Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 219 | Rev 222 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 219 Rev 221
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
13
    model_is_build = false;
13
    model_is_build = false;
14
   // MainWindow::readModel();
14
   // MainWindow::readModel();
15
15
16
   //QString model_str;
16
   //QString model_str;
17
17
18
18
19
   /*
19
   /*
20
   MainWindow::creatModelString();
20
   MainWindow::creatModelString();
21
   int i;
21
   int i;
22
   i++;
22
   i++;
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
24
    bool ok;
24
    bool ok;
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
27
    out << MainWindow::modelString;
27
    out << MainWindow::modelString;
28
    file_tmp.close();
28
    file_tmp.close();
29
*/
29
*/
30
30
31
31
32
32
33
33
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
36
36
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
40
40
41
    MainWindow::readSettings();
41
    MainWindow::readSettings();
42
42
43
    MainWindow::openDataBase();
43
    MainWindow::openDataBase();
44
44
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
46
46
47
    MainWindow::initComboBox();
47
    MainWindow::initComboBox();
48
48
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
50
50
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
52
52
53
    MainWindow::readModels();
53
    MainWindow::readModels();
54
54
55
 //   MainWindow::creatModelString();
55
 //   MainWindow::creatModelString();
56
    //int i;
56
    //int i;
57
    //i++;
57
    //i++;
58
58
59
    /*
59
    /*
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
61
     bool ok;
61
     bool ok;
62
     file_tmp.remove();
62
     file_tmp.remove();
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
65
     out.setCodec("cp1251");
65
     out.setCodec("cp1251");
66
     out << MainWindow::modelString;
66
     out << MainWindow::modelString;
67
     file_tmp.close();
67
     file_tmp.close();
68
    */
68
    */
69
69
70
70
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
75
75
76
76
77
    getDatabaseData();
77
    getDatabaseData();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
80
    filter_model = new MyModel();
81
81
82
82
83
    model_is_build = true;
83
    model_is_build = true;
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
86
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
87
86
88
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
89
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
90
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
89
91
90
92
91
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
93
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
92
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
94
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
93
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
95
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
94
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
96
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
95
97
96
   // setFrm.show();
98
   // setFrm.show();
97
99
98
    // treeForm.show();
100
    // treeForm.show();
99
101
100
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
102
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
101
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
103
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
102
104
103
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
105
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
104
106
105
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
107
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
106
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
108
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
107
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
109
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
108
110
109
 //   fileForm.show();
111
 //   fileForm.show();
110
112
111
}
113
}
112
114
113
MainWindow::~MainWindow()
115
MainWindow::~MainWindow()
114
{
116
{
115
    delete sql_mogel;
117
    delete sql_mogel;
116
    delete filtr_model;
118
    delete filter_model;
117
    delete ui;
119
    delete ui;
118
    delete model_for_ListModelsTable;
120
    delete model_for_ListModelsTable;
119
}
121
}
120
122
121
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
123
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
122
{
124
{
123
    QMainWindow::changeEvent(e);
125
    QMainWindow::changeEvent(e);
124
    switch (e->type()) {
126
    switch (e->type()) {
125
    case QEvent::LanguageChange:
127
    case QEvent::LanguageChange:
126
        ui->retranslateUi(this);
128
        ui->retranslateUi(this);
127
        break;
129
        break;
128
    default:
130
    default:
129
        break;
131
        break;
130
    }
132
    }
131
}
133
}
132
134
133
135
134
bool MainWindow::readModel(){
136
bool MainWindow::readModel(){
135
    bool result;
137
    bool result;
136
    QString model_str;
138
    QString model_str;
137
    QFile file("modelstring.txt");
139
    QFile file("modelstring.txt");
138
  //  QFile file("model.txt");
140
  //  QFile file("model.txt");
139
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
141
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
140
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
142
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
141
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
143
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
142
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
144
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
143
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
145
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
144
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
146
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
145
147
146
148
147
149
148
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
150
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
149
    if (result) {
151
    if (result) {
150
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
152
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
151
                }
153
                }
152
154
153
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
155
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
154
156
155
157
156
    return result;
158
    return result;
157
159
158
}
160
}
159
161
160
162
161
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
163
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
162
{
164
{
163
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
165
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
164
    QList<int> indentations;
166
    QList<int> indentations;
165
    parents << parent;
167
    parents << parent;
166
    indentations << 0;
168
    indentations << 0;
167
169
168
    int number = 0;
170
    int number = 0;
169
171
170
    while (number < lines.count()) {
172
    while (number < lines.count()) {
171
        int position = 0;
173
        int position = 0;
172
        while (position < lines[number].length()) {
174
        while (position < lines[number].length()) {
173
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
175
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
174
                break;
176
                break;
175
            position++;
177
            position++;
176
        }
178
        }
177
179
178
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
180
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
179
181
180
        if (!lineData.isEmpty()) {
182
        if (!lineData.isEmpty()) {
181
            // Read the column data from the rest of the line.
183
            // Read the column data from the rest of the line.
182
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
184
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
183
            QList<QVariant> columnData;
185
            QList<QVariant> columnData;
184
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
186
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
185
                columnData << columnStrings[column];
187
                columnData << columnStrings[column];
186
188
187
            if (position > indentations.last()) {
189
            if (position > indentations.last()) {
188
                // The last child of the current parent is now the new parent
190
                // The last child of the current parent is now the new parent
189
                // unless the current parent has no children.
191
                // unless the current parent has no children.
190
192
191
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
193
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
192
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
194
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
193
                    indentations << position;
195
                    indentations << position;
194
                }
196
                }
195
            } else {
197
            } else {
196
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
198
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
197
                    parents.pop_back();
199
                    parents.pop_back();
198
                    indentations.pop_back();
200
                    indentations.pop_back();
199
                }
201
                }
200
            }
202
            }
201
203
202
            // Append a new item to the current parent's list of children.
204
            // Append a new item to the current parent's list of children.
203
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
205
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
204
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
206
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
205
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
207
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
206
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
208
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
207
209
208
/*
210
/*
209
            QLineEdit * edit_line;
211
            QLineEdit * edit_line;
210
            edit_line = new QLineEdit(this);
212
            edit_line = new QLineEdit(this);
211
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
213
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
212
*/
214
*/
213
//static QStandartDelegate delegate;
215
//static QStandartDelegate delegate;
214
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
216
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
215
217
216
218
217
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
219
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
218
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
220
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
219
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
221
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
220
                                                        }
222
                                                        }
221
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
223
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
222
            if (columnData.count()>2)
224
            if (columnData.count()>2)
223
            {
225
            {
224
            QString class_id;
226
            QString class_id;
225
            QPixmap pxmp;
227
            QPixmap pxmp;
226
            QIcon icon;
228
            QIcon icon;
227
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
229
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
228
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
230
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
229
231
230
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
232
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
231
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
233
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
232
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
234
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
233
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
235
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
234
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
236
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
235
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
237
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
236
238
237
239
238
            if (!pxmp.isNull())
240
            if (!pxmp.isNull())
239
                {
241
                {
240
                    icon.addPixmap(pxmp);
242
                    icon.addPixmap(pxmp);
241
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
243
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
242
                }
244
                }
243
            }
245
            }
244
        }
246
        }
245
247
246
        number++;
248
        number++;
247
    }
249
    }
248
}
250
}
249
251
250
252
251
/*
253
/*
252
void MainWindow::openBase()
254
void MainWindow::openBase()
253
{
255
{
254

256

255
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
257
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
256
        pdb = &db;
258
        pdb = &db;
257
        raportFrm.pdb = &db;
259
        raportFrm.pdb = &db;
258

260

259
        pdb->setHostName(hostName);
261
        pdb->setHostName(hostName);
260
        pdb->setDatabaseName(baseName);
262
        pdb->setDatabaseName(baseName);
261
        pdb->setUserName(userName);
263
        pdb->setUserName(userName);
262
        pdb->setPassword(password);
264
        pdb->setPassword(password);
263
        bool ok = pdb->open();
265
        bool ok = pdb->open();
264
        if (!ok) {
266
        if (!ok) {
265
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
267
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
266
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
268
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
267
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
269
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
268
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
270
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
269
                         }
271
                         }
270
        if (ok)
272
        if (ok)
271
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
273
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
272
        }
274
        }
273
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
275
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
274
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
276
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
275
                 }
277
                 }
276

278

277

279

278

280

279
        model = new QSqlTableModel(this);
281
        model = new QSqlTableModel(this);
280
        model->setTable(tableName);
282
        model->setTable(tableName);
281

283

282
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
284
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
283
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
285
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
284

286

285
        model->select();
287
        model->select();
286

288

287

289

288
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
290
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
289
        field.setValue(QString(tr("123")));
291
        field.setValue(QString(tr("123")));
290

292

291
        bool okey;
293
        bool okey;
292
        int index;
294
        int index;
293
        QSqlRecord record;
295
        QSqlRecord record;
294

296

295

297

296
        tableView->setModel(model);
298
        tableView->setModel(model);
297
        view.setModel(model);
299
        view.setModel(model);
298

300

299

301

300
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
302
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
301
        view.setAlternatingRowColors(true);
303
        view.setAlternatingRowColors(true);
302

304

303
        tableView->resizeColumnsToContents();
305
        tableView->resizeColumnsToContents();
304

306

305

307

306
        view.resizeColumnsToContents();
308
        view.resizeColumnsToContents();
307

309

308
        tableView->show();
310
        tableView->show();
309

311

310

312

311

313

312
        initTreeWidget();
314
        initTreeWidget();
313
}
315
}
314
*/
316
*/
315
317
316
318
317
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
319
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
318
320
319
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
321
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
320
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
322
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
321
323
322
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
324
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
323
325
324
    return MainWindow::modelString;
326
    return MainWindow::modelString;
325
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
327
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
326
 /*
328
 /*
327
    int root_item_child_count;
329
    int root_item_child_count;
328
    int i;
330
    int i;
329
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
331
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
330
    i++;
332
    i++;
331
*/
333
*/
332
}
334
}
333
335
334
336
335
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
337
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
336
    int child_count;
338
    int child_count;
337
    child_count = parentItem->childCount();
339
    child_count = parentItem->childCount();
338
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
340
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
339
        for (int m=0; m < level; ++m){
341
        for (int m=0; m < level; ++m){
340
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
342
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
341
    }
343
    }
342
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
344
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
343
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
345
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
344
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
346
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
345
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
347
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
346
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
348
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
347
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
349
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
348
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
350
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
349
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
351
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
350
352
351
    }
353
    }
352
int i;
354
int i;
353
i++;
355
i++;
354
}
356
}
355
357
356
358
357
bool MainWindow::openDataBase(){
359
bool MainWindow::openDataBase(){
358
    QString errorString;
360
    QString errorString;
359
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
361
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
360
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
362
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
361
363
362
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
364
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
363
365
364
    sql.setDatabaseName(baseName);
366
    sql.setDatabaseName(baseName);
365
367
366
368
367
369
368
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
370
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
369
371
370
    sql.setHostName(hostName);
372
    sql.setHostName(hostName);
371
373
372
374
373
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
375
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
374
376
375
    sql.setUserName(userName);
377
    sql.setUserName(userName);
376
378
377
379
378
380
379
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
381
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
380
382
381
383
382
    sql.setPassword(password);
384
    sql.setPassword(password);
383
385
384
386
385
387
386
    bool ok;
388
    bool ok;
387
    ok = sql.open();
389
    ok = sql.open();
388
390
389
    /*
391
    /*
390
    if (!ok) {
392
    if (!ok) {
391
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
393
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
392
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
394
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
393
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
395
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
394
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
396
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
395

397

396

398

397
                            }
399
                            }
398

400

399
*/
401
*/
400
    if (!ok) {
402
    if (!ok) {
401
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
403
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
402
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
404
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
403
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
405
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
404
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
406
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
405
                     }
407
                     }
406
else {
408
else {
407
409
408
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
410
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
409
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
411
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
410
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
412
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
411
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
413
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
412
414
413
415
414
416
415
417
416
418
417
    }
419
    }
418
420
419
     return ok;
421
     return ok;
420
}
422
}
421
423
422
424
423
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
425
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
424
QSqlQuery q;
426
QSqlQuery q;
425
QString sql_str;
427
QString sql_str;
426
QString field_name_str;
428
QString field_name_str;
427
QString root_class_name;
429
QString root_class_name;
428
//bool ok;
430
//bool ok;
429
//int field_name;
431
//int field_name;
430
432
431
//ui->treeWidget->clear();
433
//ui->treeWidget->clear();
432
434
433
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
435
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
434
436
435
437
436
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
438
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
437
 root_items_list << rootItem1;
439
 root_items_list << rootItem1;
438
 rootItem1->setText(0, modelName);
440
 rootItem1->setText(0, modelName);
439
441
440
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
442
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
441
 rootItems.append(rootItem1);
443
 rootItems.append(rootItem1);
442
444
443
445
444
446
445
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
447
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
446
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
448
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
447
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
449
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
448
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
450
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
449
451
450
 addChildsItems(rootItem2, -1);
452
 addChildsItems(rootItem2, -1);
451
453
452
454
453
/*
455
/*
454

456

455
sql_str = tr("select * "
457
sql_str = tr("select * "
456
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
458
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
457
             );
459
             );
458
sql_str.append(rootClassID);
460
sql_str.append(rootClassID);
459

461

460
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
462
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
461

463

462
q.prepare(sql_str);
464
q.prepare(sql_str);
463

465

464
ok = q.exec();
466
ok = q.exec();
465
if (!ok) {
467
if (!ok) {
466
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
468
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
467
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
469
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
468
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
470
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
469
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
471
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
470
                 }
472
                 }
471
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
473
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
472
while(q.next()){
474
while(q.next()){
473

475

474
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
476
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
475

477

476
                }
478
                }
477

479

478

480

479

481

480

482

481
*/
483
*/
482
484
483
485
484
}
486
}
485
487
486
488
487
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
489
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
488
QSqlQuery q;
490
QSqlQuery q;
489
QString sql_str;
491
QString sql_str;
490
QString field_name_str;
492
QString field_name_str;
491
QString root_class_name;
493
QString root_class_name;
492
//bool ok;
494
//bool ok;
493
//int field_name;
495
//int field_name;
494
496
495
//ui->treeWidget->clear();
497
//ui->treeWidget->clear();
496
498
497
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
499
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
498
500
499
501
500
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
502
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
501
// root_items_list << rootItem1;
503
// root_items_list << rootItem1;
502
// rootItem1->setText(0, modelName);
504
// rootItem1->setText(0, modelName);
503
505
504
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
506
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
505
// rootItems.append(rootItem1);
507
// rootItems.append(rootItem1);
506
508
507
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
509
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
508
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
510
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
509
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
511
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
510
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
512
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
511
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
513
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
512
514
513
}
515
}
514
516
515
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
517
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
516
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
518
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
517
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
519
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
518
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
520
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
519
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
521
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
520
522
521
}
523
}
522
524
523
525
524
526
525
//delete rootItem2;
527
//delete rootItem2;
526
528
527
529
528
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
530
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
529
531
530
532
531
533
532
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
534
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
533
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
535
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
534
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
536
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
535
537
536
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
538
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
537
539
538
540
539
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
541
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
540
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
542
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
541
}
543
}
542
544
543
child_count = root_item->child(0)->childCount();
545
child_count = root_item->child(0)->childCount();
544
addChildsItems(root_item->child(0), row);
546
addChildsItems(root_item->child(0), row);
545
/*
547
/*
546
sql_str = tr("select * "
548
sql_str = tr("select * "
547
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
549
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
548
             );
550
             );
549
sql_str.append(rootClassID);
551
sql_str.append(rootClassID);
550

552

551
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
553
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
552

554

553
q.prepare(sql_str);
555
q.prepare(sql_str);
554

556

555
ok = q.exec();
557
ok = q.exec();
556
if (!ok) {
558
if (!ok) {
557
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
559
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
558
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
560
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
559
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
561
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
560
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
562
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
561
                 }
563
                 }
562
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
564
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
563
while(q.next()){
565
while(q.next()){
564

566

565
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
567
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
566

568

567
                }
569
                }
568

570

569
*/
571
*/
570
572
571
573
572
}
574
}
573
575
574
576
575
577
576
578
577
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
579
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
578
    QSqlQuery q;
580
    QSqlQuery q;
579
    QString sql_str;
581
    QString sql_str;
580
    QString class_name_str;
582
    QString class_name_str;
581
    bool ok;
583
    bool ok;
582
    int field_class_name;
584
    int field_class_name;
583
585
584
    sql_str = tr("select * "
586
    sql_str = tr("select * "
585
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
587
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
586
                 );
588
                 );
587
589
588
    sql_str.append(class_id);
590
    sql_str.append(class_id);
589
    sql_str.append(tr("' "));
591
    sql_str.append(tr("' "));
590
592
591
    q.prepare(sql_str);
593
    q.prepare(sql_str);
592
594
593
    ok = q.exec();
595
    ok = q.exec();
594
596
595
597
596
    if (!ok) {
598
    if (!ok) {
597
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
599
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
598
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
600
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
599
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
601
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
600
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
602
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
601
                     }
603
                     }
602
604
603
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
605
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
604
    while(q.next()){
606
    while(q.next()){
605
607
606
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
608
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
607
609
608
                    }
610
                    }
609
611
610
    return class_name_str;
612
    return class_name_str;
611
613
612
}
614
}
613
615
614
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
616
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
615
QStringList chields_list;
617
QStringList chields_list;
616
QString parent_ID;
618
QString parent_ID;
617
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
619
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
618
parent_ID = perent_class_item->text(1);
620
parent_ID = perent_class_item->text(1);
619
int chields_count, i;
621
int chields_count, i;
620
622
621
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
623
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
622
if(chields_list.isEmpty()) return;
624
if(chields_list.isEmpty()) return;
623
chields_count = chields_list.size();
625
chields_count = chields_list.size();
624
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
626
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
625
    QString chield_class_name, chield_id;
627
    QString chield_class_name, chield_id;
626
    chield_id = chields_list.at(l);
628
    chield_id = chields_list.at(l);
627
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
629
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
628
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
630
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
629
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
631
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
630
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
632
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
631
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
633
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
632
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
634
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
633
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
635
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
634
}
636
}
635
637
636
i++;
638
i++;
637
639
638
}
640
}
639
641
640
642
641
/********************************************************
643
/********************************************************
642
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
644
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
643
*
645
*
644
*
646
*
645
*
647
*
646
********************************************************/
648
********************************************************/
647
649
648
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
650
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
649
   // QMap<QString, QString> map;
651
   // QMap<QString, QString> map;
650
   // TClass class_tmp;
652
   // TClass class_tmp;
651
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
653
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
652
    QStringList result;
654
    QStringList result;
653
    QSqlQuery q;
655
    QSqlQuery q;
654
    QString sql_str;
656
    QString sql_str;
655
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
657
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
656
    QString field_id_str;
658
    QString field_id_str;
657
    bool ok;
659
    bool ok;
658
    int field_classIdentifer;
660
    int field_classIdentifer;
659
    sql_str = tr("select * "
661
    sql_str = tr("select * "
660
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
662
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
661
                 );
663
                 );
662
    sql_str.append(class_id);
664
    sql_str.append(class_id);
663
665
664
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
666
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
665
667
666
    q.prepare(sql_str);
668
    q.prepare(sql_str);
667
669
668
    ok = q.exec();
670
    ok = q.exec();
669
    if (!ok) {
671
    if (!ok) {
670
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
672
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
671
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
673
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
672
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
674
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
673
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
675
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
674
                     }
676
                     }
675
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
677
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
676
      while(q.next()){
678
      while(q.next()){
677
679
678
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
680
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
679
                    result.append(classIdentifer_str);
681
                    result.append(classIdentifer_str);
680
                    }
682
                    }
681
683
682
    return result;
684
    return result;
683
685
684
  }
686
  }
685
687
686
688
687
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
689
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
688
QMap <QString, QString> result_map;
690
QMap <QString, QString> result_map;
689
QSqlQuery q;
691
QSqlQuery q;
690
QString sql_str;
692
QString sql_str;
691
QString class_name_str, class_id_str;
693
QString class_name_str, class_id_str;
692
694
693
int field_class_id, field_class_name;
695
int field_class_id, field_class_name;
694
bool ok;
696
bool ok;
695
sql_str = tr("select * "
697
sql_str = tr("select * "
696
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
698
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
697
             );
699
             );
698
 q.prepare(sql_str);
700
 q.prepare(sql_str);
699
 ok = q.exec();
701
 ok = q.exec();
700
 if (!ok) {
702
 if (!ok) {
701
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
703
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
702
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
704
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
703
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
705
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
704
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
706
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
705
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
707
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
706
                  }
708
                  }
707
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
709
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
708
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
710
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
709
711
710
while(q.next()){
712
while(q.next()){
711
713
712
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
714
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
713
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
715
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
714
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
716
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
715
                }
717
                }
716
 return result_map;
718
 return result_map;
717
}
719
}
718
720
719
721
720
722
721
723
722
724
723
void MainWindow::initComboBox(){
725
void MainWindow::initComboBox(){
724
726
725
727
726
    QStringList classesNameList;
728
    QStringList classesNameList;
727
    QStringList classesID_list;
729
    QStringList classesID_list;
728
    QStringList tmp_stringList;
730
    QStringList tmp_stringList;
729
731
730
732
731
733
732
    QString tmp_str;
734
    QString tmp_str;
733
735
734
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
736
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
735
    classesID_list = class_list_map.keys();
737
    classesID_list = class_list_map.keys();
736
    classesNameList = class_list_map.values();
738
    classesNameList = class_list_map.values();
737
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
739
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
738
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
740
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
739
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
741
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
740
    while (interator.hasNext()) {
742
    while (interator.hasNext()) {
741
         interator.next();
743
         interator.next();
742
         tmp_str =  interator.value();
744
         tmp_str =  interator.value();
743
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
745
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
744
         tmp_str.append(interator.key());
746
         tmp_str.append(interator.key());
745
         tmp_str.append(tr(")"));
747
         tmp_str.append(tr(")"));
746
         tmp_stringList << tmp_str;
748
         tmp_stringList << tmp_str;
747
749
748
     }
750
     }
749
//    int count = ui->comboBox->count();
751
//    int count = ui->comboBox->count();
750
752
751
    ui->comboBox->clear();
753
    ui->comboBox->clear();
752
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
754
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
753
755
754
756
755
}
757
}
756
758
757
759
758
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
760
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
759
QStringList classesNameList;
761
QStringList classesNameList;
760
QStringList classesID_list;
762
QStringList classesID_list;
761
QString ID_str;
763
QString ID_str;
762
if (index == -1) return;
764
if (index == -1) return;
763
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
765
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
764
int row;
766
int row;
765
767
766
classesID_list = class_list_map.keys();
768
classesID_list = class_list_map.keys();
767
classesNameList = class_list_map.values();
769
classesNameList = class_list_map.values();
768
ID_str =  classesID_list[index];
770
ID_str =  classesID_list[index];
769
ui->label->setText(ID_str);
771
ui->label->setText(ID_str);
770
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
772
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
771
{
773
{
772
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
774
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
773
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
775
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
774
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
776
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
775
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
777
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
776
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
778
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
777
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
779
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
778
}
780
}
779
    getDatabaseData();
781
    getDatabaseData();
780
782
781
783
782
}
784
}
783
785
784
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
786
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
785
    int i;
787
    int i;
786
    i++;
788
    i++;
787
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
789
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
788
    QString mdl_str;
790
    QString mdl_str;
789
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
791
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
790
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
792
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
791
    QList <int> rows_list;
793
    QList <int> rows_list;
792
794
793
795
794
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
796
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
795
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
797
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
796
798
797
    mdl_itm_list = models_items.values();
799
    mdl_itm_list = models_items.values();
798
    rows_list =  models_items.keys();
800
    rows_list =  models_items.keys();
799
    row= item->text(4);
801
    row= item->text(4);
800
802
801
803
802
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
804
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
803
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
805
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
804
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
806
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
805
        }
807
        }
806
808
807
809
808
810
809
811
810
    if (!row.isEmpty()){
812
    if (!row.isEmpty()){
811
813
812
814
813
        int row_int;
815
        int row_int;
814
    row_int = QVariant(row).toInt();
816
    row_int = QVariant(row).toInt();
815
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
817
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
816
        {
818
        {
817
            item_tmp = models_items[row_int];
819
            item_tmp = models_items[row_int];
818
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
820
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
819
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
821
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
820
        }
822
        }
821
823
822
824
823
    }
825
    }
824
826
825
827
826
}
828
}
827
829
828
/*
830
/*
829
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
831
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
830
    item_tmp = item;
832
    item_tmp = item;
831
    while (item_tmp ){
833
    while (item_tmp ){
832
        item_tmp = item_tmp->parent();
834
        item_tmp = item_tmp->parent();
833
    }
835
    }
834
  */
836
  */
835
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
837
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
836
838
837
839
838
}
840
}
839
841
840
842
841
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
843
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
842
    int i;
844
    int i;
843
    i++;
845
    i++;
844
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
846
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
845
        QStringList classesNameList;
847
        QStringList classesNameList;
846
        QStringList classesID_list;
848
        QStringList classesID_list;
847
849
848
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
850
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
849
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
850
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
852
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
853
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
852
     //   ui->tableView->reset();
854
     //   ui->tableView->reset();
853
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
855
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
-
 
856
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
854
         delete filtr_model;
857
        delete filter_model;
855
          filtr_model = new MyModel();
858
          filter_model = new QSqlTableModel();
856
-
 
-
 
859
            connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
857
        int index;
860
        int index;
858
        classesID_list = class_list_map.keys();
861
        classesID_list = class_list_map.keys();
859
        classesNameList = class_list_map.values();
862
        classesNameList = class_list_map.values();
860
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
863
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
861
        else { // åñëè ïóñòàÿ
864
        else { // åñëè ïóñòàÿ
862
        ui->comboBox->setEnabled(true);
865
        ui->comboBox->setEnabled(true);
863
        comboBox_slot_enable = true;
866
        comboBox_slot_enable = true;
864
        return;
867
        return;
865
868
866
        }
869
        }
867
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
870
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
868
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
871
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
869
        comboBox_slot_enable = true;
872
        comboBox_slot_enable = true;
870
        ui->comboBox->setEnabled(true);
873
        ui->comboBox->setEnabled(true);
871
874
872
875
873
    }
876
    }
874
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
877
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
875
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
878
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
876
    {
879
    {
877
        QString class_id;
880
        QString class_id;
878
        QString model_id;
881
        QString model_id;
879
        QString filtr_str;
882
        QString filtr_str;
-
 
883
        QString inctance;
880
        QStringList conditionList;
884
        QStringList conditionList;
881
        class_id = item->text(1);
885
        class_id = item->text(1);
882
        model_id = item->text(6);
886
        model_id = item->text(6);
-
 
887
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
-
 
888
883
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
889
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
884
        filtr_str.append(model_id);
890
        filtr_str.append(model_id);
885
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
891
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
886
        filtr_str.append(class_id);
892
        filtr_str.append(class_id);
887
       // filtr_str.append(tr("`"));
893
       // filtr_str.append(tr("`"));
888
894
-
 
895
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
889
        delete filtr_model;
896
        delete filter_model;
890
//        filtr_model = new MyModel();
897
//        filtr_model = new MyModel();
891
898
892
        filtr_model = new QSqlTableModel();
899
        filter_model = new QSqlTableModel();
-
 
900
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
893
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
901
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
894
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
902
        filter_model->setFilter(filtr_str);
895
        filtr_model->select();
903
        filter_model->select();
896
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
904
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
897
905
898
906
899
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
907
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
900
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
908
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
901
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
909
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
902
910
903
911
904
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
912
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
905
        filterSpinDelegate.getItems();
913
        filterSpinDelegate.getItems();
906
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
914
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
907
915
908
916
909
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
917
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
910
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
918
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
911
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
919
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
912
920
913
        conditionList.clear();
921
        conditionList.clear();
914
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" ;
922
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" ;
915
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
923
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
916
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
924
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
917
925
918
926
919
927
920
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
928
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
921
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
929
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
922
930
923
        ui->comboBox->setEnabled(false);
931
        ui->comboBox->setEnabled(false);
924
932
925
933
926
    }
934
    }
927
}
935
}
928
936
929
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
937
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
930
938
931
}
939
}
932
940
933
941
934
void MainWindow::initListModelsTablle(){
942
void MainWindow::initListModelsTablle(){
935
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
943
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
936
944
937
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
945
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
938
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
946
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
939
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
947
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
940
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
948
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
941
949
942
    model_for_ListModelsTable->select();
950
    model_for_ListModelsTable->select();
943
951
944
952
945
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
953
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
946
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
954
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
947
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
955
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
948
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
956
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
949
    ui->treeWidget->hideColumn(5);
957
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
950
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
958
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
951
959
952
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
960
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
953
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
961
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
954
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
962
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
955
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
963
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
956
964
957
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
965
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
958
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
966
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
959
967
960
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
968
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
961
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
969
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
962
970
963
971
964
}
972
}
965
 
973