Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 209 | Rev 215 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 209 Rev 212
Line 107... Line 107...
107
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
107
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
108
108
109
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
109
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
110
110
111
    MyModel  * sql_mogel;
111
    MyModel  * sql_mogel;
-
 
112
    MyModel * filtr_model;
112
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
113
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
113
114
114
    void initListModelsTablle();
115
    void initListModelsTablle();
115
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
116
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
116
117