Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 223 | Rev 229 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 223 Rev 224
Line 163... Line 163...
163
163
164
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
164
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
165
    QItemDelegate standart_delegate;
165
    QItemDelegate standart_delegate;
166
    CPictureDelegate * picture_delegate;
166
    CPictureDelegate * picture_delegate;
167
    IconDelegate * iconDelegate;
167
    IconDelegate * iconDelegate;
168
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäêò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
168
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
169
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
169
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
170
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
170
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
-
 
171
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
-
 
172
171
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
173
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
172
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
174
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
173
175
174
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
176
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
175
177