Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 255 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 255 Rev 256
Line 1867... Line 1867...
1867
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
1867
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
1868
        int m;
1868
        int m;
1869
        m++;
1869
        m++;
1870
    }
1870
    }
1871
    else {
1871
    else {
-
 
1872
-
 
1873
        wmiThread.terminate();
-
 
1874
        /*********************
1872
        wmiThread.stop();
1875
        wmiThread.stop();
1873
        ok = wmiThread.wait(10000);
1876
        ok = wmiThread.wait(10000);
1874
        int k;
1877
        int k;
1875
        k++;
1878
        k++;
-
 
1879
        **********************/
1876
    }
1880
    }
1877
1881
1878
    /*
1882
    /*
1879

1883

1880
    QString program = tr("wmic");
1884
    QString program = tr("wmic");
Line 1941... Line 1945...
1941
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
1945
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
1942
     int m;
1946
     int m;
1943
     m++;
1947
     m++;
1944
 }
1948
 }
1945
 else {
1949
 else {
-
 
1950
     wmiThread.terminate();
-
 
1951
     /***********************
1946
     wmiThread.stop();
1952
     wmiThread.stop();
1947
     ok = wmiThread.wait(10000);
1953
     ok = wmiThread.wait(10000);
1948
     int k;
1954
     int k;
1949
     k++;
1955
     k++;
-
 
1956
     **********************/
1950
 }
1957
 }
1951
1958
1952
1959
1953
1960
1954
    return result;
1961
    return result;
Line 2003... Line 2010...
2003
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2010
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2004
     int m;
2011
     int m;
2005
     m++;
2012
     m++;
2006
 }
2013
 }
2007
 else {
2014
 else {
-
 
2015
-
 
2016
     wmiThread.terminate();
-
 
2017
     /************************
2008
     wmiThread.stop();
2018
     wmiThread.stop();
2009
     ok = wmiThread.wait(10000);
2019
     ok = wmiThread.wait(10000);
2010
     int k;
2020
     int k;
2011
     k++;
2021
     k++;
-
 
2022
     ********************/
2012
 }
2023
 }
2013
2024
2014
2025
2015
2026
2016
    return result;
2027
    return result;
Line 2073... Line 2084...
2073
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2084
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2074
    int m;
2085
    int m;
2075
    m++;
2086
    m++;
2076
}
2087
}
2077
else {
2088
else {
-
 
2089
    wmiThread.terminate();
-
 
2090
    /*********************
2078
    wmiThread.stop();
2091
    wmiThread.stop();
2079
    ok = wmiThread.wait(10000);
2092
    ok = wmiThread.wait(10000);
2080
    int k;
2093
    int k;
2081
    k++;
2094
    k++;
-
 
2095
    ****************/
2082
}
2096
}
2083
2097
2084
2098
2085
2099
2086
return result;
2100
return result;
Line 2181... Line 2195...
2181
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2195
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2182
    int m;
2196
    int m;
2183
    m++;
2197
    m++;
2184
}
2198
}
2185
else {
2199
else {
-
 
2200
    wmiThread.terminate();
-
 
2201
    /***********************
2186
    wmiThread.stop();
2202
    wmiThread.stop();
2187
    ok = wmiThread.wait(10000);
2203
    ok = wmiThread.wait(10000);
2188
    int k;
2204
    int k;
2189
    k++;
2205
    k++;
-
 
2206
    ***************************/
2190
}
2207
}
2191
2208
2192
2209
2193
2210
2194
2211
Line 2258... Line 2275...
2258
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2275
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
2259
        int m;
2276
        int m;
2260
        m++;
2277
        m++;
2261
    }
2278
    }
2262
    else {
2279
    else {
-
 
2280
        wmiThread.terminate();
-
 
2281
        /****************************
2263
        wmiThread.stop();
2282
        wmiThread.stop();
2264
        ok = wmiThread.wait(10000);
2283
        ok = wmiThread.wait(10000);
2265
        int k;
2284
        int k;
2266
        k++;
2285
        k++;
-
 
2286
        *************************/
2267
    }
2287
    }
2268
2288
2269
2289
2270
2290
2271
2291
2272
2292
-
 
2293
}
-
 
2294
-
 
2295
-
 
2296
-
 
2297
-
 
2298
-
 
2299
-
 
2300
-
 
2301
-
 
2302
QList<TWmiCDROM> MainWindow::getWmiCDROM(QString host, QString user_name, QString password)
-
 
2303
{
-
 
2304
QList<TWmiCDROM> result;
-
 
2305
TWmiCDROM cdrom_tmp;
-
 
2306
bool ok;
-
 
2307
QString ansver_string;
-
 
2308
-
 
2309
-
 
2310
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
2311
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
2312
wmiThread.setPassword( password);
-
 
2313
wmiThread.setWmiString(tr("select Caption, Manufacturer from Win32_CDRomDrive"));
-
 
2314
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
-
 
2315
ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2316
-
 
2317
if (ok){
-
 
2318
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
2319
    QTextCursor * wmiCursor;
-
 
2320
    QStringList split_new_line; //
-
 
2321
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
2322
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
2323
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
2324
-
 
2325
-
 
2326
    ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
2327
-
 
2328
-
 
2329
    wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
2330
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
2331
    if(split_new_line.count()>2) {
-
 
2332
                                    QString tmp_str;
-
 
2333
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
2334
                                    fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
2335
-
 
2336
                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
-
 
2337
                                    {
-
 
2338
                                        cdrom_tmp.name = "";
-
 
2339
                                        cdrom_tmp.manufacturer = "";
-
 
2340
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
-
 
2341
                                        values_list = tmp_str.split("|");
-
 
2342
                                        int index_tmp;
-
 
2343
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Caption")); // íàèìåíîâàíèå ïðèíòåðà
-
 
2344
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   cdrom_tmp.name = values_list.at(index_tmp);
-
 
2345
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü äèñêà
-
 
2346
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  cdrom_tmp.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
-
 
2347
-
 
2348
                                        result <<  cdrom_tmp;
-
 
2349
-
 
2350
                                             };
-
 
2351
-
 
2352
                                      return result;
-
 
2353
                                   }
-
 
2354
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
-
 
2355
    int m;
-
 
2356
    m++;
-
 
2357
}
-
 
2358
else {
-
 
2359
    wmiThread.terminate();
-
 
2360
    return result;
-
 
2361
    /*********
-
 
2362
    wmiThread.stop();
-
 
2363
    ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2364
    int k;
-
 
2365
    k++;
-
 
2366
    *******/
-
 
2367
}
-
 
2368
-
 
2369
-
 
2370
-
 
2371
-
 
2372
-
 
2373
}
-
 
2374
-
 
2375
-
 
2376
-
 
2377
QList<TWmiNetCard> MainWindow::getWmiNetCard(QString host, QString user_name, QString password){
-
 
2378
-
 
2379
QList<TWmiNetCard> result;
-
 
2380
TWmiNetCard netCard_tmp;
-
 
2381
bool ok;
-
 
2382
QString ansver_string;
-
 
2383
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
2384
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
2385
wmiThread.setPassword( password);
-
 
2386
wmiThread.setWmiString(tr("Select Description, Caption, MACAddress from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE"));
-
 
2387
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
-
 
2388
ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2389
-
 
2390
-
 
2391
-
 
2392
if (ok){
-
 
2393
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
2394
    QTextCursor * wmiCursor;
-
 
2395
    QStringList split_new_line; //
-
 
2396
    QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
2397
    QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
2398
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
2399
-
 
2400
-
 
2401
    ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
2402
-
 
2403
-
 
2404
    wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
2405
    split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
2406
    if(split_new_line.count()>2) {
-
 
2407
                                    QString tmp_str;
-
 
2408
                                    tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
2409
                                    fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
2410
-
 
2411
                                    for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
-
 
2412
                                    {
-
 
2413
                                        netCard_tmp.caption = "";
-
 
2414
                                        netCard_tmp.MACAddress= "";
-
 
2415
                                        tmp_str = split_new_line.at(i);
-
 
2416
                                        values_list = tmp_str.split("|");
-
 
2417
                                        int index_tmp;
-
 
2418
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Description")); // íàèìåíîâàíèå ïðèíòåðà
-
 
2419
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   netCard_tmp.caption = values_list.at(index_tmp);
-
 
2420
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("MACAddress")); // ïðîèçâîäèòåëü äèñêà
-
 
2421
                                        if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))  netCard_tmp.MACAddress = values_list.at(index_tmp);
-
 
2422
-
 
2423
                                        result <<  netCard_tmp;
-
 
2424
-
 
2425
                                             };
-
 
2426
-
 
2427
                                      return result;
-
 
2428
                                   }
-
 
2429
    else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
-
 
2430
    int m;
-
 
2431
    m++;
-
 
2432
}
-
 
2433
else {
-
 
2434
    wmiThread.terminate();
-
 
2435
    return result;
-
 
2436
    /*********
-
 
2437
    wmiThread.stop();
-
 
2438
    ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2439
    int k;
-
 
2440
    k++;
-
 
2441
    *******/
-
 
2442
}
-
 
2443
-
 
2444
-
 
2445
-
 
2446
-
 
2447
-
 
2448
-
 
2449
-
 
2450
-
 
2451
-
 
2452
2273
}
2453
}