Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 128 | Rev 159 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 128 Rev 129
1
#include "mymodel.h"
1
#include "mymodel.h"
2
2
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
4
      QSqlTableModel(parent)
4
      QSqlTableModel(parent)
5
{
5
{
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
7
}
7
}
8
8
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
10
         const QModelIndex &index) const {
10
         const QModelIndex &index) const {
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
12
12
13
/***********************************************
13
/***********************************************
14

14

15
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
15
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
16
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
16
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
17
//if (index.column() == 4)
17
//if (index.column() == 4)
18
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
18
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
19
else
19
else
20
{
20
{
21
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
21
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
22
}
22
}
23

23

24
*************************************************/
24
*************************************************/
25
25
26
26
27
27
28
return flags;
28
return flags;
29
}
29
}
30
30
31
31
32
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
32
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
33
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
33
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
34
    bool lResult = false;
34
    bool lResult = false;
35
35
36
    /*
36
    /*
37
    QString str_tmp;
37
    QString str_tmp;
38
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
38
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
39
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
39
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
40
        str_tmp.append(tr(" instance"));
40
        str_tmp.append(tr(" instance"));
41
      }
41
      }
42
      */
42
      */
43
/*
43
/*
44
    QString str_tmp;
44
    QString str_tmp;
45
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
45
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
46
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
46
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
47
        str_tmp.append(tr("_instance"));
47
        str_tmp.append(tr("_instance"));
48
      }
48
      }
49
*/
49
*/
50
    lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
50
    lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
51
51
52
52
53
53
54
 /*****************************************************8
54
 /*****************************************************8
55

55

56
    if (lResult) {
56
    if (lResult) {
57
        QModelIndex newindex;
57
        QModelIndex newindex;
58
        QSqlRecord rec = record(index.row());
58
        QSqlRecord rec = record(index.row());
59

59

60
        rec.setValue(index.column(), value);
60
        rec.setValue(index.column(), value);
61
        rec.setGenerated(index.column(), true);
61
        rec.setGenerated(index.column(), true);
62

62

63

63

64

64

65
        lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
65
        lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
66
  ///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
66
  ///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
67

67

68

68

69
    }
69
    }
70
**********************************************/
70
**********************************************/
71
71
72
72
73
73
74
74
75
    return lResult;
75
    return lResult;
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
}
81
}
82
82
83
83
84
84
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
86
86
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
88
     QList <int> keys;
88
     QList <int> keys;
89
     QStringList values;
89
     QStringList values;
90
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
90
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
91
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
91
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
92
92
93
switch (role) {
93
switch (role) {
94
        case Qt::DisplayRole:
94
        case Qt::DisplayRole:
95
            {
95
            {
96
               int index_of_list;
96
               int index_of_list;
97
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
97
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
98
98
99
               if (index_of_list == -1) return value;
99
               if (index_of_list == -1) return value;
100
               else {
100
               else {
101
                   QString psrentInctance;
101
                   QString parentInctance;
-
 
102
                   QSqlQuery q;
-
 
103
                   QString sql_str;
-
 
104
                   bool ok;
102
                   psrentInctance = values.at(index_of_list);
105
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
-
 
106
                   sql_str = tr("select * from `");
-
 
107
                   sql_str.append(parentInctance);
-
 
108
                   sql_str.append(tr("` "));
-
 
109
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
-
 
110
                   sql_str.append(value.toString());
-
 
111
                   q.prepare(sql_str);
-
 
112
                   ok = q.exec();
-
 
113
-
 
114
                   if (ok)  {
-
 
115
                                while(q.next()){
-
 
116
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
-
 
117
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;
-
 
118
-
 
119
                                                  }
-
 
120
                            }
103
                   int ii;
121
                   int ii;
104
                   ii++;
122
                   ii++;
-
 
123
-
 
124
105
               }
125
               }
106
               return value;
126
               return value;
107
127
108
        }
128
        }
109
         //   if (index.column() == 1)
129
         //   if (index.column() == 1)
110
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
130
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
111
131
112
132
113
        case Qt::EditRole:  return value;
133
        case Qt::EditRole:  return value;
114
           // if (index.column() == 1)
134
           // if (index.column() == 1)
115
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
135
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
116
136
117
        case Qt::TextColorRole:
137
        case Qt::TextColorRole:
118
            if(index.column() == 1)
138
            if(index.column() == 1)
119
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
139
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
120
            else
140
            else
121
              return value;
141
              return value;
122
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
142
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
123
        case Qt::FontRole:
143
        case Qt::FontRole:
124
           if(index.column() == 1) {
144
           if(index.column() == 1) {
125
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
145
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
126
              return qVariantFromValue(font);
146
              return qVariantFromValue(font);
127
           }else
147
           }else
128
               return value;
148
               return value;
129
149
130
       case Qt::BackgroundColorRole: {
150
       case Qt::BackgroundColorRole: {
131
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
151
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
132
                if(index.column() == 2)
152
                if(index.column() == 2)
133
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
153
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
134
                        else if(index.column() == 4)
154
                        else if(index.column() == 4)
135
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
155
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
136
                        else
156
                        else
137
                           return value;
157
                           return value;
138
                                    }
158
                                    }
139
159
140
160
141
161
142
     case Qt::CheckStateRole: return value;
162
     case Qt::CheckStateRole: return value;
143
163
144
     case Qt::SizeHintRole:return value;
164
     case Qt::SizeHintRole:return value;
145
165
146
       }
166
       }
147
  return value;
167
  return value;
148
}
168
}
149
169
150
170
151
 
171