Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 235 | Rev 237 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 235 Rev 236
Line 779... Line 779...
779
779
780
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
780
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
781
QStringList classesNameList;
781
QStringList classesNameList;
782
QStringList classesID_list;
782
QStringList classesID_list;
783
QString ID_str;
783
QString ID_str;
-
 
784
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
784
if (index == -1) return;
785
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
785
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
786
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
786
int row;
787
int row;
787
788
788
classesID_list = class_list_map.keys();
789
classesID_list = class_list_map.keys();
789
classesNameList = class_list_map.values();
790
classesNameList = class_list_map.values();