Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 254 | Rev 256 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 254 Rev 255
Line 86... Line 86...
86
    QString bankLabel; // íîìåð áàíêè
86
    QString bankLabel; // íîìåð áàíêè
87
    int capacity; // ðàçìåð
87
    int capacity; // ðàçìåð
88
88
89
} TWmiMemoryModul;
89
} TWmiMemoryModul;
90
90
-
 
91
typedef struct wmiHDD {
-
 
92
    QString caption; // íàèìåíîâàíèå äèñêà
-
 
93
    long size; // ðàçìåð
-
 
94
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
95
    QString serialNumber; // ñåðèéíûé íîìåð äèñêà
-
 
96
    QString deviceID; // èäåíòèôèêàòîð äèñêà â ñèñòåìå
-
 
97
-
 
98
} TWmiHDD;
-
 
99
-
 
100
typedef struct hddSerialNumber {
-
 
101
    QString serialNumber; // ñåðèéíûé íîìåð äèñêà
-
 
102
    QString deviceID; // èäåíòèôèêàòîð äèñêà â ñèñòåìå
-
 
103
-
 
104
} ThddSerialNumber;
-
 
105
91
106
92
107
93
108
94
namespace Ui {
109
namespace Ui {
95
    class MainWindow;
110
    class MainWindow;
Line 156... Line 171...
156
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
171
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
157
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
172
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
158
    TWmiMatherBoard getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password);
173
    TWmiMatherBoard getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password);
159
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
174
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
160
    QList<TWmiMemoryModul> getWmiRAM(QString host, QString user_name, QString password);
175
    QList<TWmiMemoryModul> getWmiRAM(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
176
    QList<TWmiHDD> getWmiHDD(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
177
    QList<ThddSerialNumber> getHDDSerNum(QString host, QString user_name, QString password);
161
178
162
179
163
    WmiThread wmiThread;
180
    WmiThread wmiThread;
164
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
181
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
165
182