Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 237 | Rev 241 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 237 Rev 238
Line 94... Line 94...
94
94
95
    model_is_build = true;
95
    model_is_build = true;
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
99
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
-
 
100
99
101
100
102
101
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
103
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
102
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
103
105
Line 1714... Line 1716...
1714
        }
1716
        }
1715
1717
1716
return result_list;
1718
return result_list;
1717
1719
1718
}
1720
}
-
 
1721
-
 
1722
-
 
1723
-
 
1724
void MainWindow::readStandartProcessOutput(){
-
 
1725
-
 
1726
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
1727
    QTextCursor * wmiCursor;
-
 
1728
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
1729
-
 
1730
    QByteArray arr;
-
 
1731
        QStringList result, fields, values;
-
 
1732
        QString str1, str2;
-
 
1733
        int i;
-
 
1734
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
-
 
1735
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
-
 
1736
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
-
 
1737
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
-
 
1738
        str1 = QString(tr(arr));
-
 
1739
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
-
 
1740
    if (result.count()>2){
-
 
1741
-
 
1742
-
 
1743
-
 
1744
-
 
1745
        QString tmp_str;
-
 
1746
        QTextTable * wmi_table;
-
 
1747
        int fields_count, row_count;
-
 
1748
            tmp_str = result.at(1);
-
 
1749
            fields = tmp_str.split("|");
-
 
1750
            fields_count =  fields.count();
-
 
1751
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
-
 
1752
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
-
 
1753
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
-
 
1754
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
-
 
1755
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
-
 
1756
            }
-
 
1757
         //   tmp_str = result.at(2);
-
 
1758
         //   values = tmp_str.split("|");
-
 
1759
-
 
1760
-
 
1761
            for (int m=2; m< result.count(); m++){
-
 
1762
-
 
1763
                tmp_str = result.at(m);
-
 
1764
                values = tmp_str.split("|");
-
 
1765
-
 
1766
                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
-
 
1767
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();
-
 
1768
-
 
1769
                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
-
 
1770
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
-
 
1771
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
-
 
1772
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));
-
 
1773
-
 
1774
                }
-
 
1775
-
 
1776
-
 
1777
-
 
1778
            }
-
 
1779
-
 
1780
-
 
1781
-
 
1782
        }
-
 
1783
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
-
 
1784
-
 
1785
-
 
1786
-
 
1787
-
 
1788
-
 
1789
-
 
1790
-
 
1791
-
 
1792
-
 
1793
//        result = QStringList(arr);
-
 
1794
//      str2 << arr;
-
 
1795
        //i = result.size();
-
 
1796
//      str1 = result.at(0);
-
 
1797
        i++;
-
 
1798
        //lineEdit->insert(str1);
-
 
1799
-
 
1800
}
-
 
1801
-
 
1802
void MainWindow::readStandartProcessError(){
-
 
1803
        QByteArray arr;
-
 
1804
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
-
 
1805
-
 
1806
}