Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 98 | Rev 102 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 98 Rev 99
Line 26... Line 26...
26
#include <QVariant>
26
#include <QVariant>
27
#include <QProcess>
27
#include <QProcess>
28
#include <QByteArray>
28
#include <QByteArray>
29
*/
29
*/
30
30
-
 
31
typedef struct Class {
-
 
32
        QString name;
-
 
33
        QString ID;
31
34
-
 
35
} TClass;
32
36
33
37
34
38
35
39
36
namespace Ui {
40
namespace Ui {
Line 63... Line 67...
63
67
64
    bool openDataBase();
68
    bool openDataBase();
65
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
69
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
66
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
70
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
67
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
71
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
68
-
 
-
 
72
    QStringList classChields(QString class_id);
69
73
70
74
71
};
75
};
72
76
73
#endif // MAINWINDOW_H
77
#endif // MAINWINDOW_H