Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 118 | Rev 124 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 118 Rev 119
Line 101... Line 101...
101
private slots:
101
private slots:
102
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
102
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
103
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
103
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
104
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
104
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
105
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
105
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
-
 
106
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
-
 
107
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
106
    void on_pushButton_clicked();
108
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
-
 
109
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
-
 
110
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
107
111
108
};
112
};
109
113
110
114
111
115