Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 106 | Rev 109 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 106 Rev 107
Line 66... Line 66...
66
66
67
    QSqlDatabase sql;
67
    QSqlDatabase sql;
68
68
69
    bool openDataBase();
69
    bool openDataBase();
70
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
70
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
-
 
71
-
 
72
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID);
-
 
73
71
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
74
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
72
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
75
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
73
    QStringList classChields(QString class_id);
76
    QStringList classChields(QString class_id);
74
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
77
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
75
    void initComboBox();
78
    void initComboBox();