Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 255 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 255 Rev 256
Line 103... Line 103...
103
103
104
} ThddSerialNumber;
104
} ThddSerialNumber;
105
105
106
106
107
107
-
 
108
typedef struct wmiCDROM {
-
 
109
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
110
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
111
-
 
112
} TWmiCDROM;
-
 
113
-
 
114
-
 
115
typedef struct wmiNetCard {
-
 
116
    QString caption; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
117
    QString  MACAddress; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
118
-
 
119
} TWmiNetCard;
-
 
120
-
 
121
108
122
109
namespace Ui {
123
namespace Ui {
110
    class MainWindow;
124
    class MainWindow;
111
}
125
}
112
126
Line 174... Line 188...
174
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
188
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
175
    QList<TWmiMemoryModul> getWmiRAM(QString host, QString user_name, QString password);
189
    QList<TWmiMemoryModul> getWmiRAM(QString host, QString user_name, QString password);
176
    QList<TWmiHDD> getWmiHDD(QString host, QString user_name, QString password);
190
    QList<TWmiHDD> getWmiHDD(QString host, QString user_name, QString password);
177
    QList<ThddSerialNumber> getHDDSerNum(QString host, QString user_name, QString password);
191
    QList<ThddSerialNumber> getHDDSerNum(QString host, QString user_name, QString password);
178
192
-
 
193
    QList<TWmiCDROM> getWmiCDROM(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
194
    QList<TWmiNetCard> getWmiNetCard(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
195
-
 
196
-
 
197
-
 
198
-
 
199
179
200
180
    WmiThread wmiThread;
201
    WmiThread wmiThread;
181
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
202
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
182
203
183
    MyModel  * sql_mogel;
204
    MyModel  * sql_mogel;