Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 205 | Rev 209 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 205 Rev 206
Line 826... Line 826...
826
        classesID_list = class_list_map.keys();
826
        classesID_list = class_list_map.keys();
827
        classesNameList = class_list_map.values();
827
        classesNameList = class_list_map.values();
828
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
828
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
829
        else { // åñëè ïóñòàÿ
829
        else { // åñëè ïóñòàÿ
830
        ui->comboBox->setEnabled(true);
830
        ui->comboBox->setEnabled(true);
-
 
831
        comboBox_slot_enable = true;
831
        return;
832
        return;
832
833
833
        }
834
        }
834
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
835
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
835
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
836
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);