Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 127 | Rev 129 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 127 Rev 128
Line 83... Line 83...
83
83
84
84
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
85
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
86
86
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
87
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
-
 
88
     QList <int> keys;
-
 
89
     QStringList values;
-
 
90
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
-
 
91
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
-
 
92
88
  switch (role) {
93
switch (role) {
89
        case Qt::DisplayRole: return value;
94
        case Qt::DisplayRole:
-
 
95
            {
-
 
96
               int index_of_list;
-
 
97
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
-
 
98
-
 
99
               if (index_of_list == -1) return value;
-
 
100
               else {
-
 
101
                   QString psrentInctance;
-
 
102
                   psrentInctance = values.at(index_of_list);
-
 
103
                   int ii;
-
 
104
                   ii++;
-
 
105
               }
-
 
106
               return value;
-
 
107
-
 
108
        }
-
 
109
         //   if (index.column() == 1)
-
 
110
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
-
 
111
-
 
112
90
        case Qt::EditRole: return value;
113
        case Qt::EditRole:  return value;
-
 
114
           // if (index.column() == 1)
-
 
115
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
-
 
116
91
        case Qt::TextColorRole:
117
        case Qt::TextColorRole:
92
            if(index.column() == 1)
118
            if(index.column() == 1)
93
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
119
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
94
            else
120
            else
95
              return value;
121
              return value;