Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 115 | Rev 119 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 115 Rev 118
Line 66... Line 66...
66
    void creatModelString();
66
    void creatModelString();
67
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
67
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
68
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
68
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
69
69
70
    QSqlDatabase sql;
70
    QSqlDatabase sql;
-
 
71
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
71
72
72
    bool openDataBase();
73
    bool openDataBase();
73
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
74
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
74
75
75
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID);
76
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID);
Line 79... Line 80...
79
    QStringList classChields(QString class_id);
80
    QStringList classChields(QString class_id);
80
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
81
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
81
    void initComboBox();
82
    void initComboBox();
82
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
83
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
83
    QSqlTableModel * sql_mogel;
84
    QSqlTableModel * sql_mogel;
84
-
 
85
-
 
-
 
85
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
-
 
86
    QString parentObject_id;
86
87
87
88
88
    QMap <QString, QString> class_list_map;
89
    QMap <QString, QString> class_list_map;
89
    void getDatabaseData();
90
    void getDatabaseData();
90
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
91
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
Line 100... Line 101...
100
private slots:
101
private slots:
101
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
102
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
102
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
103
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
103
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
104
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
104
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
105
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
-
 
106
    void on_pushButton_clicked();
-
 
107
105
};
108
};
106
109
107
110
108
111
109
112