Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 219 | Rev 222 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 219 Rev 221
Line 75... Line 75...
75
75
76
76
77
    getDatabaseData();
77
    getDatabaseData();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
80
    filter_model = new MyModel();
81
81
82
82
83
    model_is_build = true;
83
    model_is_build = true;
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
86
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
87
86
88
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
89
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
90
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
89
91
90
92
Line 111... Line 113...
111
}
113
}
112
114
113
MainWindow::~MainWindow()
115
MainWindow::~MainWindow()
114
{
116
{
115
    delete sql_mogel;
117
    delete sql_mogel;
116
    delete filtr_model;
118
    delete filter_model;
117
    delete ui;
119
    delete ui;
118
    delete model_for_ListModelsTable;
120
    delete model_for_ListModelsTable;
119
}
121
}
120
122
121
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
123
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
Line 849... Line 851...
849
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
850
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
852
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
853
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
852
     //   ui->tableView->reset();
854
     //   ui->tableView->reset();
853
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
855
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
-
 
856
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
854
         delete filtr_model;
857
        delete filter_model;
855
          filtr_model = new MyModel();
858
          filter_model = new QSqlTableModel();
856
-
 
-
 
859
            connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
857
        int index;
860
        int index;
858
        classesID_list = class_list_map.keys();
861
        classesID_list = class_list_map.keys();
859
        classesNameList = class_list_map.values();
862
        classesNameList = class_list_map.values();
860
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
863
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
861
        else { // åñëè ïóñòàÿ
864
        else { // åñëè ïóñòàÿ
Line 875... Line 878...
875
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
878
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
876
    {
879
    {
877
        QString class_id;
880
        QString class_id;
878
        QString model_id;
881
        QString model_id;
879
        QString filtr_str;
882
        QString filtr_str;
-
 
883
        QString inctance;
880
        QStringList conditionList;
884
        QStringList conditionList;
881
        class_id = item->text(1);
885
        class_id = item->text(1);
882
        model_id = item->text(6);
886
        model_id = item->text(6);
-
 
887
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
-
 
888
883
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
889
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
884
        filtr_str.append(model_id);
890
        filtr_str.append(model_id);
885
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
891
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
886
        filtr_str.append(class_id);
892
        filtr_str.append(class_id);
887
       // filtr_str.append(tr("`"));
893
       // filtr_str.append(tr("`"));
888
894
-
 
895
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
889
        delete filtr_model;
896
        delete filter_model;
890
//        filtr_model = new MyModel();
897
//        filtr_model = new MyModel();
891
898
892
        filtr_model = new QSqlTableModel();
899
        filter_model = new QSqlTableModel();
-
 
900
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
893
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
901
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
894
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
902
        filter_model->setFilter(filtr_str);
895
        filtr_model->select();
903
        filter_model->select();
896
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
904
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
897
905
898
906
899
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
907
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
900
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
908
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
901
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
909
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
Line 944... Line 952...
944
952
945
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
953
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
946
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
954
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
947
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
955
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
948
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
956
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
949
    ui->treeWidget->hideColumn(5);
957
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
950
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
958
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
951
959
952
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
960
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
953
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
961
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
954
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
962
    ui->tableView_2->hideColumn(3);