Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 114 | Rev 118 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 114 Rev 115
Line 78... Line 78...
78
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
78
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
79
    QStringList classChields(QString class_id);
79
    QStringList classChields(QString class_id);
80
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
80
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
81
    void initComboBox();
81
    void initComboBox();
82
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
82
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
-
 
83
    QSqlTableModel * sql_mogel;
-
 
84
-
 
85
-
 
86
83
87
84
    QMap <QString, QString> class_list_map;
88
    QMap <QString, QString> class_list_map;
85
    void getDatabaseData();
89
    void getDatabaseData();
86
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
90
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
87
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
91
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
88
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
92
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
89
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
93
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
90
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
94
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
91
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
95
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
92
96
-
 
97
-
 
98
-
 
99
93
private slots:
100
private slots:
94
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
101
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
95
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
102
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
96
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
103
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
-
 
104
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
97
};
105
};
98
106
99
107
100
108
101
109