Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 113 | Rev 116 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 113 Rev 114
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
10
10
11
   MainWindow::readModel();
11
   MainWindow::readModel();
12
12
13
   //QString model_str;
13
   //QString model_str;
14
   MainWindow::creatModelString();
14
   MainWindow::creatModelString();
15
   int i;
15
   int i;
16
   i++;
16
   i++;
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
18
    bool ok;
18
    bool ok;
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
21
    out << MainWindow::modelString;
21
    out << MainWindow::modelString;
22
    file_tmp.close();
22
    file_tmp.close();
23
23
-
 
24
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
-
 
25
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
24
    MainWindow::openDataBase();
26
    MainWindow::openDataBase();
25
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("46"));
27
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
26
    MainWindow::initComboBox();
28
    MainWindow::initComboBox();
27
    getDatabaseData();
29
    getDatabaseData();
28
30
29
31
30
}
32
}
31
33
32
MainWindow::~MainWindow()
34
MainWindow::~MainWindow()
33
{
35
{
34
    delete ui;
36
    delete ui;
35
}
37
}
36
38
37
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
39
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
38
{
40
{
39
    QMainWindow::changeEvent(e);
41
    QMainWindow::changeEvent(e);
40
    switch (e->type()) {
42
    switch (e->type()) {
41
    case QEvent::LanguageChange:
43
    case QEvent::LanguageChange:
42
        ui->retranslateUi(this);
44
        ui->retranslateUi(this);
43
        break;
45
        break;
44
    default:
46
    default:
45
        break;
47
        break;
46
    }
48
    }
47
}
49
}
48
50
49
51
50
bool MainWindow::readModel(){
52
bool MainWindow::readModel(){
51
    bool result;
53
    bool result;
52
    QString model_str;
54
    QString model_str;
53
    QFile file(":/model.txt");
55
    QFile file(":/model.txt");
54
56
55
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
57
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
56
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
58
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
57
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
59
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
58
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
60
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
59
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
61
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
60
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
62
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
61
63
62
64
63
65
64
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
66
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
65
    if (result) {
67
    if (result) {
66
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
68
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
67
                }
69
                }
68
70
69
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
71
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
70
72
71
73
72
    return result;
74
    return result;
73
75
74
}
76
}
75
77
76
78
77
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
79
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
78
{
80
{
79
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
81
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
80
    QList<int> indentations;
82
    QList<int> indentations;
81
    parents << parent;
83
    parents << parent;
82
    indentations << 0;
84
    indentations << 0;
83
85
84
    int number = 0;
86
    int number = 0;
85
87
86
    while (number < lines.count()) {
88
    while (number < lines.count()) {
87
        int position = 0;
89
        int position = 0;
88
        while (position < lines[number].length()) {
90
        while (position < lines[number].length()) {
89
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
91
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
90
                break;
92
                break;
91
            position++;
93
            position++;
92
        }
94
        }
93
95
94
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
96
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
95
97
96
        if (!lineData.isEmpty()) {
98
        if (!lineData.isEmpty()) {
97
            // Read the column data from the rest of the line.
99
            // Read the column data from the rest of the line.
98
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
100
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
99
            QList<QVariant> columnData;
101
            QList<QVariant> columnData;
100
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
102
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
101
                columnData << columnStrings[column];
103
                columnData << columnStrings[column];
102
104
103
            if (position > indentations.last()) {
105
            if (position > indentations.last()) {
104
                // The last child of the current parent is now the new parent
106
                // The last child of the current parent is now the new parent
105
                // unless the current parent has no children.
107
                // unless the current parent has no children.
106
108
107
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
109
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
108
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
110
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
109
                    indentations << position;
111
                    indentations << position;
110
                }
112
                }
111
            } else {
113
            } else {
112
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
114
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
113
                    parents.pop_back();
115
                    parents.pop_back();
114
                    indentations.pop_back();
116
                    indentations.pop_back();
115
                }
117
                }
116
            }
118
            }
117
119
118
            // Append a new item to the current parent's list of children.
120
            // Append a new item to the current parent's list of children.
119
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
121
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
120
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
122
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
121
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
123
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
122
124
123
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
125
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
124
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
126
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
125
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
127
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
126
                                                        }
128
                                                        }
127
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
129
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
128
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
130
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
129
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
131
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
130
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
132
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
131
        }
133
        }
132
134
133
        number++;
135
        number++;
134
    }
136
    }
135
}
137
}
136
138
137
139
138
/*
140
/*
139
void MainWindow::openBase()
141
void MainWindow::openBase()
140
{
142
{
141

143

142
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
144
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
143
        pdb = &db;
145
        pdb = &db;
144
        raportFrm.pdb = &db;
146
        raportFrm.pdb = &db;
145

147

146
        pdb->setHostName(hostName);
148
        pdb->setHostName(hostName);
147
        pdb->setDatabaseName(baseName);
149
        pdb->setDatabaseName(baseName);
148
        pdb->setUserName(userName);
150
        pdb->setUserName(userName);
149
        pdb->setPassword(password);
151
        pdb->setPassword(password);
150
        bool ok = pdb->open();
152
        bool ok = pdb->open();
151
        if (!ok) {
153
        if (!ok) {
152
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
154
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
153
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
155
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
154
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
156
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
155
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
157
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
156
                         }
158
                         }
157
        if (ok)
159
        if (ok)
158
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
160
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
159
        }
161
        }
160
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
162
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
161
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
163
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
162
                 }
164
                 }
163

165

164

166

165

167

166
        model = new QSqlTableModel(this);
168
        model = new QSqlTableModel(this);
167
        model->setTable(tableName);
169
        model->setTable(tableName);
168

170

169
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
171
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
170
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
172
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
171

173

172
        model->select();
174
        model->select();
173

175

174

176

175
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
177
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
176
        field.setValue(QString(tr("123")));
178
        field.setValue(QString(tr("123")));
177

179

178
        bool okey;
180
        bool okey;
179
        int index;
181
        int index;
180
        QSqlRecord record;
182
        QSqlRecord record;
181

183

182

184

183
        tableView->setModel(model);
185
        tableView->setModel(model);
184
        view.setModel(model);
186
        view.setModel(model);
185

187

186

188

187
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
189
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
188
        view.setAlternatingRowColors(true);
190
        view.setAlternatingRowColors(true);
189

191

190
        tableView->resizeColumnsToContents();
192
        tableView->resizeColumnsToContents();
191

193

192

194

193
        view.resizeColumnsToContents();
195
        view.resizeColumnsToContents();
194

196

195
        tableView->show();
197
        tableView->show();
196

198

197

199

198

200

199
        initTreeWidget();
201
        initTreeWidget();
200
}
202
}
201
*/
203
*/
202
204
203
205
204
void MainWindow::creatModelString(){
206
void MainWindow::creatModelString(){
205
207
206
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
208
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
207
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
209
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
208
210
209
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
211
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
210
212
211
    int root_item_child_count;
213
    int root_item_child_count;
212
    int i;
214
    int i;
213
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
215
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
214
    i++;
216
    i++;
215
217
216
}
218
}
217
219
218
220
219
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
221
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
220
    int child_count;
222
    int child_count;
221
    child_count = parentItem->childCount();
223
    child_count = parentItem->childCount();
222
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
224
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
223
        for (int m=0; m < level; ++m){
225
        for (int m=0; m < level; ++m){
224
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
226
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
225
    }
227
    }
226
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
228
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
227
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
229
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
228
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
230
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
229
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
231
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
230
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
232
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
231
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
233
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
232
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
234
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
233
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
235
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
234
236
235
    }
237
    }
236
int i;
238
int i;
237
i++;
239
i++;
238
}
240
}
239
241
240
242
241
bool MainWindow::openDataBase(){
243
bool MainWindow::openDataBase(){
242
    QString errorString;
244
    QString errorString;
243
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
245
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
244
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
246
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
245
    sql.setHostName(tr("localhost"));
247
    sql.setHostName(tr("localhost"));
246
    sql.setUserName(tr("an"));
248
    sql.setUserName(tr("an"));
247
    sql.setPassword(tr("393939"));
249
    sql.setPassword(tr("393939"));
248
250
249
    bool ok;
251
    bool ok;
250
    ok = sql.open();
252
    ok = sql.open();
251
253
252
    /*
254
    /*
253
    if (!ok) {
255
    if (!ok) {
254
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
256
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
255
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
257
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
256
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
258
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
257
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
259
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
258

260

259

261

260
                            }
262
                            }
261

263

262
*/
264
*/
263
    if (!ok) {
265
    if (!ok) {
264
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
266
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
265
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
267
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
266
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
268
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
267
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
269
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
268
                     }
270
                     }
269
else {
271
else {
270
272
271
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
273
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
272
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
274
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
273
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
275
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
274
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
276
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
275
277
276
278
277
279
278
280
279
281
280
    }
282
    }
281
283
282
     return ok;
284
     return ok;
283
}
285
}
284
286
285
287
286
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
288
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
287
QSqlQuery q;
289
QSqlQuery q;
288
QString sql_str;
290
QString sql_str;
289
QString field_name_str;
291
QString field_name_str;
290
QString root_class_name;
292
QString root_class_name;
291
bool ok;
293
bool ok;
292
int field_name;
294
int field_name;
293
295
294
//ui->treeWidget->clear();
296
//ui->treeWidget->clear();
295
297
296
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
298
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
297
299
298
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
300
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
299
root_items_list << rootItem1;
301
root_items_list << rootItem1;
300
 rootItem1->setText(0, modelName);
302
 rootItem1->setText(0, modelName);
301
303
302
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
304
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
303
 rootItems.append(rootItem1);
305
 rootItems.append(rootItem1);
304
306
305
307
306
308
307
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
309
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
308
rootItem2->setText(0, root_class_name);
310
rootItem2->setText(0, root_class_name);
309
rootItem2->setText(1, rootClassID);
311
rootItem2->setText(1, rootClassID);
310
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
312
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
311
313
312
addChildsItems(rootItem2);
314
addChildsItems(rootItem2);
313
315
314
sql_str = tr("select * "
316
sql_str = tr("select * "
315
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
317
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
316
             );
318
             );
317
sql_str.append(rootClassID);
319
sql_str.append(rootClassID);
318
320
319
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
321
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
320
322
321
q.prepare(sql_str);
323
q.prepare(sql_str);
322
324
323
ok = q.exec();
325
ok = q.exec();
324
if (!ok) {
326
if (!ok) {
325
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
327
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
326
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
328
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
327
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
329
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
328
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
330
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
329
                 }
331
                 }
330
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
332
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
331
while(q.next()){
333
while(q.next()){
332
334
333
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
335
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
334
336
335
                }
337
                }
336
338
337
339
338
340
339
341
340
}
342
}
341
343
342
344
343
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
345
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
344
QSqlQuery q;
346
QSqlQuery q;
345
QString sql_str;
347
QString sql_str;
346
QString field_name_str;
348
QString field_name_str;
347
QString root_class_name;
349
QString root_class_name;
348
bool ok;
350
bool ok;
349
int field_name;
351
int field_name;
350
352
351
//ui->treeWidget->clear();
353
//ui->treeWidget->clear();
352
354
353
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
355
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
354
356
355
357
356
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
358
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
357
// root_items_list << rootItem1;
359
// root_items_list << rootItem1;
358
// rootItem1->setText(0, modelName);
360
// rootItem1->setText(0, modelName);
359
361
360
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
362
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
361
// rootItems.append(rootItem1);
363
// rootItems.append(rootItem1);
362
364
363
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
365
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
364
if (root_item->childCount()==1){
366
if (root_item->childCount()==1){
365
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
367
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
366
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
368
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
367
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
369
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
368
370
369
//delete rootItem2;
371
//delete rootItem2;
370
372
371
373
372
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
374
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
373
375
374
376
375
377
376
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
378
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
377
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
379
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
378
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
380
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
379
381
380
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
382
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
381
383
382
384
383
385
384
for (int i=0; i < child_count; i++){
386
for (int i=0; i < child_count; i++){
385
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
387
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
386
}
388
}
387
389
388
child_count = root_item->child(0)->childCount();
390
child_count = root_item->child(0)->childCount();
389
addChildsItems(root_item->child(0));
391
addChildsItems(root_item->child(0));
390
/*
392
/*
391
sql_str = tr("select * "
393
sql_str = tr("select * "
392
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
394
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
393
             );
395
             );
394
sql_str.append(rootClassID);
396
sql_str.append(rootClassID);
395

397

396
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
398
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
397

399

398
q.prepare(sql_str);
400
q.prepare(sql_str);
399

401

400
ok = q.exec();
402
ok = q.exec();
401
if (!ok) {
403
if (!ok) {
402
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
404
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
403
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
405
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
404
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
406
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
405
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
407
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
406
                 }
408
                 }
407
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
409
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
408
while(q.next()){
410
while(q.next()){
409

411

410
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
412
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
411

413

412
                }
414
                }
413

415

414
*/
416
*/
415
417
416
418
417
}
419
}
418
420
419
421
420
422
421
423
422
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
424
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
423
    QSqlQuery q;
425
    QSqlQuery q;
424
    QString sql_str;
426
    QString sql_str;
425
    QString class_name_str;
427
    QString class_name_str;
426
    bool ok;
428
    bool ok;
427
    int field_class_name;
429
    int field_class_name;
428
430
429
    sql_str = tr("select * "
431
    sql_str = tr("select * "
430
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
432
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
431
                 );
433
                 );
432
434
433
    sql_str.append(class_id);
435
    sql_str.append(class_id);
434
    sql_str.append(tr("' "));
436
    sql_str.append(tr("' "));
435
437
436
    q.prepare(sql_str);
438
    q.prepare(sql_str);
437
439
438
    ok = q.exec();
440
    ok = q.exec();
439
441
440
442
441
    if (!ok) {
443
    if (!ok) {
442
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
444
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
443
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
445
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
444
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
446
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
445
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
447
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
446
                     }
448
                     }
447
449
448
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
450
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
449
    while(q.next()){
451
    while(q.next()){
450
452
451
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
453
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
452
454
453
                    }
455
                    }
454
456
455
    return class_name_str;
457
    return class_name_str;
456
458
457
}
459
}
458
460
459
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
461
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
460
QStringList chields_list;
462
QStringList chields_list;
461
QString parent_ID;
463
QString parent_ID;
462
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
464
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
463
parent_ID = perent_class_item->text(1);
465
parent_ID = perent_class_item->text(1);
464
int chields_count, i;
466
int chields_count, i;
465
467
466
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
468
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
467
if(chields_list.isEmpty()) return;
469
if(chields_list.isEmpty()) return;
468
chields_count = chields_list.size();
470
chields_count = chields_list.size();
469
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
471
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
470
    QString chield_class_name, chield_id;
472
    QString chield_class_name, chield_id;
471
    chield_id = chields_list.at(l);
473
    chield_id = chields_list.at(l);
472
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
474
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
473
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
475
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
474
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
476
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
475
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
477
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
476
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
478
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
477
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
479
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
478
}
480
}
479
481
480
i++;
482
i++;
481
483
482
}
484
}
483
485
484
486
485
/********************************************************
487
/********************************************************
486
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
488
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
487
*
489
*
488
*
490
*
489
*
491
*
490
********************************************************/
492
********************************************************/
491
493
492
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
494
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
493
   // QMap<QString, QString> map;
495
   // QMap<QString, QString> map;
494
   // TClass class_tmp;
496
   // TClass class_tmp;
495
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
497
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
496
    QStringList result;
498
    QStringList result;
497
    QSqlQuery q;
499
    QSqlQuery q;
498
    QString sql_str;
500
    QString sql_str;
499
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
501
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
500
    QString field_id_str;
502
    QString field_id_str;
501
    bool ok;
503
    bool ok;
502
    int field_classIdentifer;
504
    int field_classIdentifer;
503
    sql_str = tr("select * "
505
    sql_str = tr("select * "
504
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
506
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
505
                 );
507
                 );
506
    sql_str.append(class_id);
508
    sql_str.append(class_id);
507
509
508
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
510
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
509
511
510
    q.prepare(sql_str);
512
    q.prepare(sql_str);
511
513
512
    ok = q.exec();
514
    ok = q.exec();
513
    if (!ok) {
515
    if (!ok) {
514
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
516
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
515
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
517
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
516
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
518
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
517
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
519
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
518
                     }
520
                     }
519
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
521
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
520
      while(q.next()){
522
      while(q.next()){
521
523
522
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
524
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
523
                    result.append(classIdentifer_str);
525
                    result.append(classIdentifer_str);
524
                    }
526
                    }
525
527
526
    return result;
528
    return result;
527
529
528
  }
530
  }
529
531
530
532
531
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
533
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
532
QMap <QString, QString> result_map;
534
QMap <QString, QString> result_map;
533
QSqlQuery q;
535
QSqlQuery q;
534
QString sql_str;
536
QString sql_str;
535
QString class_name_str, class_id_str;
537
QString class_name_str, class_id_str;
536
538
537
int field_class_id, field_class_name;
539
int field_class_id, field_class_name;
538
bool ok;
540
bool ok;
539
sql_str = tr("select * "
541
sql_str = tr("select * "
540
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
542
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
541
             );
543
             );
542
 q.prepare(sql_str);
544
 q.prepare(sql_str);
543
 ok = q.exec();
545
 ok = q.exec();
544
 if (!ok) {
546
 if (!ok) {
545
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
547
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
546
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
548
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
547
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
549
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
548
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
550
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
549
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
551
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
550
                  }
552
                  }
551
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
553
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
552
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
554
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
553
555
554
while(q.next()){
556
while(q.next()){
555
557
556
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
558
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
557
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
559
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
558
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
560
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
559
                }
561
                }
560
 return result_map;
562
 return result_map;
561
}
563
}
562
564
563
565
564
566
565
567
566
568
567
void MainWindow::initComboBox(){
569
void MainWindow::initComboBox(){
568
570
569
571
570
    QStringList classesNameList;
572
    QStringList classesNameList;
571
    QStringList classesID_list;
573
    QStringList classesID_list;
572
    QStringList tmp_stringList;
574
    QStringList tmp_stringList;
573
575
574
576
575
577
576
    QString tmp_str;
578
    QString tmp_str;
577
579
578
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
580
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
579
    classesID_list = class_list_map.keys();
581
    classesID_list = class_list_map.keys();
580
    classesNameList = class_list_map.values();
582
    classesNameList = class_list_map.values();
581
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
583
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
582
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
584
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
583
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
585
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
584
    while (interator.hasNext()) {
586
    while (interator.hasNext()) {
585
         interator.next();
587
         interator.next();
586
         tmp_str =  interator.value();
588
         tmp_str =  interator.value();
587
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
589
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
588
         tmp_str.append(interator.key());
590
         tmp_str.append(interator.key());
589
         tmp_str.append(tr(")"));
591
         tmp_str.append(tr(")"));
590
         tmp_stringList << tmp_str;
592
         tmp_stringList << tmp_str;
591
593
592
     }
594
     }
593
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
595
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
594
596
595
597
596
}
598
}
597
599
598
600
599
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
601
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
600
QStringList classesNameList;
602
QStringList classesNameList;
601
QStringList classesID_list;
603
QStringList classesID_list;
602
QString ID_str;
604
QString ID_str;
603
classesID_list = class_list_map.keys();
605
classesID_list = class_list_map.keys();
604
classesNameList = class_list_map.values();
606
classesNameList = class_list_map.values();
605
ID_str =  classesID_list[index];
607
ID_str =  classesID_list[index];
606
ui->label->setText(ID_str);
608
ui->label->setText(ID_str);
607
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
609
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
608
610
609
611
610
}
612
}
611
613
612
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
614
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
613
    int i;
615
    int i;
614
    i++;
616
    i++;
615
617
616
}
618
}
617
619
618
620
619
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
621
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
620
    int i;
622
    int i;
621
    i++;
623
    i++;
622
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
624
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
623
        QStringList classesNameList;
625
        QStringList classesNameList;
624
        QStringList classesID_list;
626
        QStringList classesID_list;
625
627
626
        int index;
628
        int index;
627
        classesID_list = class_list_map.keys();
629
        classesID_list = class_list_map.keys();
628
        classesNameList = class_list_map.values();
630
        classesNameList = class_list_map.values();
629
        index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1));
631
        index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1));
630
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
632
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
631
633
632
        ui->comboBox->setEnabled(true);
634
        ui->comboBox->setEnabled(true);
633
635
634
636
635
    }
637
    }
636
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
638
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
637
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
639
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
638
}
640
}
639
641
640
642
641
 
643