Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 124 | Rev 126 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 124 Rev 125
Line 79... Line 79...
79
79
80
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
80
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
81
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
81
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
82
    QStringList classChields(QString class_id);
82
    QStringList classChields(QString class_id);
83
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
83
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
-
 
84
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
84
    void initComboBox();
85
    void initComboBox();
85
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
86
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
86
    QSqlTableModel * sql_mogel;
87
    QSqlTableModel * sql_mogel;
87
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
88
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
88
    QString parentObject_id;
89
    QString parentObject_id;