Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 200 | Rev 209 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 200 Rev 201
Line 153... Line 153...
153
153
154
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
154
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
155
    QItemDelegate standart_delegate;
155
    QItemDelegate standart_delegate;
156
    CPictureDelegate * picture_delegate;
156
    CPictureDelegate * picture_delegate;
157
    IconDelegate * iconDelegate;
157
    IconDelegate * iconDelegate;
-
 
158
    FileDelegate * fileDelegate;
158
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
159
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
159
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
160
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
160
161
161
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
162
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
162
163