Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 250 | Rev 254 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 250 Rev 251
Line 1896... Line 1896...
1896

1896

1897
*/
1897
*/
1898
    return result;
1898
    return result;
1899
1899
1900
 }
1900
 }
-
 
1901
-
 
1902
-
 
1903
TWmiMatherBoard MainWindow::getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password){
-
 
1904
TWmiMatherBoard result;
-
 
1905
bool ok;
-
 
1906
QString ansver_string;
-
 
1907
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
1908
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
1909
wmiThread.setPassword( password);
-
 
1910
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT Manufacturer, Product  FROM Win32_BaseBoard"));
-
 
1911
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
-
 
1912
 ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
1913
-
 
1914
 if (ok){
-
 
1915
     QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
1916
     QTextCursor * wmiCursor;
-
 
1917
     QStringList split_new_line; //
-
 
1918
     QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
1919
     QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
1920
     wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
1921
     ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
1922
     wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
1923
     split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
1924
     if(split_new_line.count()>2) {
-
 
1925
                                     QString tmp_str;
-
 
1926
                                     tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
1927
                                     fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
1928
                                     tmp_str = split_new_line.at(2);
-
 
1929
                                     values_list = tmp_str.split("|");
-
 
1930
                                     int index_tmp;
-
 
1931
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
1932
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
-
 
1933
                                //     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
1934
                                //     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.name = values_list.at(index_tmp);
-
 
1935
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Product")); // ìîäåëü
-
 
1936
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.model = values_list.at(index_tmp);
-
 
1937
                                 //    index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterRAM")); // ìîäåëü
-
 
1938
                                 //    if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.video_ram  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
-
 
1939
                                     return result;
-
 
1940
                                    }
-
 
1941
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
-
 
1942
     int m;
-
 
1943
     m++;
-
 
1944
 }
-
 
1945
 else {
-
 
1946
     wmiThread.stop();
-
 
1947
     ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
1948
     int k;
-
 
1949
     k++;
-
 
1950
 }
-
 
1951
-
 
1952
-
 
1953
-
 
1954
    return result;
-
 
1955
-
 
1956
}
-
 
1957
-
 
1958
-
 
1959
TWmiProcessor MainWindow::getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password){
-
 
1960
TWmiProcessor result;
-
 
1961
bool ok;
-
 
1962
QString ansver_string;
-
 
1963
wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
1964
wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
1965
wmiThread.setPassword( password);
-
 
1966
wmiThread.setWmiString(tr("SELECT Name, Manufacturer, CurrentClockSpeed, SocketDesignation  FROM Win32_Processor"));
-
 
1967
wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
-
 
1968
 ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
1969
-
 
1970
 if (ok){
-
 
1971
     QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
1972
     QTextCursor * wmiCursor;
-
 
1973
     QStringList split_new_line; //
-
 
1974
     QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
1975
     QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
1976
     wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
1977
     ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
1978
     wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
1979
     split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
1980
     if(split_new_line.count()>2) {
-
 
1981
                                     QString tmp_str;
-
 
1982
                                     tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
1983
                                     fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
1984
                                     tmp_str = split_new_line.at(2);
-
 
1985
                                     values_list = tmp_str.split("|");
-
 
1986
                                     int index_tmp;
-
 
1987
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Manufacturer")); // ïðîèçâîäèòåëü ïðîöåññîðà
-
 
1988
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
-
 
1989
-
 
1990
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå ïðîöåññîðà
-
 
1991
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.name = values_list.at(index_tmp);
-
 
1992
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("SocketDesignation")); // ñîêåò
-
 
1993
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.socket = values_list.at(index_tmp);
-
 
1994
                                     index_tmp = fields_list.indexOf(tr("CurrentClockSpeed")); // ÷àñòîòà ïðîöåññîðà
-
 
1995
                                     if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count())) result.clockSpeed  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
-
 
1996
-
 
1997
-
 
1998
-
 
1999
-
 
2000
-
 
2001
                                     return result;
-
 
2002
                                    }
-
 
2003
     else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
-
 
2004
     int m;
-
 
2005
     m++;
-
 
2006
 }
-
 
2007
 else {
-
 
2008
     wmiThread.stop();
-
 
2009
     ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2010
     int k;
-
 
2011
     k++;
-
 
2012
 }
-
 
2013
-
 
2014
-
 
2015
-
 
2016
    return result;
-
 
2017
-
 
2018
-
 
2019
-
 
2020
}
-
 
2021