Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 217 | Rev 221 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 217 Rev 219
Line 107... Line 107...
107
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
107
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
108
108
109
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
109
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
110
110
111
    MyModel  * sql_mogel;
111
    MyModel  * sql_mogel;
112
    MyModel * filtr_model;
112
//  MyModel * filtr_model;
-
 
113
-
 
114
    QSqlTableModel * filtr_model;
-
 
115
113
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
116
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
114
117
115
    void initListModelsTablle();
118
    void initListModelsTablle();
116
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
119
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
117
120
Line 156... Line 159...
156
159
157
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
160
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
158
    QItemDelegate standart_delegate;
161
    QItemDelegate standart_delegate;
159
    CPictureDelegate * picture_delegate;
162
    CPictureDelegate * picture_delegate;
160
    IconDelegate * iconDelegate;
163
    IconDelegate * iconDelegate;
-
 
164
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäêò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
161
    FileDelegate * fileDelegate;
165
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
-
 
166
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
162
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
167
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
163
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
168
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
164
169
165
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
170
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
166
171