Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 136 | Rev 140 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 136 Rev 138
Line 46... Line 46...
46
   // setFrm.show();
46
   // setFrm.show();
47
47
48
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
48
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
49
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
49
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
50
50
51
-
 
-
 
51
picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
52
52
53
}
53
}
54
54
55
MainWindow::~MainWindow()
55
MainWindow::~MainWindow()
56
{
56
{