Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 126 | Rev 128 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 126 Rev 127
Line 2... Line 2...
2
#define MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
3
3
4
4
5
//#include "mysql.h"
5
//#include "mysql.h"
6
6
-
 
7
#include "mymodel.h"
-
 
8
7
#include "delegate.h"
9
#include "delegate.h"
8
10
9
#include <QMainWindow>
11
#include <QMainWindow>
10
#include <QStandardItemModel>
12
#include <QStandardItemModel>
11
#include <QStandardItem>
13
#include <QStandardItem>
Line 82... Line 84...
82
    QStringList classChields(QString class_id);
84
    QStringList classChields(QString class_id);
83
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
85
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
84
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
86
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
85
    void initComboBox();
87
    void initComboBox();
86
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
88
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
-
 
89
87
    QSqlTableModel * sql_mogel;
90
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
-
 
91
-
 
92
    MyModel  * sql_mogel;
-
 
93
88
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
94
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
89
    QString parentObject_id;
95
    QString parentObject_id;
90
96
91
97
92
    QMap <QString, QString> class_list_map;
98
    QMap <QString, QString> class_list_map;