Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 109 | Rev 112 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 109 Rev 110
Line 81... Line 81...
81
81
82
    QMap <QString, QString> class_list_map;
82
    QMap <QString, QString> class_list_map;
83
    void getDatabaseData();
83
    void getDatabaseData();
84
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
84
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
85
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
85
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
86
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
86
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
-
 
87
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
-
 
88
87
89
88
private slots:
90
private slots:
89
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
91
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
90
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
92
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
91
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
93
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );