Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 189 | Rev 193 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 189 Rev 192
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
10
    model_is_build = false;
10
    model_is_build = false;
11
   // MainWindow::readModel();
11
   // MainWindow::readModel();
12
12
13
   //QString model_str;
13
   //QString model_str;
14
14
15
15
16
   /*
16
   /*
17
   MainWindow::creatModelString();
17
   MainWindow::creatModelString();
18
   int i;
18
   int i;
19
   i++;
19
   i++;
20
    QFile file_tmp("./temp.txt");
20
    QFile file_tmp("./temp.txt");
21
    bool ok;
21
    bool ok;
22
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
22
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
23
    QTextStream out(&file_tmp);
23
    QTextStream out(&file_tmp);
24
    out << MainWindow::modelString;
24
    out << MainWindow::modelString;
25
    file_tmp.close();
25
    file_tmp.close();
26
*/
26
*/
27
27
28
28
29
29
30
30
31
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
31
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
32
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
32
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
33
33
34
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
34
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
35
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(30,30));
35
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(64,64));
36
36
37
    MainWindow::readSettings();
37
    MainWindow::readSettings();
38
38
39
    MainWindow::openDataBase();
39
    MainWindow::openDataBase();
40
40
41
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
41
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
42
42
43
    MainWindow::initComboBox();
43
    MainWindow::initComboBox();
44
44
45
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
45
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
46
46
47
    MainWindow::initListModelsTablle();
47
    MainWindow::initListModelsTablle();
48
48
49
    MainWindow::readModels();
49
    MainWindow::readModels();
50
50
51
 //   MainWindow::creatModelString();
51
 //   MainWindow::creatModelString();
52
    //int i;
52
    //int i;
53
    //i++;
53
    //i++;
54
54
55
    /*
55
    /*
56
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
56
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
57
     bool ok;
57
     bool ok;
58
     file_tmp.remove();
58
     file_tmp.remove();
59
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
59
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
60
     QTextStream out(&file_tmp);
60
     QTextStream out(&file_tmp);
61
     out.setCodec("cp1251");
61
     out.setCodec("cp1251");
62
     out << MainWindow::modelString;
62
     out << MainWindow::modelString;
63
     file_tmp.close();
63
     file_tmp.close();
64
    */
64
    */
65
65
66
66
67
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
67
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
68
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
68
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
69
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
69
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
70
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
70
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
71
71
72
72
73
    getDatabaseData();
73
    getDatabaseData();
74
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
74
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
75
    sql_mogel = new MyModel();
75
    sql_mogel = new MyModel();
76
76
77
77
78
    model_is_build = true;
78
    model_is_build = true;
79
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
79
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
80
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
80
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
81
81
82
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
82
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
83
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
83
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
84
84
85
   // setFrm.show();
85
   // setFrm.show();
86
86
87
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
87
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
88
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
88
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
89
89
90
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
90
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
91
91
92
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
92
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
93
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
93
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
94
94
95
}
95
}
96
96
97
MainWindow::~MainWindow()
97
MainWindow::~MainWindow()
98
{
98
{
99
    delete sql_mogel;
99
    delete sql_mogel;
100
    delete ui;
100
    delete ui;
101
    delete model_for_ListModelsTable;
101
    delete model_for_ListModelsTable;
102
}
102
}
103
103
104
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
104
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
105
{
105
{
106
    QMainWindow::changeEvent(e);
106
    QMainWindow::changeEvent(e);
107
    switch (e->type()) {
107
    switch (e->type()) {
108
    case QEvent::LanguageChange:
108
    case QEvent::LanguageChange:
109
        ui->retranslateUi(this);
109
        ui->retranslateUi(this);
110
        break;
110
        break;
111
    default:
111
    default:
112
        break;
112
        break;
113
    }
113
    }
114
}
114
}
115
115
116
116
117
bool MainWindow::readModel(){
117
bool MainWindow::readModel(){
118
    bool result;
118
    bool result;
119
    QString model_str;
119
    QString model_str;
120
    QFile file("modelstring.txt");
120
    QFile file("modelstring.txt");
121
  //  QFile file("model.txt");
121
  //  QFile file("model.txt");
122
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
122
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
123
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
123
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
124
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
124
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
125
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
125
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
126
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
126
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
127
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
127
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
128
128
129
129
130
130
131
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
131
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
132
    if (result) {
132
    if (result) {
133
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
133
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
134
                }
134
                }
135
135
136
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1);
136
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1);
137
137
138
138
139
    return result;
139
    return result;
140
140
141
}
141
}
142
142
143
143
144
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row)
144
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row)
145
{
145
{
146
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
146
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
147
    QList<int> indentations;
147
    QList<int> indentations;
148
    parents << parent;
148
    parents << parent;
149
    indentations << 0;
149
    indentations << 0;
150
150
151
    int number = 0;
151
    int number = 0;
152
152
153
    while (number < lines.count()) {
153
    while (number < lines.count()) {
154
        int position = 0;
154
        int position = 0;
155
        while (position < lines[number].length()) {
155
        while (position < lines[number].length()) {
156
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
156
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
157
                break;
157
                break;
158
            position++;
158
            position++;
159
        }
159
        }
160
160
161
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
161
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
162
162
163
        if (!lineData.isEmpty()) {
163
        if (!lineData.isEmpty()) {
164
            // Read the column data from the rest of the line.
164
            // Read the column data from the rest of the line.
165
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
165
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
166
            QList<QVariant> columnData;
166
            QList<QVariant> columnData;
167
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
167
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
168
                columnData << columnStrings[column];
168
                columnData << columnStrings[column];
169
169
170
            if (position > indentations.last()) {
170
            if (position > indentations.last()) {
171
                // The last child of the current parent is now the new parent
171
                // The last child of the current parent is now the new parent
172
                // unless the current parent has no children.
172
                // unless the current parent has no children.
173
173
174
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
174
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
175
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
175
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
176
                    indentations << position;
176
                    indentations << position;
177
                }
177
                }
178
            } else {
178
            } else {
179
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
179
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
180
                    parents.pop_back();
180
                    parents.pop_back();
181
                    indentations.pop_back();
181
                    indentations.pop_back();
182
                }
182
                }
183
            }
183
            }
184
184
185
            // Append a new item to the current parent's list of children.
185
            // Append a new item to the current parent's list of children.
186
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
186
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
187
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
187
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
188
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
188
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
189
189
190
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
190
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
191
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
191
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
192
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
192
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
193
                                                        }
193
                                                        }
194
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
194
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
195
            if (columnData.count()>2)
195
            if (columnData.count()>2)
196
            {
196
            {
197
            QString class_id;
197
            QString class_id;
198
            QPixmap pxmp;
198
            QPixmap pxmp;
199
            QIcon icon;
199
            QIcon icon;
200
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
200
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
201
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
201
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
202
202
203
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
203
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
204
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
204
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
205
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
205
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
206
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
206
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
207
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
207
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
208
208
209
            if (!pxmp.isNull())
209
            if (!pxmp.isNull())
210
                {
210
                {
211
                    icon.addPixmap(pxmp);
211
                    icon.addPixmap(pxmp);
212
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
212
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
213
                }
213
                }
214
            }
214
            }
215
        }
215
        }
216
216
217
        number++;
217
        number++;
218
    }
218
    }
219
}
219
}
220
220
221
221
222
/*
222
/*
223
void MainWindow::openBase()
223
void MainWindow::openBase()
224
{
224
{
225

225

226
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
226
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
227
        pdb = &db;
227
        pdb = &db;
228
        raportFrm.pdb = &db;
228
        raportFrm.pdb = &db;
229

229

230
        pdb->setHostName(hostName);
230
        pdb->setHostName(hostName);
231
        pdb->setDatabaseName(baseName);
231
        pdb->setDatabaseName(baseName);
232
        pdb->setUserName(userName);
232
        pdb->setUserName(userName);
233
        pdb->setPassword(password);
233
        pdb->setPassword(password);
234
        bool ok = pdb->open();
234
        bool ok = pdb->open();
235
        if (!ok) {
235
        if (!ok) {
236
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
236
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
237
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
237
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
238
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
238
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
239
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
239
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
240
                         }
240
                         }
241
        if (ok)
241
        if (ok)
242
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
242
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
243
        }
243
        }
244
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
244
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
245
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
245
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
246
                 }
246
                 }
247

247

248

248

249

249

250
        model = new QSqlTableModel(this);
250
        model = new QSqlTableModel(this);
251
        model->setTable(tableName);
251
        model->setTable(tableName);
252

252

253
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
253
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
254
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
254
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
255

255

256
        model->select();
256
        model->select();
257

257

258

258

259
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
259
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
260
        field.setValue(QString(tr("123")));
260
        field.setValue(QString(tr("123")));
261

261

262
        bool okey;
262
        bool okey;
263
        int index;
263
        int index;
264
        QSqlRecord record;
264
        QSqlRecord record;
265

265

266

266

267
        tableView->setModel(model);
267
        tableView->setModel(model);
268
        view.setModel(model);
268
        view.setModel(model);
269

269

270

270

271
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
271
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
272
        view.setAlternatingRowColors(true);
272
        view.setAlternatingRowColors(true);
273

273

274
        tableView->resizeColumnsToContents();
274
        tableView->resizeColumnsToContents();
275

275

276

276

277
        view.resizeColumnsToContents();
277
        view.resizeColumnsToContents();
278

278

279
        tableView->show();
279
        tableView->show();
280

280

281

281

282

282

283
        initTreeWidget();
283
        initTreeWidget();
284
}
284
}
285
*/
285
*/
286
286
287
287
288
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
288
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
289
289
290
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
290
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
291
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
291
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
292
292
293
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
293
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
294
294
295
    return MainWindow::modelString;
295
    return MainWindow::modelString;
296
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
296
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
297
 /*
297
 /*
298
    int root_item_child_count;
298
    int root_item_child_count;
299
    int i;
299
    int i;
300
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
300
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
301
    i++;
301
    i++;
302
*/
302
*/
303
}
303
}
304
304
305
305
306
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
306
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
307
    int child_count;
307
    int child_count;
308
    child_count = parentItem->childCount();
308
    child_count = parentItem->childCount();
309
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
309
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
310
        for (int m=0; m < level; ++m){
310
        for (int m=0; m < level; ++m){
311
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
311
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
312
    }
312
    }
313
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
313
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
314
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
314
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
315
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
315
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
316
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
316
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
317
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
317
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
318
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
318
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
319
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
319
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
320
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
320
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
321
321
322
    }
322
    }
323
int i;
323
int i;
324
i++;
324
i++;
325
}
325
}
326
326
327
327
328
bool MainWindow::openDataBase(){
328
bool MainWindow::openDataBase(){
329
    QString errorString;
329
    QString errorString;
330
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
330
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
331
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
331
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
332
332
333
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
333
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
334
334
335
    sql.setDatabaseName(baseName);
335
    sql.setDatabaseName(baseName);
336
336
337
337
338
338
339
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
339
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
340
340
341
    sql.setHostName(hostName);
341
    sql.setHostName(hostName);
342
342
343
343
344
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
344
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
345
345
346
    sql.setUserName(userName);
346
    sql.setUserName(userName);
347
347
348
348
349
349
350
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
350
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
351
351
352
352
353
    sql.setPassword(password);
353
    sql.setPassword(password);
354
354
355
355
356
356
357
    bool ok;
357
    bool ok;
358
    ok = sql.open();
358
    ok = sql.open();
359
359
360
    /*
360
    /*
361
    if (!ok) {
361
    if (!ok) {
362
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
362
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
363
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
363
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
364
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
364
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
365
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
365
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
366

366

367

367

368
                            }
368
                            }
369

369

370
*/
370
*/
371
    if (!ok) {
371
    if (!ok) {
372
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
372
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
373
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
373
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
374
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
374
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
375
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
375
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
376
                     }
376
                     }
377
else {
377
else {
378
378
379
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
379
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
380
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
380
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
381
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
381
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
382
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
382
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
    }
388
    }
389
389
390
     return ok;
390
     return ok;
391
}
391
}
392
392
393
393
394
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
394
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
395
QSqlQuery q;
395
QSqlQuery q;
396
QString sql_str;
396
QString sql_str;
397
QString field_name_str;
397
QString field_name_str;
398
QString root_class_name;
398
QString root_class_name;
399
bool ok;
399
//bool ok;
400
int field_name;
400
//int field_name;
401
401
402
//ui->treeWidget->clear();
402
//ui->treeWidget->clear();
403
403
404
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
404
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
405
405
406
406
407
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
407
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
408
 root_items_list << rootItem1;
408
 root_items_list << rootItem1;
409
 rootItem1->setText(0, modelName);
409
 rootItem1->setText(0, modelName);
410
410
411
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
411
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
412
 rootItems.append(rootItem1);
412
 rootItems.append(rootItem1);
413
413
414
414
415
415
416
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
416
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
417
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
417
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
418
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
418
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
419
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
419
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
420
420
421
 addChildsItems(rootItem2, -1);
421
 addChildsItems(rootItem2, -1);
422
422
423
423
424
/*
424
/*
425

425

426
sql_str = tr("select * "
426
sql_str = tr("select * "
427
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
427
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
428
             );
428
             );
429
sql_str.append(rootClassID);
429
sql_str.append(rootClassID);
430

430

431
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
431
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
432

432

433
q.prepare(sql_str);
433
q.prepare(sql_str);
434

434

435
ok = q.exec();
435
ok = q.exec();
436
if (!ok) {
436
if (!ok) {
437
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
437
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
438
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
438
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
439
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
439
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
440
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
440
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
441
                 }
441
                 }
442
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
442
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
443
while(q.next()){
443
while(q.next()){
444

444

445
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
445
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
446

446

447
                }
447
                }
448

448

449

449

450

450

451

451

452
*/
452
*/
453
453
454
454
455
}
455
}
456
456
457
457
458
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
458
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
459
QSqlQuery q;
459
QSqlQuery q;
460
QString sql_str;
460
QString sql_str;
461
QString field_name_str;
461
QString field_name_str;
462
QString root_class_name;
462
QString root_class_name;
463
bool ok;
463
//bool ok;
464
int field_name;
464
//int field_name;
465
465
466
//ui->treeWidget->clear();
466
//ui->treeWidget->clear();
467
467
468
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
468
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
469
469
470
470
471
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
471
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
472
// root_items_list << rootItem1;
472
// root_items_list << rootItem1;
473
// rootItem1->setText(0, modelName);
473
// rootItem1->setText(0, modelName);
474
474
475
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
475
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
476
// rootItems.append(rootItem1);
476
// rootItems.append(rootItem1);
477
477
478
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
478
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
479
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
479
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
480
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
480
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
481
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
481
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
482
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
482
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
483
483
484
}
484
}
485
485
486
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
486
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
487
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
487
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
488
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
488
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
489
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
489
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
490
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
490
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
491
491
492
}
492
}
493
493
494
494
495
495
496
//delete rootItem2;
496
//delete rootItem2;
497
497
498
498
499
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
499
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
500
500
501
501
502
502
503
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
503
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
504
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
504
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
505
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
505
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
506
506
507
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
507
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
508
508
509
509
510
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
510
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
511
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
511
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
512
}
512
}
513
513
514
child_count = root_item->child(0)->childCount();
514
child_count = root_item->child(0)->childCount();
515
addChildsItems(root_item->child(0), row);
515
addChildsItems(root_item->child(0), row);
516
/*
516
/*
517
sql_str = tr("select * "
517
sql_str = tr("select * "
518
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
518
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
519
             );
519
             );
520
sql_str.append(rootClassID);
520
sql_str.append(rootClassID);
521

521

522
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
522
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
523

523

524
q.prepare(sql_str);
524
q.prepare(sql_str);
525

525

526
ok = q.exec();
526
ok = q.exec();
527
if (!ok) {
527
if (!ok) {
528
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
528
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
529
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
529
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
530
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
530
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
531
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
531
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
532
                 }
532
                 }
533
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
533
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
534
while(q.next()){
534
while(q.next()){
535

535

536
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
536
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
537

537

538
                }
538
                }
539

539

540
*/
540
*/
541
541
542
542
543
}
543
}
544
544
545
545
546
546
547
547
548
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
548
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
549
    QSqlQuery q;
549
    QSqlQuery q;
550
    QString sql_str;
550
    QString sql_str;
551
    QString class_name_str;
551
    QString class_name_str;
552
    bool ok;
552
    bool ok;
553
    int field_class_name;
553
    int field_class_name;
554
554
555
    sql_str = tr("select * "
555
    sql_str = tr("select * "
556
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
556
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
557
                 );
557
                 );
558
558
559
    sql_str.append(class_id);
559
    sql_str.append(class_id);
560
    sql_str.append(tr("' "));
560
    sql_str.append(tr("' "));
561
561
562
    q.prepare(sql_str);
562
    q.prepare(sql_str);
563
563
564
    ok = q.exec();
564
    ok = q.exec();
565
565
566
566
567
    if (!ok) {
567
    if (!ok) {
568
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
568
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
569
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
569
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
570
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
570
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
571
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
571
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
572
                     }
572
                     }
573
573
574
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
574
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
575
    while(q.next()){
575
    while(q.next()){
576
576
577
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
577
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
578
578
579
                    }
579
                    }
580
580
581
    return class_name_str;
581
    return class_name_str;
582
582
583
}
583
}
584
584
585
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
585
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
586
QStringList chields_list;
586
QStringList chields_list;
587
QString parent_ID;
587
QString parent_ID;
588
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
588
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
589
parent_ID = perent_class_item->text(1);
589
parent_ID = perent_class_item->text(1);
590
int chields_count, i;
590
int chields_count, i;
591
591
592
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
592
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
593
if(chields_list.isEmpty()) return;
593
if(chields_list.isEmpty()) return;
594
chields_count = chields_list.size();
594
chields_count = chields_list.size();
595
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
595
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
596
    QString chield_class_name, chield_id;
596
    QString chield_class_name, chield_id;
597
    chield_id = chields_list.at(l);
597
    chield_id = chields_list.at(l);
598
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
598
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
599
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
599
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
600
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
600
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
601
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
601
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
602
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
602
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
603
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
603
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
604
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
604
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
605
}
605
}
606
606
607
i++;
607
i++;
608
608
609
}
609
}
610
610
611
611
612
/********************************************************
612
/********************************************************
613
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
613
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
614
*
614
*
615
*
615
*
616
*
616
*
617
********************************************************/
617
********************************************************/
618
618
619
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
619
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
620
   // QMap<QString, QString> map;
620
   // QMap<QString, QString> map;
621
   // TClass class_tmp;
621
   // TClass class_tmp;
622
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
622
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
623
    QStringList result;
623
    QStringList result;
624
    QSqlQuery q;
624
    QSqlQuery q;
625
    QString sql_str;
625
    QString sql_str;
626
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
626
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
627
    QString field_id_str;
627
    QString field_id_str;
628
    bool ok;
628
    bool ok;
629
    int field_classIdentifer;
629
    int field_classIdentifer;
630
    sql_str = tr("select * "
630
    sql_str = tr("select * "
631
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
631
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
632
                 );
632
                 );
633
    sql_str.append(class_id);
633
    sql_str.append(class_id);
634
634
635
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
635
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
636
636
637
    q.prepare(sql_str);
637
    q.prepare(sql_str);
638
638
639
    ok = q.exec();
639
    ok = q.exec();
640
    if (!ok) {
640
    if (!ok) {
641
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
641
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
642
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
642
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
643
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
643
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
644
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
644
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
645
                     }
645
                     }
646
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
646
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
647
      while(q.next()){
647
      while(q.next()){
648
648
649
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
649
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
650
                    result.append(classIdentifer_str);
650
                    result.append(classIdentifer_str);
651
                    }
651
                    }
652
652
653
    return result;
653
    return result;
654
654
655
  }
655
  }
656
656
657
657
658
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
658
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
659
QMap <QString, QString> result_map;
659
QMap <QString, QString> result_map;
660
QSqlQuery q;
660
QSqlQuery q;
661
QString sql_str;
661
QString sql_str;
662
QString class_name_str, class_id_str;
662
QString class_name_str, class_id_str;
663
663
664
int field_class_id, field_class_name;
664
int field_class_id, field_class_name;
665
bool ok;
665
bool ok;
666
sql_str = tr("select * "
666
sql_str = tr("select * "
667
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
667
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
668
             );
668
             );
669
 q.prepare(sql_str);
669
 q.prepare(sql_str);
670
 ok = q.exec();
670
 ok = q.exec();
671
 if (!ok) {
671
 if (!ok) {
672
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
672
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
673
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
673
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
674
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
674
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
675
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
675
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
676
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
676
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
677
                  }
677
                  }
678
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
678
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
679
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
679
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
680
680
681
while(q.next()){
681
while(q.next()){
682
682
683
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
683
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
684
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
684
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
685
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
685
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
686
                }
686
                }
687
 return result_map;
687
 return result_map;
688
}
688
}
689
689
690
690
691
691
692
692
693
693
694
void MainWindow::initComboBox(){
694
void MainWindow::initComboBox(){
695
695
696
696
697
    QStringList classesNameList;
697
    QStringList classesNameList;
698
    QStringList classesID_list;
698
    QStringList classesID_list;
699
    QStringList tmp_stringList;
699
    QStringList tmp_stringList;
700
700
701
701
702
702
703
    QString tmp_str;
703
    QString tmp_str;
704
704
705
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
705
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
706
    classesID_list = class_list_map.keys();
706
    classesID_list = class_list_map.keys();
707
    classesNameList = class_list_map.values();
707
    classesNameList = class_list_map.values();
708
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
708
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
709
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
709
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
710
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
710
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
711
    while (interator.hasNext()) {
711
    while (interator.hasNext()) {
712
         interator.next();
712
         interator.next();
713
         tmp_str =  interator.value();
713
         tmp_str =  interator.value();
714
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
714
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
715
         tmp_str.append(interator.key());
715
         tmp_str.append(interator.key());
716
         tmp_str.append(tr(")"));
716
         tmp_str.append(tr(")"));
717
         tmp_stringList << tmp_str;
717
         tmp_stringList << tmp_str;
718
718
719
     }
719
     }
720
//    int count = ui->comboBox->count();
720
//    int count = ui->comboBox->count();
721
721
722
    ui->comboBox->clear();
722
    ui->comboBox->clear();
723
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
723
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
724
724
725
725
726
}
726
}
727
727
728
728
729
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
729
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
730
QStringList classesNameList;
730
QStringList classesNameList;
731
QStringList classesID_list;
731
QStringList classesID_list;
732
QString ID_str;
732
QString ID_str;
733
if (index == -1) return;
733
if (index == -1) return;
734
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
734
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
735
int row;
735
int row;
736
736
737
classesID_list = class_list_map.keys();
737
classesID_list = class_list_map.keys();
738
classesNameList = class_list_map.values();
738
classesNameList = class_list_map.values();
739
ID_str =  classesID_list[index];
739
ID_str =  classesID_list[index];
740
ui->label->setText(ID_str);
740
ui->label->setText(ID_str);
741
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
741
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
742
{
742
{
743
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
743
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
744
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
744
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
745
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
745
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
746
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
746
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
747
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
747
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
748
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
748
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
749
}
749
}
750
    getDatabaseData();
750
    getDatabaseData();
751
751
752
752
753
}
753
}
754
754
755
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
755
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
756
    int i;
756
    int i;
757
    i++;
757
    i++;
758
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
758
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
759
    QString mdl_str;
759
    QString mdl_str;
760
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
760
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
761
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
761
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
762
    QList <int> rows_list;
762
    QList <int> rows_list;
763
763
764
764
765
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
765
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
766
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
766
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
767
767
768
    mdl_itm_list = models_items.values();
768
    mdl_itm_list = models_items.values();
769
    rows_list =  models_items.keys();
769
    rows_list =  models_items.keys();
770
    row= item->text(4);
770
    row= item->text(4);
771
771
772
772
773
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
773
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
774
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
774
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
775
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
775
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
776
        }
776
        }
777
777
778
778
779
779
780
780
781
    if (!row.isEmpty()){
781
    if (!row.isEmpty()){
782
782
783
783
784
        int row_int;
784
        int row_int;
785
    row_int = QVariant(row).toInt();
785
    row_int = QVariant(row).toInt();
786
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
786
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
787
        {
787
        {
788
            item_tmp = models_items[row_int];
788
            item_tmp = models_items[row_int];
789
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
789
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
790
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
790
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
791
        }
791
        }
792
792
793
793
794
    }
794
    }
795
795
796
796
797
}
797
}
798
798
799
/*
799
/*
800
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
800
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
801
    item_tmp = item;
801
    item_tmp = item;
802
    while (item_tmp ){
802
    while (item_tmp ){
803
        item_tmp = item_tmp->parent();
803
        item_tmp = item_tmp->parent();
804
    }
804
    }
805
  */
805
  */
806
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
806
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
807
807
808
808
809
}
809
}
810
810
811
811
812
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
812
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
813
    int i;
813
    int i;
814
    i++;
814
    i++;
815
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
815
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
816
        QStringList classesNameList;
816
        QStringList classesNameList;
817
        QStringList classesID_list;
817
        QStringList classesID_list;
818
818
819
        int index;
819
        int index;
820
        classesID_list = class_list_map.keys();
820
        classesID_list = class_list_map.keys();
821
        classesNameList = class_list_map.values();
821
        classesNameList = class_list_map.values();
822
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
822
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
823
        else { // åñëè ïóñòàÿ
823
        else { // åñëè ïóñòàÿ
824
        ui->comboBox->setEnabled(true);
824
        ui->comboBox->setEnabled(true);
825
        return;
825
        return;
826
826
827
        }
827
        }
828
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
828
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
829
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
829
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
830
        comboBox_slot_enable = true;
830
        comboBox_slot_enable = true;
831
        ui->comboBox->setEnabled(true);
831
        ui->comboBox->setEnabled(true);
832
832
833
833
834
    }
834
    }
835
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
835
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
836
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
836
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
837
}
837
}
838
838
839
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
839
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
840
840
841
}
841
}
842
842
843
843
844
void MainWindow::initListModelsTablle(){
844
void MainWindow::initListModelsTablle(){
845
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
845
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
846
846
847
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
847
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
848
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
848
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
849
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
849
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
850
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
850
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
851
851
852
    model_for_ListModelsTable->select();
852
    model_for_ListModelsTable->select();
853
853
854
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
854
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
855
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
855
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
856
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
856
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
857
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
857
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
858
858
859
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
859
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
860
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
860
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
861
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
861
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
862
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
862
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
863
863
864
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
864
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
865
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
865
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
866
866
867
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
867
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
868
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
868
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
869
869
870
870
871
}
871
}
872
 
872