-
 
233
                               QVariant currentImage = QSqlTableModel::data(index, 0);
-
 
234
                               QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
-
 
235
                               QPixmap pxmp;
-
 
236
-
 
237
-
 
238
                               if (currentImage.isValid()) {
-
 
239
                                    pxmp.loadFromData(bytes);
-
 
240
                                    if (height < pxmp.height()) height =  pxmp.height() +10;
-
 
241
                                    if (widht < pxmp.width()) widht = pxmp.width() +10;
-
 
242
                                    return QVariant(QSize(widht, height));
-
 
243
-
 
244
                                }
-
 
245
                               else return value;
-
 
246
-
 
247
                           }
-
 
248
-
 
249
-
 
250
-
 
251
                 return value;
-
 
252
               }
228
       }
253
       }
229
  return value;
254
  return value;
230
}
255
}
231
256
232
257
233
 
258