Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 127 | Rev 129 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 127 Rev 128
1
#include "mymodel.h"
1
#include "mymodel.h"
2
2
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
4
      QSqlTableModel(parent)
4
      QSqlTableModel(parent)
5
{
5
{
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
7
}
7
}
8
8
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
10
         const QModelIndex &index) const {
10
         const QModelIndex &index) const {
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
12
12
13
/***********************************************
13
/***********************************************
14

14

15
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
15
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
16
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
16
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
17
//if (index.column() == 4)
17
//if (index.column() == 4)
18
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
18
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
19
else
19
else
20
{
20
{
21
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
21
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
22
}
22
}
23

23

24
*************************************************/
24
*************************************************/
25
25
26
26
27
27
28
return flags;
28
return flags;
29
}
29
}
30
30
31
31
32
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
32
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
33
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
33
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
34
    bool lResult = false;
34
    bool lResult = false;
35
35
36
    /*
36
    /*
37
    QString str_tmp;
37
    QString str_tmp;
38
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
38
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
39
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
39
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
40
        str_tmp.append(tr(" instance"));
40
        str_tmp.append(tr(" instance"));
41
      }
41
      }
42
      */
42
      */
43
/*
43
/*
44
    QString str_tmp;
44
    QString str_tmp;
45
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
45
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
46
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
46
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
47
        str_tmp.append(tr("_instance"));
47
        str_tmp.append(tr("_instance"));
48
      }
48
      }
49
*/
49
*/
50
    lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
50
    lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
51
51
52
52
53
53
54
 /*****************************************************8
54
 /*****************************************************8
55

55

56
    if (lResult) {
56
    if (lResult) {
57
        QModelIndex newindex;
57
        QModelIndex newindex;
58
        QSqlRecord rec = record(index.row());
58
        QSqlRecord rec = record(index.row());
59

59

60
        rec.setValue(index.column(), value);
60
        rec.setValue(index.column(), value);
61
        rec.setGenerated(index.column(), true);
61
        rec.setGenerated(index.column(), true);
62

62

63

63

64

64

65
        lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
65
        lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
66
  ///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
66
  ///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
67

67

68

68

69
    }
69
    }
70
**********************************************/
70
**********************************************/
71
71
72
72
73
73
74
74
75
    return lResult;
75
    return lResult;
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
}
81
}
82
82
83
83
84
84
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
86
86
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
-
 
88
     QList <int> keys;
-
 
89
     QStringList values;
-
 
90
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
-
 
91
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
-
 
92
88
  switch (role) {
93
switch (role) {
89
        case Qt::DisplayRole: return value;
94
        case Qt::DisplayRole:
-
 
95
            {
-
 
96
               int index_of_list;
-
 
97
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
-
 
98
-
 
99
               if (index_of_list == -1) return value;
-
 
100
               else {
-
 
101
                   QString psrentInctance;
-
 
102
                   psrentInctance = values.at(index_of_list);
-
 
103
                   int ii;
-
 
104
                   ii++;
-
 
105
               }
-
 
106
               return value;
-
 
107
-
 
108
        }
-
 
109
         //   if (index.column() == 1)
-
 
110
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
-
 
111
-
 
112
90
        case Qt::EditRole: return value;
113
        case Qt::EditRole:  return value;
-
 
114
           // if (index.column() == 1)
-
 
115
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
-
 
116
91
        case Qt::TextColorRole:
117
        case Qt::TextColorRole:
92
            if(index.column() == 1)
118
            if(index.column() == 1)
93
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
119
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
94
            else
120
            else
95
              return value;
121
              return value;
96
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
122
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
97
        case Qt::FontRole:
123
        case Qt::FontRole:
98
           if(index.column() == 1) {
124
           if(index.column() == 1) {
99
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
125
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
100
              return qVariantFromValue(font);
126
              return qVariantFromValue(font);
101
           }else
127
           }else
102
               return value;
128
               return value;
103
129
104
       case Qt::BackgroundColorRole: {
130
       case Qt::BackgroundColorRole: {
105
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
131
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
106
                if(index.column() == 2)
132
                if(index.column() == 2)
107
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
133
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
108
                        else if(index.column() == 4)
134
                        else if(index.column() == 4)
109
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
135
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
110
                        else
136
                        else
111
                           return value;
137
                           return value;
112
                                    }
138
                                    }
113
139
114
140
115
141
116
     case Qt::CheckStateRole: return value;
142
     case Qt::CheckStateRole: return value;
117
143
118
     case Qt::SizeHintRole:return value;
144
     case Qt::SizeHintRole:return value;
119
145
120
       }
146
       }
121
  return value;
147
  return value;
122
}
148
}
123
149
124
150
125
 
151