Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 217 | Rev 221 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 217 Rev 219
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
13
    model_is_build = false;
13
    model_is_build = false;
14
   // MainWindow::readModel();
14
   // MainWindow::readModel();
15
15
16
   //QString model_str;
16
   //QString model_str;
17
17
18
18
19
   /*
19
   /*
20
   MainWindow::creatModelString();
20
   MainWindow::creatModelString();
21
   int i;
21
   int i;
22
   i++;
22
   i++;
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
24
    bool ok;
24
    bool ok;
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
27
    out << MainWindow::modelString;
27
    out << MainWindow::modelString;
28
    file_tmp.close();
28
    file_tmp.close();
29
*/
29
*/
30
30
31
31
32
32
33
33
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
36
36
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
40
40
41
    MainWindow::readSettings();
41
    MainWindow::readSettings();
42
42
43
    MainWindow::openDataBase();
43
    MainWindow::openDataBase();
44
44
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
46
46
47
    MainWindow::initComboBox();
47
    MainWindow::initComboBox();
48
48
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
50
50
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
52
52
53
    MainWindow::readModels();
53
    MainWindow::readModels();
54
54
55
 //   MainWindow::creatModelString();
55
 //   MainWindow::creatModelString();
56
    //int i;
56
    //int i;
57
    //i++;
57
    //i++;
58
58
59
    /*
59
    /*
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
61
     bool ok;
61
     bool ok;
62
     file_tmp.remove();
62
     file_tmp.remove();
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
65
     out.setCodec("cp1251");
65
     out.setCodec("cp1251");
66
     out << MainWindow::modelString;
66
     out << MainWindow::modelString;
67
     file_tmp.close();
67
     file_tmp.close();
68
    */
68
    */
69
69
70
70
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
75
75
76
76
77
    getDatabaseData();
77
    getDatabaseData();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
81
81
82
82
83
    model_is_build = true;
83
    model_is_build = true;
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
86
86
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
89
89
90
90
91
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
91
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
92
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
92
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
93
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
93
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
94
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
94
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
95
95
96
   // setFrm.show();
96
   // setFrm.show();
97
97
98
    // treeForm.show();
98
    // treeForm.show();
99
99
100
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
100
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
101
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
101
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
102
102
103
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
103
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
104
104
105
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
105
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
106
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
106
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
107
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
107
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
108
108
109
 //   fileForm.show();
109
 //   fileForm.show();
110
110
111
}
111
}
112
112
113
MainWindow::~MainWindow()
113
MainWindow::~MainWindow()
114
{
114
{
115
    delete sql_mogel;
115
    delete sql_mogel;
116
    delete filtr_model;
116
    delete filtr_model;
117
    delete ui;
117
    delete ui;
118
    delete model_for_ListModelsTable;
118
    delete model_for_ListModelsTable;
119
}
119
}
120
120
121
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
121
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
122
{
122
{
123
    QMainWindow::changeEvent(e);
123
    QMainWindow::changeEvent(e);
124
    switch (e->type()) {
124
    switch (e->type()) {
125
    case QEvent::LanguageChange:
125
    case QEvent::LanguageChange:
126
        ui->retranslateUi(this);
126
        ui->retranslateUi(this);
127
        break;
127
        break;
128
    default:
128
    default:
129
        break;
129
        break;
130
    }
130
    }
131
}
131
}
132
132
133
133
134
bool MainWindow::readModel(){
134
bool MainWindow::readModel(){
135
    bool result;
135
    bool result;
136
    QString model_str;
136
    QString model_str;
137
    QFile file("modelstring.txt");
137
    QFile file("modelstring.txt");
138
  //  QFile file("model.txt");
138
  //  QFile file("model.txt");
139
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
139
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
140
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
140
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
141
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
141
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
142
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
142
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
143
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
143
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
144
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
144
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
145
145
146
146
147
147
148
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
148
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
149
    if (result) {
149
    if (result) {
150
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
150
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
151
                }
151
                }
152
152
153
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
153
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
154
154
155
155
156
    return result;
156
    return result;
157
157
158
}
158
}
159
159
160
160
161
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
161
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
162
{
162
{
163
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
163
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
164
    QList<int> indentations;
164
    QList<int> indentations;
165
    parents << parent;
165
    parents << parent;
166
    indentations << 0;
166
    indentations << 0;
167
167
168
    int number = 0;
168
    int number = 0;
169
169
170
    while (number < lines.count()) {
170
    while (number < lines.count()) {
171
        int position = 0;
171
        int position = 0;
172
        while (position < lines[number].length()) {
172
        while (position < lines[number].length()) {
173
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
173
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
174
                break;
174
                break;
175
            position++;
175
            position++;
176
        }
176
        }
177
177
178
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
178
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
179
179
180
        if (!lineData.isEmpty()) {
180
        if (!lineData.isEmpty()) {
181
            // Read the column data from the rest of the line.
181
            // Read the column data from the rest of the line.
182
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
182
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
183
            QList<QVariant> columnData;
183
            QList<QVariant> columnData;
184
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
184
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
185
                columnData << columnStrings[column];
185
                columnData << columnStrings[column];
186
186
187
            if (position > indentations.last()) {
187
            if (position > indentations.last()) {
188
                // The last child of the current parent is now the new parent
188
                // The last child of the current parent is now the new parent
189
                // unless the current parent has no children.
189
                // unless the current parent has no children.
190
190
191
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
191
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
192
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
192
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
193
                    indentations << position;
193
                    indentations << position;
194
                }
194
                }
195
            } else {
195
            } else {
196
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
196
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
197
                    parents.pop_back();
197
                    parents.pop_back();
198
                    indentations.pop_back();
198
                    indentations.pop_back();
199
                }
199
                }
200
            }
200
            }
201
201
202
            // Append a new item to the current parent's list of children.
202
            // Append a new item to the current parent's list of children.
203
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
203
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
204
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
204
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
205
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
205
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
206
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
206
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
207
207
208
/*
208
/*
209
            QLineEdit * edit_line;
209
            QLineEdit * edit_line;
210
            edit_line = new QLineEdit(this);
210
            edit_line = new QLineEdit(this);
211
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
211
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
212
*/
212
*/
213
//static QStandartDelegate delegate;
213
//static QStandartDelegate delegate;
214
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
214
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
215
215
216
216
217
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
217
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
218
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
218
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
219
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
219
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
220
                                                        }
220
                                                        }
221
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
221
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
222
            if (columnData.count()>2)
222
            if (columnData.count()>2)
223
            {
223
            {
224
            QString class_id;
224
            QString class_id;
225
            QPixmap pxmp;
225
            QPixmap pxmp;
226
            QIcon icon;
226
            QIcon icon;
227
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
227
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
228
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
228
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
229
229
230
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
230
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
231
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
231
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
232
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
232
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
233
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
233
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
234
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
234
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
235
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
235
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
236
236
237
237
238
            if (!pxmp.isNull())
238
            if (!pxmp.isNull())
239
                {
239
                {
240
                    icon.addPixmap(pxmp);
240
                    icon.addPixmap(pxmp);
241
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
241
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
242
                }
242
                }
243
            }
243
            }
244
        }
244
        }
245
245
246
        number++;
246
        number++;
247
    }
247
    }
248
}
248
}
249
249
250
250
251
/*
251
/*
252
void MainWindow::openBase()
252
void MainWindow::openBase()
253
{
253
{
254

254

255
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
255
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
256
        pdb = &db;
256
        pdb = &db;
257
        raportFrm.pdb = &db;
257
        raportFrm.pdb = &db;
258

258

259
        pdb->setHostName(hostName);
259
        pdb->setHostName(hostName);
260
        pdb->setDatabaseName(baseName);
260
        pdb->setDatabaseName(baseName);
261
        pdb->setUserName(userName);
261
        pdb->setUserName(userName);
262
        pdb->setPassword(password);
262
        pdb->setPassword(password);
263
        bool ok = pdb->open();
263
        bool ok = pdb->open();
264
        if (!ok) {
264
        if (!ok) {
265
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
265
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
266
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
266
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
267
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
267
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
268
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
268
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
269
                         }
269
                         }
270
        if (ok)
270
        if (ok)
271
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
271
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
272
        }
272
        }
273
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
273
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
274
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
274
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
275
                 }
275
                 }
276

276

277

277

278

278

279
        model = new QSqlTableModel(this);
279
        model = new QSqlTableModel(this);
280
        model->setTable(tableName);
280
        model->setTable(tableName);
281

281

282
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
282
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
283
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
283
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
284

284

285
        model->select();
285
        model->select();
286

286

287

287

288
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
288
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
289
        field.setValue(QString(tr("123")));
289
        field.setValue(QString(tr("123")));
290

290

291
        bool okey;
291
        bool okey;
292
        int index;
292
        int index;
293
        QSqlRecord record;
293
        QSqlRecord record;
294

294

295

295

296
        tableView->setModel(model);
296
        tableView->setModel(model);
297
        view.setModel(model);
297
        view.setModel(model);
298

298

299

299

300
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
300
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
301
        view.setAlternatingRowColors(true);
301
        view.setAlternatingRowColors(true);
302

302

303
        tableView->resizeColumnsToContents();
303
        tableView->resizeColumnsToContents();
304

304

305

305

306
        view.resizeColumnsToContents();
306
        view.resizeColumnsToContents();
307

307

308
        tableView->show();
308
        tableView->show();
309

309

310

310

311

311

312
        initTreeWidget();
312
        initTreeWidget();
313
}
313
}
314
*/
314
*/
315
315
316
316
317
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
317
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
318
318
319
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
319
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
320
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
320
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
321
321
322
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
322
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
323
323
324
    return MainWindow::modelString;
324
    return MainWindow::modelString;
325
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
325
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
326
 /*
326
 /*
327
    int root_item_child_count;
327
    int root_item_child_count;
328
    int i;
328
    int i;
329
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
329
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
330
    i++;
330
    i++;
331
*/
331
*/
332
}
332
}
333
333
334
334
335
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
335
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
336
    int child_count;
336
    int child_count;
337
    child_count = parentItem->childCount();
337
    child_count = parentItem->childCount();
338
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
338
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
339
        for (int m=0; m < level; ++m){
339
        for (int m=0; m < level; ++m){
340
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
340
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
341
    }
341
    }
342
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
342
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
343
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
343
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
344
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
344
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
345
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
345
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
346
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
346
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
347
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
347
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
348
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
348
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
349
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
349
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
350
350
351
    }
351
    }
352
int i;
352
int i;
353
i++;
353
i++;
354
}
354
}
355
355
356
356
357
bool MainWindow::openDataBase(){
357
bool MainWindow::openDataBase(){
358
    QString errorString;
358
    QString errorString;
359
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
359
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
360
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
360
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
361
361
362
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
362
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
363
363
364
    sql.setDatabaseName(baseName);
364
    sql.setDatabaseName(baseName);
365
365
366
366
367
367
368
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
368
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
369
369
370
    sql.setHostName(hostName);
370
    sql.setHostName(hostName);
371
371
372
372
373
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
373
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
374
374
375
    sql.setUserName(userName);
375
    sql.setUserName(userName);
376
376
377
377
378
378
379
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
379
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
380
380
381
381
382
    sql.setPassword(password);
382
    sql.setPassword(password);
383
383
384
384
385
385
386
    bool ok;
386
    bool ok;
387
    ok = sql.open();
387
    ok = sql.open();
388
388
389
    /*
389
    /*
390
    if (!ok) {
390
    if (!ok) {
391
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
391
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
392
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
392
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
393
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
393
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
394
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
394
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
395

395

396

396

397
                            }
397
                            }
398

398

399
*/
399
*/
400
    if (!ok) {
400
    if (!ok) {
401
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
401
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
402
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
402
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
403
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
403
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
404
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
404
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
405
                     }
405
                     }
406
else {
406
else {
407
407
408
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
408
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
409
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
409
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
410
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
410
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
411
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
411
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
412
412
413
413
414
414
415
415
416
416
417
    }
417
    }
418
418
419
     return ok;
419
     return ok;
420
}
420
}
421
421
422
422
423
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
423
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
424
QSqlQuery q;
424
QSqlQuery q;
425
QString sql_str;
425
QString sql_str;
426
QString field_name_str;
426
QString field_name_str;
427
QString root_class_name;
427
QString root_class_name;
428
//bool ok;
428
//bool ok;
429
//int field_name;
429
//int field_name;
430
430
431
//ui->treeWidget->clear();
431
//ui->treeWidget->clear();
432
432
433
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
433
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
434
434
435
435
436
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
436
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
437
 root_items_list << rootItem1;
437
 root_items_list << rootItem1;
438
 rootItem1->setText(0, modelName);
438
 rootItem1->setText(0, modelName);
439
439
440
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
440
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
441
 rootItems.append(rootItem1);
441
 rootItems.append(rootItem1);
442
442
443
443
444
444
445
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
445
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
446
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
446
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
447
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
447
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
448
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
448
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
449
449
450
 addChildsItems(rootItem2, -1);
450
 addChildsItems(rootItem2, -1);
451
451
452
452
453
/*
453
/*
454

454

455
sql_str = tr("select * "
455
sql_str = tr("select * "
456
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
456
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
457
             );
457
             );
458
sql_str.append(rootClassID);
458
sql_str.append(rootClassID);
459

459

460
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
460
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
461

461

462
q.prepare(sql_str);
462
q.prepare(sql_str);
463

463

464
ok = q.exec();
464
ok = q.exec();
465
if (!ok) {
465
if (!ok) {
466
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
466
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
467
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
467
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
468
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
468
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
469
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
469
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
470
                 }
470
                 }
471
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
471
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
472
while(q.next()){
472
while(q.next()){
473

473

474
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
474
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
475

475

476
                }
476
                }
477

477

478

478

479

479

480

480

481
*/
481
*/
482
482
483
483
484
}
484
}
485
485
486
486
487
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
487
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
488
QSqlQuery q;
488
QSqlQuery q;
489
QString sql_str;
489
QString sql_str;
490
QString field_name_str;
490
QString field_name_str;
491
QString root_class_name;
491
QString root_class_name;
492
//bool ok;
492
//bool ok;
493
//int field_name;
493
//int field_name;
494
494
495
//ui->treeWidget->clear();
495
//ui->treeWidget->clear();
496
496
497
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
497
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
498
498
499
499
500
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
500
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
501
// root_items_list << rootItem1;
501
// root_items_list << rootItem1;
502
// rootItem1->setText(0, modelName);
502
// rootItem1->setText(0, modelName);
503
503
504
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
504
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
505
// rootItems.append(rootItem1);
505
// rootItems.append(rootItem1);
506
506
507
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
507
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
508
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
508
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
509
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
509
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
510
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
510
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
511
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
511
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
512
512
513
}
513
}
514
514
515
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
515
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
516
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
516
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
517
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
517
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
518
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
518
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
519
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
519
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
520
520
521
}
521
}
522
522
523
523
524
524
525
//delete rootItem2;
525
//delete rootItem2;
526
526
527
527
528
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
528
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
529
529
530
530
531
531
532
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
532
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
533
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
533
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
534
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
534
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
535
535
536
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
536
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
537
537
538
538
539
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
539
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
540
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
540
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
541
}
541
}
542
542
543
child_count = root_item->child(0)->childCount();
543
child_count = root_item->child(0)->childCount();
544
addChildsItems(root_item->child(0), row);
544
addChildsItems(root_item->child(0), row);
545
/*
545
/*
546
sql_str = tr("select * "
546
sql_str = tr("select * "
547
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
547
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
548
             );
548
             );
549
sql_str.append(rootClassID);
549
sql_str.append(rootClassID);
550

550

551
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
551
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
552

552

553
q.prepare(sql_str);
553
q.prepare(sql_str);
554

554

555
ok = q.exec();
555
ok = q.exec();
556
if (!ok) {
556
if (!ok) {
557
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
557
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
558
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
558
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
559
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
559
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
560
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
560
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
561
                 }
561
                 }
562
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
562
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
563
while(q.next()){
563
while(q.next()){
564

564

565
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
565
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
566

566

567
                }
567
                }
568

568

569
*/
569
*/
570
570
571
571
572
}
572
}
573
573
574
574
575
575
576
576
577
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
577
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
578
    QSqlQuery q;
578
    QSqlQuery q;
579
    QString sql_str;
579
    QString sql_str;
580
    QString class_name_str;
580
    QString class_name_str;
581
    bool ok;
581
    bool ok;
582
    int field_class_name;
582
    int field_class_name;
583
583
584
    sql_str = tr("select * "
584
    sql_str = tr("select * "
585
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
585
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
586
                 );
586
                 );
587
587
588
    sql_str.append(class_id);
588
    sql_str.append(class_id);
589
    sql_str.append(tr("' "));
589
    sql_str.append(tr("' "));
590
590
591
    q.prepare(sql_str);
591
    q.prepare(sql_str);
592
592
593
    ok = q.exec();
593
    ok = q.exec();
594
594
595
595
596
    if (!ok) {
596
    if (!ok) {
597
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
597
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
598
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
598
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
599
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
599
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
600
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
600
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
601
                     }
601
                     }
602
602
603
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
603
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
604
    while(q.next()){
604
    while(q.next()){
605
605
606
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
606
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
607
607
608
                    }
608
                    }
609
609
610
    return class_name_str;
610
    return class_name_str;
611
611
612
}
612
}
613
613
614
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
614
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
615
QStringList chields_list;
615
QStringList chields_list;
616
QString parent_ID;
616
QString parent_ID;
617
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
617
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
618
parent_ID = perent_class_item->text(1);
618
parent_ID = perent_class_item->text(1);
619
int chields_count, i;
619
int chields_count, i;
620
620
621
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
621
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
622
if(chields_list.isEmpty()) return;
622
if(chields_list.isEmpty()) return;
623
chields_count = chields_list.size();
623
chields_count = chields_list.size();
624
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
624
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
625
    QString chield_class_name, chield_id;
625
    QString chield_class_name, chield_id;
626
    chield_id = chields_list.at(l);
626
    chield_id = chields_list.at(l);
627
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
627
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
628
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
628
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
629
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
629
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
630
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
630
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
631
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
631
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
632
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
632
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
633
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
633
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
634
}
634
}
635
635
636
i++;
636
i++;
637
637
638
}
638
}
639
639
640
640
641
/********************************************************
641
/********************************************************
642
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
642
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
643
*
643
*
644
*
644
*
645
*
645
*
646
********************************************************/
646
********************************************************/
647
647
648
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
648
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
649
   // QMap<QString, QString> map;
649
   // QMap<QString, QString> map;
650
   // TClass class_tmp;
650
   // TClass class_tmp;
651
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
651
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
652
    QStringList result;
652
    QStringList result;
653
    QSqlQuery q;
653
    QSqlQuery q;
654
    QString sql_str;
654
    QString sql_str;
655
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
655
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
656
    QString field_id_str;
656
    QString field_id_str;
657
    bool ok;
657
    bool ok;
658
    int field_classIdentifer;
658
    int field_classIdentifer;
659
    sql_str = tr("select * "
659
    sql_str = tr("select * "
660
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
660
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
661
                 );
661
                 );
662
    sql_str.append(class_id);
662
    sql_str.append(class_id);
663
663
664
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
664
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
665
665
666
    q.prepare(sql_str);
666
    q.prepare(sql_str);
667
667
668
    ok = q.exec();
668
    ok = q.exec();
669
    if (!ok) {
669
    if (!ok) {
670
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
670
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
671
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
671
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
672
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
672
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
673
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
673
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
674
                     }
674
                     }
675
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
675
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
676
      while(q.next()){
676
      while(q.next()){
677
677
678
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
678
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
679
                    result.append(classIdentifer_str);
679
                    result.append(classIdentifer_str);
680
                    }
680
                    }
681
681
682
    return result;
682
    return result;
683
683
684
  }
684
  }
685
685
686
686
687
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
687
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
688
QMap <QString, QString> result_map;
688
QMap <QString, QString> result_map;
689
QSqlQuery q;
689
QSqlQuery q;
690
QString sql_str;
690
QString sql_str;
691
QString class_name_str, class_id_str;
691
QString class_name_str, class_id_str;
692
692
693
int field_class_id, field_class_name;
693
int field_class_id, field_class_name;
694
bool ok;
694
bool ok;
695
sql_str = tr("select * "
695
sql_str = tr("select * "
696
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
696
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
697
             );
697
             );
698
 q.prepare(sql_str);
698
 q.prepare(sql_str);
699
 ok = q.exec();
699
 ok = q.exec();
700
 if (!ok) {
700
 if (!ok) {
701
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
701
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
702
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
702
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
703
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
703
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
704
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
704
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
705
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
705
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
706
                  }
706
                  }
707
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
707
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
708
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
708
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
709
709
710
while(q.next()){
710
while(q.next()){
711
711
712
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
712
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
713
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
713
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
714
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
714
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
715
                }
715
                }
716
 return result_map;
716
 return result_map;
717
}
717
}
718
718
719
719
720
720
721
721
722
722
723
void MainWindow::initComboBox(){
723
void MainWindow::initComboBox(){
724
724
725
725
726
    QStringList classesNameList;
726
    QStringList classesNameList;
727
    QStringList classesID_list;
727
    QStringList classesID_list;
728
    QStringList tmp_stringList;
728
    QStringList tmp_stringList;
729
729
730
730
731
731
732
    QString tmp_str;
732
    QString tmp_str;
733
733
734
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
734
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
735
    classesID_list = class_list_map.keys();
735
    classesID_list = class_list_map.keys();
736
    classesNameList = class_list_map.values();
736
    classesNameList = class_list_map.values();
737
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
737
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
738
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
738
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
739
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
739
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
740
    while (interator.hasNext()) {
740
    while (interator.hasNext()) {
741
         interator.next();
741
         interator.next();
742
         tmp_str =  interator.value();
742
         tmp_str =  interator.value();
743
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
743
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
744
         tmp_str.append(interator.key());
744
         tmp_str.append(interator.key());
745
         tmp_str.append(tr(")"));
745
         tmp_str.append(tr(")"));
746
         tmp_stringList << tmp_str;
746
         tmp_stringList << tmp_str;
747
747
748
     }
748
     }
749
//    int count = ui->comboBox->count();
749
//    int count = ui->comboBox->count();
750
750
751
    ui->comboBox->clear();
751
    ui->comboBox->clear();
752
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
752
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
753
753
754
754
755
}
755
}
756
756
757
757
758
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
758
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
759
QStringList classesNameList;
759
QStringList classesNameList;
760
QStringList classesID_list;
760
QStringList classesID_list;
761
QString ID_str;
761
QString ID_str;
762
if (index == -1) return;
762
if (index == -1) return;
763
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
763
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
764
int row;
764
int row;
765
765
766
classesID_list = class_list_map.keys();
766
classesID_list = class_list_map.keys();
767
classesNameList = class_list_map.values();
767
classesNameList = class_list_map.values();
768
ID_str =  classesID_list[index];
768
ID_str =  classesID_list[index];
769
ui->label->setText(ID_str);
769
ui->label->setText(ID_str);
770
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
770
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
771
{
771
{
772
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
772
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
773
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
773
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
774
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
774
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
775
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
775
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
776
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
776
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
777
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
777
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
778
}
778
}
779
    getDatabaseData();
779
    getDatabaseData();
780
780
781
781
782
}
782
}
783
783
784
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
784
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
785
    int i;
785
    int i;
786
    i++;
786
    i++;
787
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
787
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
788
    QString mdl_str;
788
    QString mdl_str;
789
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
789
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
790
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
790
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
791
    QList <int> rows_list;
791
    QList <int> rows_list;
792
792
793
793
794
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
794
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
795
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
795
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
796
796
797
    mdl_itm_list = models_items.values();
797
    mdl_itm_list = models_items.values();
798
    rows_list =  models_items.keys();
798
    rows_list =  models_items.keys();
799
    row= item->text(4);
799
    row= item->text(4);
800
800
801
801
802
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
802
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
803
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
803
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
804
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
804
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
805
        }
805
        }
806
806
807
807
808
808
809
809
810
    if (!row.isEmpty()){
810
    if (!row.isEmpty()){
811
811
812
812
813
        int row_int;
813
        int row_int;
814
    row_int = QVariant(row).toInt();
814
    row_int = QVariant(row).toInt();
815
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
815
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
816
        {
816
        {
817
            item_tmp = models_items[row_int];
817
            item_tmp = models_items[row_int];
818
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
818
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
819
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
819
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
820
        }
820
        }
821
821
822
822
823
    }
823
    }
824
824
825
825
826
}
826
}
827
827
828
/*
828
/*
829
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
829
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
830
    item_tmp = item;
830
    item_tmp = item;
831
    while (item_tmp ){
831
    while (item_tmp ){
832
        item_tmp = item_tmp->parent();
832
        item_tmp = item_tmp->parent();
833
    }
833
    }
834
  */
834
  */
835
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
835
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
836
836
837
837
838
}
838
}
839
839
840
840
841
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
841
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
842
    int i;
842
    int i;
843
    i++;
843
    i++;
844
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
844
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
845
        QStringList classesNameList;
845
        QStringList classesNameList;
846
        QStringList classesID_list;
846
        QStringList classesID_list;
847
847
848
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
848
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
849
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
849
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
850
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
850
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
851
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
852
     //   ui->tableView->reset();
852
     //   ui->tableView->reset();
853
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
853
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
854
         delete filtr_model;
854
         delete filtr_model;
855
          filtr_model = new MyModel();
855
          filtr_model = new MyModel();
856
856
857
        int index;
857
        int index;
858
        classesID_list = class_list_map.keys();
858
        classesID_list = class_list_map.keys();
859
        classesNameList = class_list_map.values();
859
        classesNameList = class_list_map.values();
860
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
860
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
861
        else { // åñëè ïóñòàÿ
861
        else { // åñëè ïóñòàÿ
862
        ui->comboBox->setEnabled(true);
862
        ui->comboBox->setEnabled(true);
863
        comboBox_slot_enable = true;
863
        comboBox_slot_enable = true;
864
        return;
864
        return;
865
865
866
        }
866
        }
867
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
867
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
868
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
868
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
869
        comboBox_slot_enable = true;
869
        comboBox_slot_enable = true;
870
        ui->comboBox->setEnabled(true);
870
        ui->comboBox->setEnabled(true);
871
871
872
872
873
    }
873
    }
874
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
874
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
875
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
875
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
876
    {
876
    {
877
        QString class_id;
877
        QString class_id;
878
        QString model_id;
878
        QString model_id;
879
        QString filtr_str;
879
        QString filtr_str;
-
 
880
        QStringList conditionList;
880
        class_id = item->text(1);
881
        class_id = item->text(1);
881
        model_id = item->text(6);
882
        model_id = item->text(6);
882
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
883
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
883
        filtr_str.append(model_id);
884
        filtr_str.append(model_id);
884
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
885
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
885
        filtr_str.append(class_id);
886
        filtr_str.append(class_id);
886
       // filtr_str.append(tr("`"));
887
       // filtr_str.append(tr("`"));
887
888
888
        delete filtr_model;
889
        delete filtr_model;
889
        filtr_model = new MyModel();
890
//        filtr_model = new MyModel();
890
891
-
 
892
        filtr_model = new QSqlTableModel();
891
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
893
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
892
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
894
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
893
        filtr_model->select();
895
        filtr_model->select();
894
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
896
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
895
897
-
 
898
-
 
899
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
-
 
900
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
-
 
901
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
-
 
902
-
 
903
-
 
904
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
-
 
905
        filterSpinDelegate.getItems();
-
 
906
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
-
 
907
-
 
908
-
 
909
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
-
 
910
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
-
 
911
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
-
 
912
-
 
913
        conditionList.clear();
-
 
914
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" ;
-
 
915
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
-
 
916
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
-
 
917
-
 
918
-
 
919
896
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
920
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
897
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
921
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
898
922
899
        ui->comboBox->setEnabled(false);
923
        ui->comboBox->setEnabled(false);
900
924
901
925
902
    }
926
    }
903
}
927
}
904
928
905
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
929
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
906
930
907
}
931
}
908
932
909
933
910
void MainWindow::initListModelsTablle(){
934
void MainWindow::initListModelsTablle(){
911
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
935
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
912
936
913
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
937
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
914
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
938
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
915
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
939
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
916
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
940
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
917
941
918
    model_for_ListModelsTable->select();
942
    model_for_ListModelsTable->select();
919
943
920
944
921
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
945
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
922
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
946
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
923
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
947
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
924
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
948
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
925
    ui->treeWidget->hideColumn(5);
949
    ui->treeWidget->hideColumn(5);
926
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
950
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
927
951
928
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
952
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
929
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
953
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
930
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
954
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
931
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
955
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
932
956
933
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
957
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
934
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
958
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
935
959
936
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
960
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
937
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
961
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
938
962
939
963
940
}
964
}
941
 
965