Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 248 | Rev 251 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 248 Rev 250
Line 102... Line 102...
102
    QStandardItemModel *model;
102
    QStandardItemModel *model;
103
    QStandardItem *item;
103
    QStandardItem *item;
104
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
104
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
105
    void openBase();
105
    void openBase();
106
    bool readModel();
106
    bool readModel();
-
 
107
-
 
108
    void initWmiTree();
-
 
109
107
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
110
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
108
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
111
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
109
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
112
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
110
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
113
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
111
114