Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 206 | Rev 211 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 206 Rev 209
Line 33... Line 33...
33
33
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
36
36
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
-
 
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
38
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
39
40
40
    MainWindow::readSettings();
41
    MainWindow::readSettings();
41
42
42
    MainWindow::openDataBase();
43
    MainWindow::openDataBase();
Line 84... Line 85...
84
85
85
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
86
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
86
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
87
88
88
   // setFrm.show();
89
   // setFrm.show();
-
 
90
    treeForm.show();
89
91
90
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
92
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
91
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
93
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
92
94
93
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
95
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
Line 190... Line 192...
190
192
191
            // Append a new item to the current parent's list of children.
193
            // Append a new item to the current parent's list of children.
192
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
194
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
193
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
195
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
194
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
196
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
-
 
197
            itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsEnabled);
-
 
198
-
 
199
/*
-
 
200
            QLineEdit * edit_line;
-
 
201
            edit_line = new QLineEdit(this);
-
 
202
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
-
 
203
*/
-
 
204
//static QStandartDelegate delegate;
-
 
205
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
-
 
206
195
207
196
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
208
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
197
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
209
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
198
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
210
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
199
                                                        }
211
                                                        }