Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 250 | Rev 254 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 250 Rev 251
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
/*
9
/*
10
    QPalette p = this->palette();
10
    QPalette p = this->palette();
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
12
    this->setAutoFillBackground(true);
12
    this->setAutoFillBackground(true);
13
    this->setPalette(p);
13
    this->setPalette(p);
14
*/
14
*/
15
15
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
19
    ui->tab_3->setLayout(ui->horizontalLayout_7);
19
    ui->tab_3->setLayout(ui->horizontalLayout_7);
20
    ui->tab_4->setLayout(ui->horizontalLayout_8);
20
    ui->tab_4->setLayout(ui->horizontalLayout_8);
21
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
21
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
22
    model_is_build = false;
22
    model_is_build = false;
23
   // MainWindow::readModel();
23
   // MainWindow::readModel();
24
24
25
   //QString model_str;
25
   //QString model_str;
26
26
27
27
28
   /*
28
   /*
29
   MainWindow::creatModelString();
29
   MainWindow::creatModelString();
30
   int i;
30
   int i;
31
   i++;
31
   i++;
32
    QFile file_tmp("./temp.txt");
32
    QFile file_tmp("./temp.txt");
33
    bool ok;
33
    bool ok;
34
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
34
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
35
    QTextStream out(&file_tmp);
35
    QTextStream out(&file_tmp);
36
    out << MainWindow::modelString;
36
    out << MainWindow::modelString;
37
    file_tmp.close();
37
    file_tmp.close();
38
*/
38
*/
39
39
40
40
41
41
42
42
43
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
43
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
44
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
44
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
45
45
46
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
46
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
47
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
47
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
48
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
48
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
49
49
50
    MainWindow::readSettings();
50
    MainWindow::readSettings();
51
51
52
    MainWindow::openDataBase();
52
    MainWindow::openDataBase();
53
53
54
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
54
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
55
55
56
    MainWindow::initComboBox();
56
    MainWindow::initComboBox();
57
57
58
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
58
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
59
59
60
    MainWindow::initListModelsTablle();
60
    MainWindow::initListModelsTablle();
61
61
62
    MainWindow::readModels();
62
    MainWindow::readModels();
63
63
64
    initWmiTree();
64
    initWmiTree();
65
65
66
66
67
 //   MainWindow::creatModelString();
67
 //   MainWindow::creatModelString();
68
    //int i;
68
    //int i;
69
    //i++;
69
    //i++;
70
70
71
    /*
71
    /*
72
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
72
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
73
     bool ok;
73
     bool ok;
74
     file_tmp.remove();
74
     file_tmp.remove();
75
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
75
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
76
     QTextStream out(&file_tmp);
76
     QTextStream out(&file_tmp);
77
     out.setCodec("cp1251");
77
     out.setCodec("cp1251");
78
     out << MainWindow::modelString;
78
     out << MainWindow::modelString;
79
     file_tmp.close();
79
     file_tmp.close();
80
    */
80
    */
81
81
82
82
83
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
83
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
84
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
84
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
85
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
85
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
86
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
86
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
87
    ui->treeWidget_2->hideColumn(5);
87
    ui->treeWidget_2->hideColumn(5);
88
88
89
89
90
    getDatabaseData();
90
    getDatabaseData();
91
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
91
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
92
    sql_mogel = new MyModel();
92
    sql_mogel = new MyModel();
93
93
94
    /// filter_model = new MyModel();
94
    /// filter_model = new MyModel();
95
    filter_model = new QSqlTableModel();
95
    filter_model = new QSqlTableModel();
96
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
96
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
97
97
98
    model_is_build = true;
98
    model_is_build = true;
99
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
99
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
100
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
100
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
101
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
101
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
102
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
102
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
103
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));
103
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));
104
104
105
105
106
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
106
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
107
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
107
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
108
108
109
109
110
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
110
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
111
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
111
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
112
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
112
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
113
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
113
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
114
114
115
   // setFrm.show();
115
   // setFrm.show();
116
116
117
    // treeForm.show();
117
    // treeForm.show();
118
118
119
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
119
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
120
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
120
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
121
121
122
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
122
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
123
123
124
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
124
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
125
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
125
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
126
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
126
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
127
127
128
 //   fileForm.show();
128
 //   fileForm.show();
129
129
130
    doc = ui->textEdit->document();
130
    doc = ui->textEdit->document();
131
    cursor = new QTextCursor(doc);
131
    cursor = new QTextCursor(doc);
132
 //   buildReport(true);
132
 //   buildReport(true);
133
133
134
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
134
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
135
// wmiThread = new WmiThread(this);
135
// wmiThread = new WmiThread(this);
136
136
137
}
137
}
138
138
139
MainWindow::~MainWindow()
139
MainWindow::~MainWindow()
140
{
140
{
141
    delete sql_mogel;
141
    delete sql_mogel;
142
    delete filter_model;
142
    delete filter_model;
143
    delete ui;
143
    delete ui;
144
    delete model_for_ListModelsTable;
144
    delete model_for_ListModelsTable;
145
}
145
}
146
146
147
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
147
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
148
{
148
{
149
    QMainWindow::changeEvent(e);
149
    QMainWindow::changeEvent(e);
150
    switch (e->type()) {
150
    switch (e->type()) {
151
    case QEvent::LanguageChange:
151
    case QEvent::LanguageChange:
152
        ui->retranslateUi(this);
152
        ui->retranslateUi(this);
153
        break;
153
        break;
154
    default:
154
    default:
155
        break;
155
        break;
156
    }
156
    }
157
}
157
}
158
158
159
159
160
bool MainWindow::readModel(){
160
bool MainWindow::readModel(){
161
    bool result;
161
    bool result;
162
    QString model_str;
162
    QString model_str;
163
    QFile file("modelstring.txt");
163
    QFile file("modelstring.txt");
164
  //  QFile file("model.txt");
164
  //  QFile file("model.txt");
165
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
165
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
166
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
166
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
167
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
167
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
168
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
168
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
169
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
169
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
170
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
170
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
171
171
172
172
173
173
174
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
174
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
175
    if (result) {
175
    if (result) {
176
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
176
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
177
                }
177
                }
178
178
179
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
179
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
180
180
181
181
182
    return result;
182
    return result;
183
183
184
}
184
}
185
185
186
186
187
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
187
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
188
{
188
{
189
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
189
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
190
    QList<int> indentations;
190
    QList<int> indentations;
191
    parents << parent;
191
    parents << parent;
192
    indentations << 0;
192
    indentations << 0;
193
193
194
    int number = 0;
194
    int number = 0;
195
195
196
    while (number < lines.count()) {
196
    while (number < lines.count()) {
197
        int position = 0;
197
        int position = 0;
198
        while (position < lines[number].length()) {
198
        while (position < lines[number].length()) {
199
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
199
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
200
                break;
200
                break;
201
            position++;
201
            position++;
202
        }
202
        }
203
203
204
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
204
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
205
205
206
        if (!lineData.isEmpty()) {
206
        if (!lineData.isEmpty()) {
207
            // Read the column data from the rest of the line.
207
            // Read the column data from the rest of the line.
208
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
208
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
209
            QList<QVariant> columnData;
209
            QList<QVariant> columnData;
210
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
210
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
211
                columnData << columnStrings[column];
211
                columnData << columnStrings[column];
212
212
213
            if (position > indentations.last()) {
213
            if (position > indentations.last()) {
214
                // The last child of the current parent is now the new parent
214
                // The last child of the current parent is now the new parent
215
                // unless the current parent has no children.
215
                // unless the current parent has no children.
216
216
217
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
217
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
218
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
218
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
219
                    indentations << position;
219
                    indentations << position;
220
                }
220
                }
221
            } else {
221
            } else {
222
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
222
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
223
                    parents.pop_back();
223
                    parents.pop_back();
224
                    indentations.pop_back();
224
                    indentations.pop_back();
225
                }
225
                }
226
            }
226
            }
227
227
228
            // Append a new item to the current parent's list of children.
228
            // Append a new item to the current parent's list of children.
229
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
229
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
230
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
230
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
231
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
231
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
232
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
232
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
233
233
234
/*
234
/*
235
            QLineEdit * edit_line;
235
            QLineEdit * edit_line;
236
            edit_line = new QLineEdit(this);
236
            edit_line = new QLineEdit(this);
237
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
237
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
238
*/
238
*/
239
//static QStandartDelegate delegate;
239
//static QStandartDelegate delegate;
240
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
240
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
241
241
242
242
243
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
243
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
244
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
244
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
245
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
245
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
246
                                                        }
246
                                                        }
247
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
247
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
248
            if (columnData.count()>2)
248
            if (columnData.count()>2)
249
            {
249
            {
250
            QString class_id;
250
            QString class_id;
251
            QString filtr_str;
251
            QString filtr_str;
252
            QPixmap pxmp;
252
            QPixmap pxmp;
253
            QIcon icon;
253
            QIcon icon;
254
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
254
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
255
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
255
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
256
256
257
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
257
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
258
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
258
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
259
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
259
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
260
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
260
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
261
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
261
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
262
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
262
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
263
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
263
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
264
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
264
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
265
265
266
            if (!pxmp.isNull())
266
            if (!pxmp.isNull())
267
                {
267
                {
268
                    icon.addPixmap(pxmp);
268
                    icon.addPixmap(pxmp);
269
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
269
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
270
                }
270
                }
271
            }
271
            }
272
        }
272
        }
273
273
274
        number++;
274
        number++;
275
    }
275
    }
276
}
276
}
277
277
278
278
279
/*
279
/*
280
void MainWindow::openBase()
280
void MainWindow::openBase()
281
{
281
{
282

282

283
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
283
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
284
        pdb = &db;
284
        pdb = &db;
285
        raportFrm.pdb = &db;
285
        raportFrm.pdb = &db;
286

286

287
        pdb->setHostName(hostName);
287
        pdb->setHostName(hostName);
288
        pdb->setDatabaseName(baseName);
288
        pdb->setDatabaseName(baseName);
289
        pdb->setUserName(userName);
289
        pdb->setUserName(userName);
290
        pdb->setPassword(password);
290
        pdb->setPassword(password);
291
        bool ok = pdb->open();
291
        bool ok = pdb->open();
292
        if (!ok) {
292
        if (!ok) {
293
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
293
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
294
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
294
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
295
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
295
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
296
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
296
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
297
                         }
297
                         }
298
        if (ok)
298
        if (ok)
299
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
299
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
300
        }
300
        }
301
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
301
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
302
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
302
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
303
                 }
303
                 }
304

304

305

305

306

306

307
        model = new QSqlTableModel(this);
307
        model = new QSqlTableModel(this);
308
        model->setTable(tableName);
308
        model->setTable(tableName);
309

309

310
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
310
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
311
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
311
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
312

312

313
        model->select();
313
        model->select();
314

314

315

315

316
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
316
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
317
        field.setValue(QString(tr("123")));
317
        field.setValue(QString(tr("123")));
318

318

319
        bool okey;
319
        bool okey;
320
        int index;
320
        int index;
321
        QSqlRecord record;
321
        QSqlRecord record;
322

322

323

323

324
        tableView->setModel(model);
324
        tableView->setModel(model);
325
        view.setModel(model);
325
        view.setModel(model);
326

326

327

327

328
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
328
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
329
        view.setAlternatingRowColors(true);
329
        view.setAlternatingRowColors(true);
330

330

331
        tableView->resizeColumnsToContents();
331
        tableView->resizeColumnsToContents();
332

332

333

333

334
        view.resizeColumnsToContents();
334
        view.resizeColumnsToContents();
335

335

336
        tableView->show();
336
        tableView->show();
337

337

338

338

339

339

340
        initTreeWidget();
340
        initTreeWidget();
341
}
341
}
342
*/
342
*/
343
343
344
344
345
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
345
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
346
346
347
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
347
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
348
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
348
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
349
349
350
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
350
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
351
351
352
    return MainWindow::modelString;
352
    return MainWindow::modelString;
353
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
353
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
354
 /*
354
 /*
355
    int root_item_child_count;
355
    int root_item_child_count;
356
    int i;
356
    int i;
357
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
357
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
358
    i++;
358
    i++;
359
*/
359
*/
360
}
360
}
361
361
362
362
363
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
363
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
364
    int child_count;
364
    int child_count;
365
    child_count = parentItem->childCount();
365
    child_count = parentItem->childCount();
366
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
366
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
367
        for (int m=0; m < level; ++m){
367
        for (int m=0; m < level; ++m){
368
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
368
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
369
    }
369
    }
370
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
370
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
371
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
371
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
372
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
372
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
373
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
373
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
374
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
374
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
375
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
375
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
376
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
376
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
377
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
377
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
378
378
379
    }
379
    }
380
int i;
380
int i;
381
i++;
381
i++;
382
}
382
}
383
383
384
384
385
bool MainWindow::openDataBase(){
385
bool MainWindow::openDataBase(){
386
    QString errorString;
386
    QString errorString;
387
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
387
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
388
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
388
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
389
389
390
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
390
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
391
391
392
    sql.setDatabaseName(baseName);
392
    sql.setDatabaseName(baseName);
393
393
394
394
395
395
396
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
396
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
397
397
398
    sql.setHostName(hostName);
398
    sql.setHostName(hostName);
399
399
400
400
401
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
401
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
402
402
403
    sql.setUserName(userName);
403
    sql.setUserName(userName);
404
404
405
405
406
406
407
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
407
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
408
408
409
409
410
    sql.setPassword(password);
410
    sql.setPassword(password);
411
411
412
412
413
413
414
    bool ok;
414
    bool ok;
415
    ok = sql.open();
415
    ok = sql.open();
416
416
417
    /*
417
    /*
418
    if (!ok) {
418
    if (!ok) {
419
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
419
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
420
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
420
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
421
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
421
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
422
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
422
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
423

423

424

424

425
                            }
425
                            }
426

426

427
*/
427
*/
428
    if (!ok) {
428
    if (!ok) {
429
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
429
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
430
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
430
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
431
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
431
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
432
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
432
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
433
                     }
433
                     }
434
else {
434
else {
435
435
436
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
436
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
437
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
437
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
438
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
438
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
439
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
439
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
    }
445
    }
446
446
447
     return ok;
447
     return ok;
448
}
448
}
449
449
450
450
451
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
451
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
452
QSqlQuery q;
452
QSqlQuery q;
453
QString sql_str;
453
QString sql_str;
454
QString field_name_str;
454
QString field_name_str;
455
QString root_class_name;
455
QString root_class_name;
456
//bool ok;
456
//bool ok;
457
//int field_name;
457
//int field_name;
458
458
459
//ui->treeWidget->clear();
459
//ui->treeWidget->clear();
460
460
461
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
461
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
462
462
463
463
464
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
464
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
465
 root_items_list << rootItem1;
465
 root_items_list << rootItem1;
466
 rootItem1->setText(0, modelName);
466
 rootItem1->setText(0, modelName);
467
467
468
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
468
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
469
 rootItems.append(rootItem1);
469
 rootItems.append(rootItem1);
470
470
471
471
472
472
473
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
473
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
474
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
474
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
475
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
475
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
476
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
476
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
477
477
478
 addChildsItems(rootItem2, -1);
478
 addChildsItems(rootItem2, -1);
479
479
480
480
481
/*
481
/*
482

482

483
sql_str = tr("select * "
483
sql_str = tr("select * "
484
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
484
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
485
             );
485
             );
486
sql_str.append(rootClassID);
486
sql_str.append(rootClassID);
487

487

488
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
488
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
489

489

490
q.prepare(sql_str);
490
q.prepare(sql_str);
491

491

492
ok = q.exec();
492
ok = q.exec();
493
if (!ok) {
493
if (!ok) {
494
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
494
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
495
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
495
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
496
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
496
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
497
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
497
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
498
                 }
498
                 }
499
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
499
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
500
while(q.next()){
500
while(q.next()){
501

501

502
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
502
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
503

503

504
                }
504
                }
505

505

506

506

507

507

508

508

509
*/
509
*/
510
510
511
511
512
}
512
}
513
513
514
514
515
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
515
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
516
QSqlQuery q;
516
QSqlQuery q;
517
QString sql_str;
517
QString sql_str;
518
QString field_name_str;
518
QString field_name_str;
519
QString root_class_name;
519
QString root_class_name;
520
//bool ok;
520
//bool ok;
521
//int field_name;
521
//int field_name;
522
522
523
//ui->treeWidget->clear();
523
//ui->treeWidget->clear();
524
524
525
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
525
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
526
526
527
527
528
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
528
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
529
// root_items_list << rootItem1;
529
// root_items_list << rootItem1;
530
// rootItem1->setText(0, modelName);
530
// rootItem1->setText(0, modelName);
531
531
532
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
532
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
533
// rootItems.append(rootItem1);
533
// rootItems.append(rootItem1);
534
534
535
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
535
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
536
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
536
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
537
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
537
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
538
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
538
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
539
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
539
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
540
540
541
}
541
}
542
542
543
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
543
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
544
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
544
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
545
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
545
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
546
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
546
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
547
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
547
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
548
548
549
}
549
}
550
550
551
551
552
552
553
//delete rootItem2;
553
//delete rootItem2;
554
554
555
555
556
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
556
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
557
557
558
558
559
559
560
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
560
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
561
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
561
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
562
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
562
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
563
563
564
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
564
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
565
565
566
566
567
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
567
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
568
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
568
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
569
}
569
}
570
570
571
child_count = root_item->child(0)->childCount();
571
child_count = root_item->child(0)->childCount();
572
addChildsItems(root_item->child(0), row);
572
addChildsItems(root_item->child(0), row);
573
/*
573
/*
574
sql_str = tr("select * "
574
sql_str = tr("select * "
575
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
575
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
576
             );
576
             );
577
sql_str.append(rootClassID);
577
sql_str.append(rootClassID);
578

578

579
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
579
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
580

580

581
q.prepare(sql_str);
581
q.prepare(sql_str);
582

582

583
ok = q.exec();
583
ok = q.exec();
584
if (!ok) {
584
if (!ok) {
585
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
585
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
586
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
586
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
587
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
587
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
588
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
588
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
589
                 }
589
                 }
590
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
590
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
591
while(q.next()){
591
while(q.next()){
592

592

593
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
593
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
594

594

595
                }
595
                }
596

596

597
*/
597
*/
598
598
599
599
600
}
600
}
601
601
602
602
603
603
604
604
605
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
605
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
606
    QSqlQuery q;
606
    QSqlQuery q;
607
    QString sql_str;
607
    QString sql_str;
608
    QString class_name_str;
608
    QString class_name_str;
609
    bool ok;
609
    bool ok;
610
    int field_class_name;
610
    int field_class_name;
611
611
612
    sql_str = tr("select * "
612
    sql_str = tr("select * "
613
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
613
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
614
                 );
614
                 );
615
615
616
    sql_str.append(class_id);
616
    sql_str.append(class_id);
617
    sql_str.append(tr("' "));
617
    sql_str.append(tr("' "));
618
618
619
    q.prepare(sql_str);
619
    q.prepare(sql_str);
620
620
621
    ok = q.exec();
621
    ok = q.exec();
622
622
623
623
624
    if (!ok) {
624
    if (!ok) {
625
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
625
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
626
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
626
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
627
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
627
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
628
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
628
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
629
                     }
629
                     }
630
630
631
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
631
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
632
    while(q.next()){
632
    while(q.next()){
633
633
634
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
634
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
635
635
636
                    }
636
                    }
637
637
638
    return class_name_str;
638
    return class_name_str;
639
639
640
}
640
}
641
641
642
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
642
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
643
QStringList chields_list;
643
QStringList chields_list;
644
QString parent_ID;
644
QString parent_ID;
645
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
645
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
646
parent_ID = perent_class_item->text(1);
646
parent_ID = perent_class_item->text(1);
647
int chields_count, i;
647
int chields_count, i;
648
648
649
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
649
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
650
if(chields_list.isEmpty()) return;
650
if(chields_list.isEmpty()) return;
651
chields_count = chields_list.size();
651
chields_count = chields_list.size();
652
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
652
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
653
    QString chield_class_name, chield_id;
653
    QString chield_class_name, chield_id;
654
    chield_id = chields_list.at(l);
654
    chield_id = chields_list.at(l);
655
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
655
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
656
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
656
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
657
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
657
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
658
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
658
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
659
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
659
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
660
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
660
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
661
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
661
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
662
}
662
}
663
663
664
i++;
664
i++;
665
665
666
}
666
}
667
667
668
668
669
/********************************************************
669
/********************************************************
670
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
670
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
671
*
671
*
672
*
672
*
673
*
673
*
674
********************************************************/
674
********************************************************/
675
675
676
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
676
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
677
   // QMap<QString, QString> map;
677
   // QMap<QString, QString> map;
678
   // TClass class_tmp;
678
   // TClass class_tmp;
679
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
679
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
680
    QStringList result;
680
    QStringList result;
681
    QSqlQuery q;
681
    QSqlQuery q;
682
    QString sql_str;
682
    QString sql_str;
683
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
683
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
684
    QString field_id_str;
684
    QString field_id_str;
685
    bool ok;
685
    bool ok;
686
    int field_classIdentifer;
686
    int field_classIdentifer;
687
    sql_str = tr("select * "
687
    sql_str = tr("select * "
688
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
688
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
689
                 );
689
                 );
690
    sql_str.append(class_id);
690
    sql_str.append(class_id);
691
691
692
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
692
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
693
693
694
    q.prepare(sql_str);
694
    q.prepare(sql_str);
695
695
696
    ok = q.exec();
696
    ok = q.exec();
697
    if (!ok) {
697
    if (!ok) {
698
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
698
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
699
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
699
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
700
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
700
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
701
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
701
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
702
                     }
702
                     }
703
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
703
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
704
      while(q.next()){
704
      while(q.next()){
705
705
706
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
706
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
707
                    result.append(classIdentifer_str);
707
                    result.append(classIdentifer_str);
708
                    }
708
                    }
709
709
710
    return result;
710
    return result;
711
711
712
  }
712
  }
713
713
714
714
715
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
715
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
716
QMap <QString, QString> result_map;
716
QMap <QString, QString> result_map;
717
QSqlQuery q;
717
QSqlQuery q;
718
QString sql_str;
718
QString sql_str;
719
QString class_name_str, class_id_str;
719
QString class_name_str, class_id_str;
720
720
721
int field_class_id, field_class_name;
721
int field_class_id, field_class_name;
722
bool ok;
722
bool ok;
723
sql_str = tr("select * "
723
sql_str = tr("select * "
724
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
724
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
725
             );
725
             );
726
 q.prepare(sql_str);
726
 q.prepare(sql_str);
727
 ok = q.exec();
727
 ok = q.exec();
728
 if (!ok) {
728
 if (!ok) {
729
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
729
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
730
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
730
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
731
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
731
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
732
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
732
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
733
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
733
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
734
                  }
734
                  }
735
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
735
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
736
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
736
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
737
737
738
while(q.next()){
738
while(q.next()){
739
739
740
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
740
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
741
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
741
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
742
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
742
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
743
                }
743
                }
744
 return result_map;
744
 return result_map;
745
}
745
}
746
746
747
747
748
748
749
749
750
750
751
void MainWindow::initComboBox(){
751
void MainWindow::initComboBox(){
752
752
753
753
754
    QStringList classesNameList;
754
    QStringList classesNameList;
755
    QStringList classesID_list;
755
    QStringList classesID_list;
756
    QStringList tmp_stringList;
756
    QStringList tmp_stringList;
757
757
758
758
759
759
760
    QString tmp_str;
760
    QString tmp_str;
761
761
762
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
762
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
763
    classesID_list = class_list_map.keys();
763
    classesID_list = class_list_map.keys();
764
    classesNameList = class_list_map.values();
764
    classesNameList = class_list_map.values();
765
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
765
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
766
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
766
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
767
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
767
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
768
768
769
    while (interator.hasNext()) {
769
    while (interator.hasNext()) {
770
         interator.next();
770
         interator.next();
771
         tmp_str =  interator.value();
771
         tmp_str =  interator.value();
772
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
772
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
773
         tmp_str.append(interator.key());
773
         tmp_str.append(interator.key());
774
         tmp_str.append(tr(")"));
774
         tmp_str.append(tr(")"));
775
         tmp_stringList << tmp_str;
775
         tmp_stringList << tmp_str;
776
776
777
     }
777
     }
778
    tmp_stringList << tr("íå çàäàíî");
778
    tmp_stringList << tr("íå çàäàíî");
779
//    int count = ui->comboBox->count();
779
//    int count = ui->comboBox->count();
780
780
781
    ui->comboBox->clear();
781
    ui->comboBox->clear();
782
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
782
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
783
783
784
784
785
}
785
}
786
786
787
787
788
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
788
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
789
QStringList classesNameList;
789
QStringList classesNameList;
790
QStringList classesID_list;
790
QStringList classesID_list;
791
QString ID_str;
791
QString ID_str;
792
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
792
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
793
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
793
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
794
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
794
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
795
int row;
795
int row;
796
796
797
classesID_list = class_list_map.keys();
797
classesID_list = class_list_map.keys();
798
classesNameList = class_list_map.values();
798
classesNameList = class_list_map.values();
799
ID_str =  classesID_list[index];
799
ID_str =  classesID_list[index];
800
ui->label->setText(ID_str);
800
ui->label->setText(ID_str);
801
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
801
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
802
{
802
{
803
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
803
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
804
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
804
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
805
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
805
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
806
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
806
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
807
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
807
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
808
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
808
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
809
}
809
}
810
    getDatabaseData();
810
    getDatabaseData();
811
811
812
812
813
}
813
}
814
814
815
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
815
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
816
    int i;
816
    int i;
817
    i++;
817
    i++;
818
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
818
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
819
    QString mdl_str;
819
    QString mdl_str;
820
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
820
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
821
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
821
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
822
    QList <int> rows_list;
822
    QList <int> rows_list;
823
823
824
824
825
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
825
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
826
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
826
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
827
827
828
    mdl_itm_list = models_items.values();
828
    mdl_itm_list = models_items.values();
829
    rows_list =  models_items.keys();
829
    rows_list =  models_items.keys();
830
    row= item->text(4);
830
    row= item->text(4);
831
831
832
832
833
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
833
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
834
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
834
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
835
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
835
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
836
        }
836
        }
837
837
838
838
839
839
840
840
841
    if (!row.isEmpty()){
841
    if (!row.isEmpty()){
842
842
843
843
844
        int row_int;
844
        int row_int;
845
    row_int = QVariant(row).toInt();
845
    row_int = QVariant(row).toInt();
846
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
846
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
847
        {
847
        {
848
            item_tmp = models_items[row_int];
848
            item_tmp = models_items[row_int];
849
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
849
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
850
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
850
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
851
        }
851
        }
852
852
853
853
854
    }
854
    }
855
855
856
856
857
}
857
}
858
858
859
/*
859
/*
860
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
860
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
861
    item_tmp = item;
861
    item_tmp = item;
862
    while (item_tmp ){
862
    while (item_tmp ){
863
        item_tmp = item_tmp->parent();
863
        item_tmp = item_tmp->parent();
864
    }
864
    }
865
  */
865
  */
866
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
866
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
867
867
868
868
869
}
869
}
870
870
871
871
872
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
872
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
873
    int i;
873
    int i;
874
    i++;
874
    i++;
875
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
875
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
876
        QStringList classesNameList;
876
        QStringList classesNameList;
877
        QStringList classesID_list;
877
        QStringList classesID_list;
878
878
879
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
879
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
880
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
880
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
881
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
881
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
882
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
882
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
883
     //   ui->tableView->reset();
883
     //   ui->tableView->reset();
884
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
884
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
885
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
885
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
886
        delete filter_model;
886
        delete filter_model;
887
887
888
        filter_model = new QSqlTableModel();
888
        filter_model = new QSqlTableModel();
889
       /// filter_model = new MyModel();
889
       /// filter_model = new MyModel();
890
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
890
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
891
891
892
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
892
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
893
        int index;
893
        int index;
894
        classesID_list = class_list_map.keys();
894
        classesID_list = class_list_map.keys();
895
        classesNameList = class_list_map.values();
895
        classesNameList = class_list_map.values();
896
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
896
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
897
        else { // åñëè ïóñòàÿ
897
        else { // åñëè ïóñòàÿ
898
        index = classesID_list.count();
898
        index = classesID_list.count();
899
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
899
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
900
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
900
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
901
        ui->comboBox->setEnabled(true);
901
        ui->comboBox->setEnabled(true);
902
        comboBox_slot_enable = true;
902
        comboBox_slot_enable = true;
903
        return;
903
        return;
904
904
905
        }
905
        }
906
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
906
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
907
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
907
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
908
        comboBox_slot_enable = true;
908
        comboBox_slot_enable = true;
909
        ui->comboBox->setEnabled(true);
909
        ui->comboBox->setEnabled(true);
910
910
911
911
912
    }
912
    }
913
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
913
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
914
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
914
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
915
    {
915
    {
916
        QString class_id;
916
        QString class_id;
917
        QString model_id;
917
        QString model_id;
918
        QString filtr_str;
918
        QString filtr_str;
919
        QString inctance;
919
        QString inctance;
920
        QStringList conditionList;
920
        QStringList conditionList;
921
        class_id = item->text(1);
921
        class_id = item->text(1);
922
        model_id = item->text(6);
922
        model_id = item->text(6);
923
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
923
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
924
924
925
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
925
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
926
        filtr_str.append(model_id);
926
        filtr_str.append(model_id);
927
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
927
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
928
        filtr_str.append(class_id);
928
        filtr_str.append(class_id);
929
       // filtr_str.append(tr("`"));
929
       // filtr_str.append(tr("`"));
930
930
931
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
931
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
932
        delete filter_model;
932
        delete filter_model;
933
  ///      filter_model = new MyModel();
933
  ///      filter_model = new MyModel();
934
934
935
        filter_model = new QSqlTableModel();
935
        filter_model = new QSqlTableModel();
936
       filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
936
       filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
937
937
938
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
938
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
939
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
939
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
940
        filter_model->setFilter(filtr_str);
940
        filter_model->setFilter(filtr_str);
941
941
942
942
943
943
944
        filter_model->select();
944
        filter_model->select();
945
945
946
        filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
946
        filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
947
947
948
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
948
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
949
949
950
950
951
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
951
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
952
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
952
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
953
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
953
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
954
954
955
955
956
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
956
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
957
        filterSpinDelegate.getItems();
957
        filterSpinDelegate.getItems();
958
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
958
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
959
959
960
       // ui->tableView_3->setItemDelegate();
960
       // ui->tableView_3->setItemDelegate();
961
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
961
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
962
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
962
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
963
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
963
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
964
964
965
        conditionList.clear();
965
        conditionList.clear();
966
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" << "IS NULL" << "IS NOT NULL";
966
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" << "IS NULL" << "IS NOT NULL";
967
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
967
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
968
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
968
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
969
969
970
970
971
971
972
972
973
        conditionList.clear();
973
        conditionList.clear();
974
        conditionList <<"" << ")";
974
        conditionList <<"" << ")";
975
        filterConditionDelegate_2.setItems(conditionList);
975
        filterConditionDelegate_2.setItems(conditionList);
976
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(7, &filterConditionDelegate_2);
976
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(7, &filterConditionDelegate_2);
977
977
978
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(6, &filterValueDelegate);
978
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(6, &filterValueDelegate);
979
979
980
980
981
981
982
982
983
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
983
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
984
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
984
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
985
985
986
        ui->comboBox->setEnabled(false);
986
        ui->comboBox->setEnabled(false);
987
987
988
988
989
    }
989
    }
990
}
990
}
991
991
992
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
992
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
993
993
994
}
994
}
995
995
996
996
997
void MainWindow::initListModelsTablle(){
997
void MainWindow::initListModelsTablle(){
998
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
998
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
999
999
1000
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
1000
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
1001
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1001
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1002
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
1002
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
1003
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
1003
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
1004
1004
1005
    model_for_ListModelsTable->select();
1005
    model_for_ListModelsTable->select();
1006
1006
1007
1007
1008
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
1008
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
1009
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
1009
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
1010
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
1010
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
1011
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
1011
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
1012
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
1012
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
1013
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
1013
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
1014
1014
1015
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
1015
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
1016
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
1016
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
1017
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
1017
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
1018
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
1018
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
1019
1019
1020
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1020
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1021
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1021
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1022
1022
1023
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
1023
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
1024
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
1024
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
1025
1025
1026
1026
1027
}
1027
}
1028
1028
1029
void MainWindow::buildReport(bool advanced){
1029
void MainWindow::buildReport(bool advanced){
1030
1030
1031
  //  QTreeWidgetItem * hitm;
1031
  //  QTreeWidgetItem * hitm;
1032
1032
1033
  //   hitm = ui->treeWidget_2->headerItem();
1033
  //   hitm = ui->treeWidget_2->headerItem();
1034
1034
1035
  //   int count = root_items_list.count();
1035
  //   int count = root_items_list.count();
1036
1036
1037
    //int count = ui->treeWidget_2->rootIndex();
1037
    //int count = ui->treeWidget_2->rootIndex();
1038
1038
1039
1039
1040
    doc->clear();//î÷èùàåì äîêóìåíò
1040
    doc->clear();//î÷èùàåì äîêóìåíò
1041
1041
1042
    int list_count;
1042
    int list_count;
1043
    if (rootItems.isEmpty()) return;
1043
    if (rootItems.isEmpty()) return;
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
    list_count = rootItems.count();
1047
    list_count = rootItems.count();
1048
1048
1049
    for (int i=0; i < list_count; i++){
1049
    for (int i=0; i < list_count; i++){
1050
1050
1051
       getReport(rootItems.at(i), advanced);
1051
       getReport(rootItems.at(i), advanced);
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
    }
1055
    }
1056
 // (bool)QTextDocumentWriter("raport.odt").write(doc);
1056
 // (bool)QTextDocumentWriter("raport.odt").write(doc);
1057
}
1057
}
1058
1058
1059
1059
1060
void MainWindow::getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced){ // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè
1060
void MainWindow::getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced){ // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè
1061
1061
1062
1062
1063
 //   QTextDocument doc;
1063
 //   QTextDocument doc;
1064
 //   QTextCursor cursor(&doc);
1064
 //   QTextCursor cursor(&doc);
1065
    QTextCharFormat char_fmt;
1065
    QTextCharFormat char_fmt;
1066
    bool ok;
1066
    bool ok;
1067
1067
1068
    /**************
1068
    /**************
1069

1069

1070
    //  char_fmt.setBackground(Qt::red);
1070
    //  char_fmt.setBackground(Qt::red);
1071
    cursor.insertText(tr("Ì1\n"),char_fmt);
1071
    cursor.insertText(tr("Ì1\n"),char_fmt);
1072
    QImage img;
1072
    QImage img;
1073
    ok = img.load("./hdd5.png");
1073
    ok = img.load("./hdd5.png");
1074
     doc.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("myimage"), img);
1074
     doc.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("myimage"), img);
1075
     cursor.insertImage("myimage");
1075
     cursor.insertImage("myimage");
1076
    cursor.insertText(tr("Æåñòêèé äèñê\n"),char_fmt);
1076
    cursor.insertText(tr("Æåñòêèé äèñê\n"),char_fmt);
1077

1077

1078
    (bool)QTextDocumentWriter("test.odt").write(&doc);
1078
    (bool)QTextDocumentWriter("test.odt").write(&doc);
1079
    ***************/
1079
    ***************/
1080
1080
1081
    QString model_name;
1081
    QString model_name;
1082
    QString rootClassID;
1082
    QString rootClassID;
1083
    QString rootClassInctance;
1083
    QString rootClassInctance;
1084
    QFont font;
1084
    QFont font;
1085
    QBrush brush;
1085
    QBrush brush;
1086
1086
1087
    brush.setColor(Qt::darkRed);
1087
    brush.setColor(Qt::darkRed);
1088
    char_fmt.setForeground(brush);
1088
    char_fmt.setForeground(brush);
1089
    font.setBold(true);
1089
    font.setBold(true);
1090
    char_fmt.setFont(font);
1090
    char_fmt.setFont(font);
1091
1091
1092
    model_name = model_item->text(0);
1092
    model_name = model_item->text(0);
1093
    if (model_item->checkState(0) == false) return; // ìîäåëü íå âûäåëåíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ
1093
    if (model_item->checkState(0) == false) return; // ìîäåëü íå âûäåëåíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ
1094
1094
1095
1095
1096
    newPage();
1096
    newPage();
1097
/*******************
1097
/*******************
1098
    QTextBlockFormat textFormat;
1098
    QTextBlockFormat textFormat;
1099
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1099
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1100
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1100
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1101

1101

1102
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà"));
1102
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà"));
1103
                        cursor->insertBlock();
1103
                        cursor->insertBlock();
1104

1104

1105
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1105
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1106
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1106
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1107
********************/
1107
********************/
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
    if (!(model_item->childCount() > 0)) return; // ìîäåëü ïóñòà (íå ñîäåðæèò êëàññîâ)
1111
    if (!(model_item->childCount() > 0)) return; // ìîäåëü ïóñòà (íå ñîäåðæèò êëàññîâ)
1112
1112
1113
    rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
1113
    rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
1114
    rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
1114
    rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
1115
1115
1116
    cursor->insertText(model_name, char_fmt);
1116
    cursor->insertText(model_name, char_fmt);
1117
    cursor->insertText(tr("\n"));
1117
    cursor->insertText(tr("\n"));
1118
1118
1119
    if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
1119
    if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
1120
        {
1120
        {
1121
         /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
1121
         /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
1122
       /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
1122
       /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
1123
       /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
1123
       /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
1124
1124
1125
            //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
1125
            //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
1126
1126
1127
            ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
1127
            ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
1128
        printChild(model_item->child(0), tr(""), advanced, 1);
1128
        printChild(model_item->child(0), tr(""), advanced, 1);
1129
1129
1130
        }
1130
        }
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
}
1135
}
1136
1136
1137
void MainWindow::printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos){//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
1137
void MainWindow::printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos){//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
1138
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
1138
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
1139
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1139
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1140
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
1140
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
1141
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
1141
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
1142
    QString className; // èìÿ êëàññà
1142
    QString className; // èìÿ êëàññà
1143
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
1143
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
1144
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
1144
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
1145
    int field_ID;
1145
    int field_ID;
1146
    int icon_field_index;
1146
    int icon_field_index;
1147
    bool filtr_empty;
1147
    bool filtr_empty;
1148
    bool ok;
1148
    bool ok;
1149
    QSqlQuery q;
1149
    QSqlQuery q;
1150
    QString sql_str;
1150
    QString sql_str;
1151
    QString str_tmp;
1151
    QString str_tmp;
1152
    QTreeWidgetItem * title_item;
1152
    QTreeWidgetItem * title_item;
1153
1153
1154
    QIcon icon;
1154
    QIcon icon;
1155
    QMap<QString, QString> fieldsTypesList;//çäåñü â êà÷åñòâå êëþ÷å áóäåì õðàíèòü èìåíà ïîëåé, çíà÷åíèÿìè áóäóò èõ òèïû
1155
    QMap<QString, QString> fieldsTypesList;//çäåñü â êà÷åñòâå êëþ÷å áóäåì õðàíèòü èìåíà ïîëåé, çíà÷åíèÿìè áóäóò èõ òèïû
1156
    //QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1156
    //QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
// // //     font.setBold(true);
1161
// // //     font.setBold(true);
1162
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
1162
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
1163
1163
1164
    classID = model_item->text(1);
1164
    classID = model_item->text(1);
1165
    modelID = model_item->text(6);
1165
    modelID = model_item->text(6);
1166
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
1166
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
1167
1167
1168
1168
1169
    icon = model_item->icon(0);
1169
    icon = model_item->icon(0);
1170
1170
1171
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
1171
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
1172
1172
1173
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
1173
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
1174
1174
1175
    className = model_item->text(0);
1175
    className = model_item->text(0);
1176
    inctance = getClassInctance(classID);
1176
    inctance = getClassInctance(classID);
1177
1177
1178
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
1178
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
    QTextCharFormat charFormatItalic, charFormatBase, charFormatItalicBold, charFormatItalicOnly;
1183
    QTextCharFormat charFormatItalic, charFormatBase, charFormatItalicBold, charFormatItalicOnly;
1184
    QTextTableFormat tableFormat;
1184
    QTextTableFormat tableFormat;
1185
1185
1186
1186
1187
//    QPen pen;
1187
//    QPen pen;
1188
    QBrush brush;
1188
    QBrush brush;
1189
    QFont font;
1189
    QFont font;
1190
    // pen.setColor(Qt::red);
1190
    // pen.setColor(Qt::red);
1191
    // charFormatItalic.setTextOutline(pen);
1191
    // charFormatItalic.setTextOutline(pen);
1192
1192
1193
    //QFont font;
1193
    //QFont font;
1194
1194
1195
    brush.setColor(Qt::blue);
1195
    brush.setColor(Qt::blue);
1196
1196
1197
    font.setItalic(true);
1197
    font.setItalic(true);
1198
1198
1199
 charFormatItalicOnly.setFont(font);
1199
 charFormatItalicOnly.setFont(font);
1200
    //charFormatItalic.setFontItalic(true);
1200
    //charFormatItalic.setFontItalic(true);
1201
1201
1202
    font.setBold(true);/////////////////
1202
    font.setBold(true);/////////////////
1203
    charFormatItalic.setFont(font);
1203
    charFormatItalic.setFont(font);
1204
1204
1205
1205
1206
    charFormatItalic.setForeground(brush);
1206
    charFormatItalic.setForeground(brush);
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
    charFormatItalicBold.setFont(font);
1210
    charFormatItalicBold.setFont(font);
1211
    charFormatItalicBold.setForeground(brush);
1211
    charFormatItalicBold.setForeground(brush);
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
    //charFormatItalic.setFontWeight(16);
1215
    //charFormatItalic.setFontWeight(16);
1216
    pos++;
1216
    pos++;
1217
    for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1217
    for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1218
    cursor->insertText(className, charFormatItalic);
1218
    cursor->insertText(className, charFormatItalic);
1219
    cursor->setCharFormat(charFormatBase);
1219
    cursor->setCharFormat(charFormatBase);
1220
    cursor->insertText(tr("\n"));
1220
    cursor->insertText(tr("\n"));
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
    sql_str = tr("select * "
1224
    sql_str = tr("select * "
1225
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1225
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1226
                 );
1226
                 );
1227
    sql_str.append(inctance);
1227
    sql_str.append(inctance);
1228
1228
1229
1229
1230
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
1230
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
1231
                            {
1231
                            {
1232
                                filtr.append(tr ("where "));
1232
                                filtr.append(tr ("where "));
1233
                                filtr.append(add_filtr);
1233
                                filtr.append(add_filtr);
1234
                             }
1234
                             }
1235
1235
1236
1236
1237
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
1237
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
1238
                                 sql_str.append(tr(" "));
1238
                                 sql_str.append(tr(" "));
1239
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
1239
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
1240
                            }
1240
                            }
1241
1241
1242
    q.prepare(sql_str);
1242
    q.prepare(sql_str);
1243
1243
1244
    ok = q.exec();
1244
    ok = q.exec();
1245
1245
1246
    if (!ok) {
1246
    if (!ok) {
1247
                            QString debug_str;
1247
                            QString debug_str;
1248
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1248
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1249
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
1249
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
1250
                            debug_str.append(inctance);
1250
                            debug_str.append(inctance);
1251
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
1251
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
1252
                            debug_str.append(filtr);
1252
                            debug_str.append(filtr);
1253
                            debug_str.append(q.lastError().text());
1253
                            debug_str.append(q.lastError().text());
1254
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1254
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1255
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1255
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1256
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1256
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1257
                                                                            debug_str
1257
                                                                            debug_str
1258
                                                                           // q.lastError().text()
1258
                                                                           // q.lastError().text()
1259
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1259
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1260
                                                                            return;
1260
                                                                            return;
1261
                     }
1261
                     }
1262
1262
1263
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
1263
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
1264
1264
1265
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1265
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1266
1266
1267
    int k=0;
1267
    int k=0;
1268
    QStringList fieldsNamesList;// ñïèñîê èì¸í ïîëåé òàáëèöû
1268
    QStringList fieldsNamesList;// ñïèñîê èì¸í ïîëåé òàáëèöû
1269
    QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1269
    QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1270
    QMap<QString, TField> fieldsMap;// çäåñü áóäåì â êà÷åñòâå êëþ÷åé õðàíèòü èìåíà ïîëåé, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëÿ
1270
    QMap<QString, TField> fieldsMap;// çäåñü áóäåì â êà÷åñòâå êëþ÷åé õðàíèòü èìåíà ïîëåé, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëÿ
1271
    QMap <QString, QString> fieldsValues;// çäåñü áóäåì õðàíèòü çíà÷åíèÿ ïîëåé, êëþ÷àìè áóäóò ñëóæèòü èìåíà ïîëåé
1271
    QMap <QString, QString> fieldsValues;// çäåñü áóäåì õðàíèòü çíà÷åíèÿ ïîëåé, êëþ÷àìè áóäóò ñëóæèòü èìåíà ïîëåé
1272
     FieldsList = getFieldList(classID); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé
1272
     FieldsList = getFieldList(classID); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
     if(FieldsList.count()>0){
1278
     if(FieldsList.count()>0){
1279
                                for(int i=0; i < FieldsList.count(); i++){ //ñîñòàâèì ïàðû (èìÿ ïîëÿ-òèï ïîëÿ)
1279
                                for(int i=0; i < FieldsList.count(); i++){ //ñîñòàâèì ïàðû (èìÿ ïîëÿ-òèï ïîëÿ)
1280
                                                                            fieldsTypesList.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i).FieldType);
1280
                                                                            fieldsTypesList.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i).FieldType);
1281
                                                                            fieldsMap.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i));
1281
                                                                            fieldsMap.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i));
1282
                                                                         }
1282
                                                                         }
1283
1283
1284
                              // fieldsNamesList = fieldsTypesList.keys(); // ïîëó÷èì ñïèñîê èìåí ïîëåé
1284
                              // fieldsNamesList = fieldsTypesList.keys(); // ïîëó÷èì ñïèñîê èìåí ïîëåé
1285
                              }
1285
                              }
1286
1286
1287
// icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1287
// icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
    while(!q.record().fieldName(k).isEmpty()){// ïîêà íå ïåðåáåð¸ì âñå ïîëÿ
1291
    while(!q.record().fieldName(k).isEmpty()){// ïîêà íå ïåðåáåð¸ì âñå ïîëÿ
1292
        fieldsNamesList.append(q.record().fieldName(k++));
1292
        fieldsNamesList.append(q.record().fieldName(k++));
1293
    }
1293
    }
1294
1294
1295
1295
1296
//icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1296
//icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1297
1297
1298
1298
1299
    while(q.next()){
1299
    while(q.next()){
1300
                  if (q.record().count() > 1)
1300
                  if (q.record().count() > 1)
1301
                  {
1301
                  {
1302
                    QString value_tmp;
1302
                    QString value_tmp;
1303
                    QString ID_tmp;
1303
                    QString ID_tmp;
1304
                    QString space;
1304
                    QString space;
1305
1305
1306
                    // // // //                QTreeWidgetItem * itm;
1306
                    // // // //                QTreeWidgetItem * itm;
1307
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
1307
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
1308
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
1308
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
1309
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1309
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1310
1310
1311
1311
1312
1312
1313
1313
1314
                    /***************************
1314
                    /***************************
1315
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1315
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1316
                    itm->setText(0, value_tmp);
1316
                    itm->setText(0, value_tmp);
1317
                    itm->setText(1, tr("object"));
1317
                    itm->setText(1, tr("object"));
1318
                    itm->setText(2, ID_tmp);
1318
                    itm->setText(2, ID_tmp);
1319
                    ******************************/
1319
                    ******************************/
1320
1320
1321
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
1321
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
1322
1322
1323
                        QVariant data;
1323
                        QVariant data;
1324
                        QByteArray bytes;
1324
                        QByteArray bytes;
1325
                        QPixmap pix;
1325
                        QPixmap pix;
1326
                        QIcon icn;
1326
                        QIcon icn;
1327
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
1327
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
1328
                        QList <QString> id_list;
1328
                        QList <QString> id_list;
1329
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
1329
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
1330
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
1330
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
1331
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
1331
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
1332
                            id_list = pixmap_map.keys();
1332
                            id_list = pixmap_map.keys();
1333
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
1333
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
1334
                        }
1334
                        }
1335
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
1335
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
1336
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
1336
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
1337
                        }
1337
                        }
1338
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
1338
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
1339
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
1339
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
1340
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
1340
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
1341
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
1341
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
1342
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
1342
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
1343
                        // pix.loadFromData(bytes);
1343
                        // pix.loadFromData(bytes);
1344
1344
1345
1345
1346
                    if(!pix.isNull())    {
1346
                    if(!pix.isNull())    {
1347
                            if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
1347
                            if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
1348
                            QString fname = value_tmp;
1348
                            QString fname = value_tmp;
1349
                            fname.append(tr(".png"));
1349
                            fname.append(tr(".png"));
1350
1350
1351
1351
1352
                            pix.toImage().save(fname);
1352
                            pix.toImage().save(fname);
1353
                            doc->addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(fname), pix.toImage());
1353
                            doc->addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(fname), pix.toImage());
1354
1354
1355
                        // for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1355
                        // for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1356
1356
1357
1357
1358
                            for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1358
                            for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1359
                            cursor->insertImage(fname);
1359
                            cursor->insertImage(fname);
1360
                          //  cursor->insertText(tr("\n"));
1360
                          //  cursor->insertText(tr("\n"));
1361
1361
1362
                        }
1362
                        }
1363
                            else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1363
                            else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1364
1364
1365
1365
1366
1366
1367
1367
1368
                        // // // icn.addPixmap(pix);
1368
                        // // // icn.addPixmap(pix);
1369
                        // // // itm->setIcon(0, icn);
1369
                        // // // itm->setIcon(0, icn);
1370
                     //  }
1370
                     //  }
1371
1371
1372
1372
1373
                    }
1373
                    }
1374
1374
1375
                    else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1375
                    else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1376
                    cursor->insertText( value_tmp);
1376
                    cursor->insertText( value_tmp);
1377
                    cursor->insertText( tr("\n"));
1377
                    cursor->insertText( tr("\n"));
1378
1378
1379
1379
1380
1380
1381
                   // q.first();
1381
                   // q.first();
1382
1382
1383
1383
1384
                    if(advanced && (fieldsNamesList.count()>0)){ // åñëè îò÷åò ðàñøèðåííûé
1384
                    if(advanced && (fieldsNamesList.count()>0)){ // åñëè îò÷åò ðàñøèðåííûé
1385
1385
1386
                        QString tmp_string;
1386
                        QString tmp_string;
1387
                        sql_str.clear();
1387
                        sql_str.clear();
1388
1388
1389
                    // // //    QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count()-2, 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1389
                    // // //    QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count()-2, 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1390
1390
1391
1391
1392
1392
1393
                        /************************
1393
                        /************************
1394
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1394
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1395

1395

1396
                        ************************/
1396
                        ************************/
1397
1397
1398
1398
1399
1399
1400
1400
1401
1401
1402
1402
1403
1403
1404
1404
1405
1405
1406
1406
1407
                        //                   cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû"));
1407
                        //                   cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû"));
1408
1408
1409
1409
1410
                      //  *cursor = table->cellAt(0,1).firstCursorPosition();
1410
                      //  *cursor = table->cellAt(0,1).firstCursorPosition();
1411
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 2"));
1411
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 2"));
1412
                      //  *cursor = table->cellAt(1,1).lastCursorPosition();
1412
                      //  *cursor = table->cellAt(1,1).lastCursorPosition();
1413
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 4"));
1413
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 4"));
1414
1414
1415
1415
1416
                      //  cursor->movePosition(QTextCursor::End);
1416
                      //  cursor->movePosition(QTextCursor::End);
1417
1417
1418
1418
1419
1419
1420
                        //table->cellAt(1,1).firstCursorPosition().insertText(tr("1"));
1420
                        //table->cellAt(1,1).firstCursorPosition().insertText(tr("1"));
1421
                        //table->cellAt(1,2).firstCursorPosition().insertText(tr("2"));
1421
                        //table->cellAt(1,2).firstCursorPosition().insertText(tr("2"));
1422
                        //table->cellAt(2,1).firstCursorPosition().insertText(tr("3"));
1422
                        //table->cellAt(2,1).firstCursorPosition().insertText(tr("3"));
1423
1423
1424
                        //table->cellAt(2,2).firstCursorPosition().insertText(tr("4"));
1424
                        //table->cellAt(2,2).firstCursorPosition().insertText(tr("4"));
1425
                   //     cursor->insertText(tr("1 \t 2"));
1425
                   //     cursor->insertText(tr("1 \t 2"));
1426
                   //      cursor->insertText(tr("3 \t 4"));
1426
                   //      cursor->insertText(tr("3 \t 4"));
1427
1427
1428
                        for(int i=0; i < fieldsNamesList.count(); i++)
1428
                        for(int i=0; i < fieldsNamesList.count(); i++)
1429
                                {
1429
                                {
1430
1430
1431
1431
1432
                            if (fieldsNamesList.at(i)== tr("Icon") || fieldsNamesList.at(i)== tr("ID")) {   tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1432
                            if (fieldsNamesList.at(i)== tr("Icon") || fieldsNamesList.at(i)== tr("ID")) {   tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1433
                                                                        continue;
1433
                                                                        continue;
1434
                                                                    }
1434
                                                                    }
1435
1435
1436
                                        QString fieldType;
1436
                                        QString fieldType;
1437
                                        fieldType = fieldsTypesList.value(fieldsNamesList.at(i)); //îïðåäåëÿåì òèï ïîëÿ
1437
                                        fieldType = fieldsTypesList.value(fieldsNamesList.at(i)); //îïðåäåëÿåì òèï ïîëÿ
1438
                                        if(fieldType == tr("pointer")) // åñëè òèï ïîëÿ - óêàçàòåëü
1438
                                        if(fieldType == tr("pointer")) // åñëè òèï ïîëÿ - óêàçàòåëü
1439
                                                     {
1439
                                                     {
1440
                                                        QSqlQuery q_tmp;
1440
                                                        QSqlQuery q_tmp;
1441
                                                        QString sql_str;
1441
                                                        QString sql_str;
1442
                                                 //       QString val_str;
1442
                                                 //       QString val_str;
1443
                                                         QString parent_class_id;// èäåíòèôèêàòîð êëàññà, íà îáúåêòû êîòîðîãî ññûëàåòñÿ ïîëå
1443
                                                         QString parent_class_id;// èäåíòèôèêàòîð êëàññà, íà îáúåêòû êîòîðîãî ññûëàåòñÿ ïîëå
1444
                                                         QString parent_class_inctance; // õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1444
                                                         QString parent_class_inctance; // õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1445
                                                         bool ok;
1445
                                                         bool ok;
1446
                                                         TField field_tmp;
1446
                                                         TField field_tmp;
1447
                                                         field_tmp = fieldsMap.value(fieldsNamesList.at(i));
1447
                                                         field_tmp = fieldsMap.value(fieldsNamesList.at(i));
1448
                                                         parent_class_id = field_tmp.DefaultValue;
1448
                                                         parent_class_id = field_tmp.DefaultValue;
1449
                                                         if  (parent_class_id.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1449
                                                         if  (parent_class_id.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1450
                                                         else parent_class_inctance = getClassInctance(parent_class_id);
1450
                                                         else parent_class_inctance = getClassInctance(parent_class_id);
1451
                                                         if  (parent_class_inctance.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1451
                                                         if  (parent_class_inctance.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1452
                                                         sql_str = tr("select * from `");
1452
                                                         sql_str = tr("select * from `");
1453
                                                         sql_str.append(parent_class_inctance);
1453
                                                         sql_str.append(parent_class_inctance);
1454
                                                         sql_str.append(tr("` where `ID` = '"));
1454
                                                         sql_str.append(tr("` where `ID` = '"));
1455
                                                         sql_str.append(q.record().value(i).asString());
1455
                                                         sql_str.append(q.record().value(i).asString());
1456
                                                         sql_str.append(tr("'"));
1456
                                                         sql_str.append(tr("'"));
1457
                                                         ok = q_tmp.prepare(sql_str);
1457
                                                         ok = q_tmp.prepare(sql_str);
1458
                                                         ok = q_tmp.exec();
1458
                                                         ok = q_tmp.exec();
1459
1459
1460
                                                         if (!ok) {
1460
                                                         if (!ok) {
1461
                                                                                 QString debug_str;
1461
                                                                                 QString debug_str;
1462
                                                                                 debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1462
                                                                                 debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1463
                                                                                 debug_str.append(tr(" õð: "));
1463
                                                                                 debug_str.append(tr(" õð: "));
1464
                                                                                 debug_str.append(inctance);
1464
                                                                                 debug_str.append(inctance);
1465
                                                                                 debug_str.append(tr(" ô: "));
1465
                                                                                 debug_str.append(tr(" ô: "));
1466
                                                                                 debug_str.append(filtr);
1466
                                                                                 debug_str.append(filtr);
1467
                                                                                 debug_str.append(q.lastError().text());
1467
                                                                                 debug_str.append(q.lastError().text());
1468
                                                                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1468
                                                                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1469
                                                                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1469
                                                                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1470
                                                                                                                                 QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1470
                                                                                                                                 QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1471
                                                                                                                                 debug_str
1471
                                                                                                                                 debug_str
1472
                                                                                                                                // q.lastError().text()
1472
                                                                                                                                // q.lastError().text()
1473
                                                                                                                                  );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1473
                                                                                                                                  );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1474
                                                                                                                                 return;
1474
                                                                                                                                 return;
1475
                                                                          }
1475
                                                                          }
1476
1476
1477
                                                         tmp_string.clear();
1477
                                                         tmp_string.clear();
1478
                                                         while (q_tmp.next()){
1478
                                                         while (q_tmp.next()){
1479
                                                                            tmp_string = q_tmp.record().value(1).asString();
1479
                                                                            tmp_string = q_tmp.record().value(1).asString();
1480
1480
1481
                                                                        }
1481
                                                                        }
1482
1482
1483
                                                         fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1483
                                                         fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1484
1484
1485
                                                         continue;// ïåðåõîäèì  ê ñëåäóþùåé èíòåðàöèè
1485
                                                         continue;// ïåðåõîäèì  ê ñëåäóþùåé èíòåðàöèè
1486
1486
1487
                                                     } // äàëüøå åñëè òèï ïîëÿ íå pointer
1487
                                                     } // äàëüøå åñëè òèï ïîëÿ íå pointer
1488
1488
1489
                                        if(fieldType == tr("file")){ // åñëè òèï ïîëÿ - ôàéë, íå áóäåì îòîáðàæàòü
1489
                                        if(fieldType == tr("file")){ // åñëè òèï ïîëÿ - ôàéë, íå áóäåì îòîáðàæàòü
1490
1490
1491
                                                                            tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1491
                                                                            tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1492
                                                                            continue;
1492
                                                                            continue;
1493
1493
1494
                                                                    }
1494
                                                                    }
1495
1495
1496
                                        tmp_string = q.record().value(i).asString(); // ýòî íå èêîíêà, íå ôàéë è íå ïîëå-óêàçàòåëü, ïðîñòî îòîáðàæàåì çíà÷åíèå
1496
                                        tmp_string = q.record().value(i).asString(); // ýòî íå èêîíêà, íå ôàéë è íå ïîëå-óêàçàòåëü, ïðîñòî îòîáðàæàåì çíà÷åíèå
1497
                                        fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1497
                                        fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1498
1498
1499
1499
1500
                                    }
1500
                                    }
1501
1501
1502
1502
1503
1503
1504
1504
1505
1505
1506
                      //  for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1506
                      //  for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1507
                        tableFormat.setAlignment(Qt::AlignLeft);
1507
                        tableFormat.setAlignment(Qt::AlignLeft);
1508
                            tableFormat.setBackground(QColor("#e0e0e0"));
1508
                            tableFormat.setBackground(QColor("#e0e0e0"));
1509
                      //      tableFormat.setCellPadding(2);
1509
                      //      tableFormat.setCellPadding(2);
1510
                      //      tableFormat.setCellSpacing(4);
1510
                      //      tableFormat.setCellSpacing(4);
1511
                        tableFormat.setLeftMargin(pos*7);
1511
                        tableFormat.setLeftMargin(pos*7);
1512
                        tableFormat.setBorder(1);
1512
                        tableFormat.setBorder(1);
1513
                        tableFormat.setBorderStyle( QTextFrameFormat::BorderStyle_Solid);
1513
                        tableFormat.setBorderStyle( QTextFrameFormat::BorderStyle_Solid);
1514
1514
1515
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsValues.count(), 2, tableFormat);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1515
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsValues.count(), 2, tableFormat);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1516
                //        table->setFormat(tableFormat);
1516
                //        table->setFormat(tableFormat);
1517
1517
1518
1518
1519
                        for(int i=0; i < fieldsValues.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1519
                        for(int i=0; i < fieldsValues.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1520
                                                                         QStringList keys_list = fieldsValues.keys();
1520
                                                                         QStringList keys_list = fieldsValues.keys();
1521
                                                                         QStringList values_list = fieldsValues.values();
1521
                                                                         QStringList values_list = fieldsValues.values();
1522
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1522
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1523
                                                                        cursor->insertText(keys_list.at(i), charFormatItalicOnly);//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1523
                                                                        cursor->insertText(keys_list.at(i), charFormatItalicOnly);//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1524
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1524
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1525
                                                                        cursor->insertText(values_list.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1525
                                                                        cursor->insertText(values_list.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1526
                                                                    }
1526
                                                                    }
1527
1527
1528
              //          table->setFormat(tableFormat);
1528
              //          table->setFormat(tableFormat);
1529
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1529
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1530
                         cursor->insertText( tr("\n"));
1530
                         cursor->insertText( tr("\n"));
1531
1531
1532
1532
1533
1533
1534
/******************************
1534
/******************************
1535

1535

1536
                        table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1536
                        table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1537

1537

1538
                        for(int i=2; i < fieldsNamesList.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1538
                        for(int i=2; i < fieldsNamesList.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1539
                    //    if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1539
                    //    if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1540
                        if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1540
                        if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1541

1541

1542

1542

1543
                        else  tmp_string = tr("íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1543
                        else  tmp_string = tr("íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1544
                     ////   if (i !=icon_field_index) {
1544
                     ////   if (i !=icon_field_index) {
1545
                                                        for(int i=0; i<pos+2; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1545
                                                        for(int i=0; i<pos+2; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1546
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1546
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1547
                                                        cursor->insertText( fieldsNamesList.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1547
                                                        cursor->insertText( fieldsNamesList.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1548
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1548
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1549
                                                        //cursor->insertText( tr(":\t"));
1549
                                                        //cursor->insertText( tr(":\t"));
1550

1550

1551
                                                        cursor->insertText(tmp_string);//ñþäà çíà÷åíèå ïîëÿ
1551
                                                        cursor->insertText(tmp_string);//ñþäà çíà÷åíèå ïîëÿ
1552
                                                      //  cursor->insertText( tr("\n"));
1552
                                                      //  cursor->insertText( tr("\n"));
1553
                                                    }
1553
                                                    }
1554

1554

1555
                       ////     }
1555
                       ////     }
1556

1556

1557

1557

1558

1558

1559

1559

1560

1560

1561

1561

1562

1562

1563

1563

1564

1564

1565

1565

1566
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1566
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1567
                        cursor->insertText( tr("\n"));
1567
                        cursor->insertText( tr("\n"));
1568

1568

1569
                        *********************************/
1569
                        *********************************/
1570
1570
1571
                    }
1571
                    }
1572
1572
1573
1573
1574
1574
1575
                    /********************************************************
1575
                    /********************************************************
1576
                    textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1576
                    textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1577
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1577
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1578

1578

1579
                                 cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà "));
1579
                                 cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà "));
1580
                                 cursor->insertBlock();
1580
                                 cursor->insertBlock();
1581

1581

1582
                                 textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1582
                                 textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1583
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1583
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1584
                    **********************************************************/
1584
                    **********************************************************/
1585
1585
1586
1586
1587
//                    itm->setIcon(0, icon);
1587
//                    itm->setIcon(0, icon);
1588
1588
1589
1589
1590
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
1590
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
1591
                    {
1591
                    {
1592
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
1592
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
1593
                        QString pointer_name;
1593
                        QString pointer_name;
1594
                        QString filtr_tmp;
1594
                        QString filtr_tmp;
1595
                        bool pointer_isEmpty;
1595
                        bool pointer_isEmpty;
1596
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
1596
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
1597
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
1597
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
1598
                        // // // // itm->setText(4, pointer_name);
1598
                        // // // // itm->setText(4, pointer_name);
1599
1599
1600
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
1600
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
1601
1601
1602
1602
1603
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
1603
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
1604
                        filtr_tmp = tr("where ");
1604
                        filtr_tmp = tr("where ");
1605
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
1605
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
1606
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
1606
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
1607
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
1607
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
1608
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
1608
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
1609
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
1609
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
1610
1610
1611
                         printChild(model_item_tmp, filtr_tmp, advanced,  pos+1);
1611
                         printChild(model_item_tmp, filtr_tmp, advanced,  pos+1);
1612
1612
1613
                        // // // // showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
1613
                        // // // // showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
1614
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
1614
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
1615
1615
1616
                    }
1616
                    }
1617
// if(pos==2) newPage(); // åñëè ýòî êîðíåâîé êëàññ, âñòàâèì ðàçäåë ñòðàíèöû
1617
// if(pos==2) newPage(); // åñëè ýòî êîðíåâîé êëàññ, âñòàâèì ðàçäåë ñòðàíèöû
1618
1618
1619
                }
1619
                }
1620
1620
1621
              }
1621
              }
1622
1622
1623
1623
1624
1624
1625
1625
1626
1626
1627
1627
1628
1628
1629
1629
1630
1630
1631
1631
1632
}
1632
}
1633
1633
1634
1634
1635
void  MainWindow::newPage(int page_number){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1635
void  MainWindow::newPage(int page_number){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1636
1636
1637
    QTextBlockFormat textFormat;
1637
    QTextBlockFormat textFormat;
1638
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1638
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1639
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1639
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1640
1640
1641
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1641
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1642
                        cursor->insertBlock();
1642
                        cursor->insertBlock();
1643
1643
1644
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1644
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1645
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1645
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1646
1646
1647
1647
1648
}
1648
}
1649
void  MainWindow::newPage(){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1649
void  MainWindow::newPage(){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1650
1650
1651
    QTextBlockFormat textFormat;
1651
    QTextBlockFormat textFormat;
1652
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1652
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1653
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1653
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1654
1654
1655
                        //cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1655
                        //cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1656
                        cursor->insertBlock();
1656
                        cursor->insertBlock();
1657
1657
1658
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1658
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1659
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1659
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1660
1660
1661
1661
1662
}
1662
}
1663
1663
1664
QList<TField> MainWindow::getFieldList(QString class_id){// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1664
QList<TField> MainWindow::getFieldList(QString class_id){// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1665
1665
1666
    QSqlQuery q;
1666
    QSqlQuery q;
1667
    QString sql_str;
1667
    QString sql_str;
1668
    QList<TField> result_list;
1668
    QList<TField> result_list;
1669
1669
1670
    int field_id, field_name, field_alias, field_type, field_default_value, field_classIdentifer, field_comment;
1670
    int field_id, field_name, field_alias, field_type, field_default_value, field_classIdentifer, field_comment;
1671
1671
1672
    bool ok;
1672
    bool ok;
1673
    sql_str = tr("select * "
1673
    sql_str = tr("select * "
1674
                 " from `DescriptionOfClasses` where  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1674
                 " from `DescriptionOfClasses` where  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1675
                 );
1675
                 );
1676
1676
1677
    sql_str.append(tr("'"));
1677
    sql_str.append(tr("'"));
1678
    sql_str.append(class_id);
1678
    sql_str.append(class_id);
1679
    sql_str.append(tr("' "));
1679
    sql_str.append(tr("' "));
1680
    ok = q.prepare(sql_str);
1680
    ok = q.prepare(sql_str);
1681
1681
1682
    ok = q.exec();
1682
    ok = q.exec();
1683
    if (!ok) {
1683
    if (!ok) {
1684
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1684
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1685
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1685
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1686
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1686
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1687
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1687
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1688
                                                                            return result_list;
1688
                                                                            return result_list;
1689
                     }
1689
                     }
1690
1690
1691
1691
1692
    field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1692
    field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1693
    field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1693
    field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1694
    field_alias =  q.record().indexOf(tr("FieldAlias"));
1694
    field_alias =  q.record().indexOf(tr("FieldAlias"));
1695
    field_type =  q.record().indexOf(tr("FieldType"));
1695
    field_type =  q.record().indexOf(tr("FieldType"));
1696
    field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1696
    field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1697
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
1697
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
1698
    field_comment = q.record().indexOf(tr("Comment"));
1698
    field_comment = q.record().indexOf(tr("Comment"));
1699
1699
1700
    while(q.next()){
1700
    while(q.next()){
1701
1701
1702
            TField field_tmp;
1702
            TField field_tmp;
1703
            field_tmp.ID = q.value(field_id).toString();
1703
            field_tmp.ID = q.value(field_id).toString();
1704
            field_tmp.FieldName = q.value(field_name).toString();
1704
            field_tmp.FieldName = q.value(field_name).toString();
1705
            field_tmp.FieldAlias = q.value(field_alias).toString();
1705
            field_tmp.FieldAlias = q.value(field_alias).toString();
1706
            field_tmp.FieldType = q.value(field_type).toString();
1706
            field_tmp.FieldType = q.value(field_type).toString();
1707
            field_tmp.DefaultValue = q.value(field_default_value).toString();
1707
            field_tmp.DefaultValue = q.value(field_default_value).toString();
1708
            field_tmp.ClassIdentifer = q.value(field_classIdentifer).toString();
1708
            field_tmp.ClassIdentifer = q.value(field_classIdentifer).toString();
1709
            field_tmp.Comment = q.value(field_comment).toString();
1709
            field_tmp.Comment = q.value(field_comment).toString();
1710
            result_list << field_tmp;
1710
            result_list << field_tmp;
1711
1711
1712
1712
1713
1713
1714
1714
1715
         //    parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1715
         //    parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1716
         //    parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1716
         //    parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1717
         //    result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1717
         //    result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1718
1718
1719
1719
1720
1720
1721
        }
1721
        }
1722
1722
1723
return result_list;
1723
return result_list;
1724
1724
1725
}
1725
}
1726
1726
1727
1727
1728
1728
1729
void MainWindow::readStandartProcessOutput(){
1729
void MainWindow::readStandartProcessOutput(){
1730
1730
1731
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1731
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1732
    QTextCursor * wmiCursor;
1732
    QTextCursor * wmiCursor;
1733
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1733
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1734
1734
1735
    QByteArray arr;
1735
    QByteArray arr;
1736
        QStringList result, fields, values;
1736
        QStringList result, fields, values;
1737
        QString str1, str2;
1737
        QString str1, str2;
1738
        int i;
1738
        int i;
1739
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
1739
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
1740
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
1740
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
1741
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
1741
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
1742
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
1742
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
1743
        str1 = QString(tr(arr));
1743
        str1 = QString(tr(arr));
1744
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
1744
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
1745
    if (result.count()>2){
1745
    if (result.count()>2){
1746
1746
1747
1747
1748
1748
1749
1749
1750
        QString tmp_str;
1750
        QString tmp_str;
1751
        QTextTable * wmi_table;
1751
        QTextTable * wmi_table;
1752
        int fields_count, row_count;
1752
        int fields_count, row_count;
1753
            tmp_str = result.at(1);
1753
            tmp_str = result.at(1);
1754
            fields = tmp_str.split("|");
1754
            fields = tmp_str.split("|");
1755
            fields_count =  fields.count();
1755
            fields_count =  fields.count();
1756
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
1756
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
1757
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
1757
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
1758
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
1758
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
1759
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
1759
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
1760
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1760
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1761
            }
1761
            }
1762
         //   tmp_str = result.at(2);
1762
         //   tmp_str = result.at(2);
1763
         //   values = tmp_str.split("|");
1763
         //   values = tmp_str.split("|");
1764
1764
1765
1765
1766
            for (int m=2; m< result.count(); m++){
1766
            for (int m=2; m< result.count(); m++){
1767
1767
1768
                tmp_str = result.at(m);
1768
                tmp_str = result.at(m);
1769
                values = tmp_str.split("|");
1769
                values = tmp_str.split("|");
1770
1770
1771
                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
1771
                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
1772
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();
1772
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();
1773
1773
1774
                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1774
                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1775
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
1775
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
1776
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
1776
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
1777
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1777
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1778
1778
1779
                }
1779
                }
1780
1780
1781
1781
1782
1782
1783
            }
1783
            }
1784
1784
1785
1785
1786
1786
1787
        }
1787
        }
1788
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
1788
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
1789
1789
1790
1790
1791
1791
1792
1792
1793
1793
1794
1794
1795
1795
1796
1796
1797
1797
1798
//        result = QStringList(arr);
1798
//        result = QStringList(arr);
1799
//      str2 << arr;
1799
//      str2 << arr;
1800
        //i = result.size();
1800
        //i = result.size();
1801
//      str1 = result.at(0);
1801
//      str1 = result.at(0);
1802
        i++;
1802
        i++;
1803
        //lineEdit->insert(str1);
1803
        //lineEdit->insert(str1);
1804
        all_reading = true;
1804
        all_reading = true;
1805
1805
1806
}
1806
}
1807
1807
1808
void MainWindow::readStandartProcessError(){
1808
void MainWindow::readStandartProcessError(){
1809
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1809
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1810
    QTextCursor * wmiCursor;
1810
    QTextCursor * wmiCursor;
1811
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1811
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1812
    QString str;
1812
    QString str;
1813
1813
1814
    QByteArray arr;
1814
    QByteArray arr;
1815
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
1815
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
1816
    str = QString(tr(arr));
1816
    str = QString(tr(arr));
1817
     wmiCursor->insertText(str);
1817
     wmiCursor->insertText(str);
1818
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1818
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1819
1819
1820
}
1820
}
1821
1821
1822
1822
1823
1823
1824
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1824
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1825
    TWmiVideoCard result;
1825
    TWmiVideoCard result;
1826
    bool ok;
1826
    bool ok;
1827
    QString ansver_string;
1827
    QString ansver_string;
1828
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1828
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1829
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1829
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1830
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1830
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1831
    wmiThread.setPassword( password);
1831
    wmiThread.setPassword( password);
1832
    wmiThread.setWmiString(tr("select Name, AdapterCompatibility, AdapterRAM,  VideoProcessor from Win32_VideoController"));
1832
    wmiThread.setWmiString(tr("select Name, AdapterCompatibility, AdapterRAM,  VideoProcessor from Win32_VideoController"));
1833
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1833
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1834
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1834
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1835
    int t;
1835
    int t;
1836
    t++;
1836
    t++;
1837
1837
1838
1838
1839
    ok = wmiThread.wait(10000);
1839
    ok = wmiThread.wait(10000);
1840
    if (ok){
1840
    if (ok){
1841
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1841
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1842
        QTextCursor * wmiCursor;
1842
        QTextCursor * wmiCursor;
1843
        QStringList split_new_line; //
1843
        QStringList split_new_line; //
1844
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
1844
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
1845
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
1845
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
1846
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1846
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1847
        ansver_string = wmiThread.resultString();
1847
        ansver_string = wmiThread.resultString(<