Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 108 | Rev 110 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 108 Rev 109
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
10
10
11
   MainWindow::readModel();
11
   MainWindow::readModel();
12
12
13
   //QString model_str;
13
   //QString model_str;
14
   MainWindow::creatModelString();
14
   MainWindow::creatModelString();
15
   int i;
15
   int i;
16
   i++;
16
   i++;
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
18
    bool ok;
18
    bool ok;
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
21
    out << MainWindow::modelString;
21
    out << MainWindow::modelString;
22
    file_tmp.close();
22
    file_tmp.close();
23
23
24
    MainWindow::openDataBase();
24
    MainWindow::openDataBase();
25
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
25
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
26
    MainWindow::initComboBox();
26
    MainWindow::initComboBox();
-
 
27
    getDatabaseData();
27
28
28
29
29
}
30
}
30
31
31
MainWindow::~MainWindow()
32
MainWindow::~MainWindow()
32
{
33
{
33
    delete ui;
34
    delete ui;
34
}
35
}
35
36
36
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
37
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
37
{
38
{
38
    QMainWindow::changeEvent(e);
39
    QMainWindow::changeEvent(e);
39
    switch (e->type()) {
40
    switch (e->type()) {
40
    case QEvent::LanguageChange:
41
    case QEvent::LanguageChange:
41
        ui->retranslateUi(this);
42
        ui->retranslateUi(this);
42
        break;
43
        break;
43
    default:
44
    default:
44
        break;
45
        break;
45
    }
46
    }
46
}
47
}
47
48
48
49
49
bool MainWindow::readModel(){
50
bool MainWindow::readModel(){
50
    bool result;
51
    bool result;
51
    QString model_str;
52
    QString model_str;
52
    QFile file(":/model.txt");
53
    QFile file(":/model.txt");
53
54
54
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
55
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
55
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
56
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
56
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
57
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
57
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
58
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
58
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
59
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
59
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
60
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
60
61
61
62
62
63
63
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
64
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
64
    if (result) {
65
    if (result) {
65
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
66
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
66
                }
67
                }
67
68
68
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
69
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
69
70
70
71
71
    return result;
72
    return result;
72
73
73
}
74
}
74
75
75
76
76
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
77
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
77
{
78
{
78
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
79
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
79
    QList<int> indentations;
80
    QList<int> indentations;
80
    parents << parent;
81
    parents << parent;
81
    indentations << 0;
82
    indentations << 0;
82
83
83
    int number = 0;
84
    int number = 0;
84
85
85
    while (number < lines.count()) {
86
    while (number < lines.count()) {
86
        int position = 0;
87
        int position = 0;
87
        while (position < lines[number].length()) {
88
        while (position < lines[number].length()) {
88
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
89
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
89
                break;
90
                break;
90
            position++;
91
            position++;
91
        }
92
        }
92
93
93
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
94
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
94
95
95
        if (!lineData.isEmpty()) {
96
        if (!lineData.isEmpty()) {
96
            // Read the column data from the rest of the line.
97
            // Read the column data from the rest of the line.
97
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
98
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
98
            QList<QVariant> columnData;
99
            QList<QVariant> columnData;
99
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
100
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
100
                columnData << columnStrings[column];
101
                columnData << columnStrings[column];
101
102
102
            if (position > indentations.last()) {
103
            if (position > indentations.last()) {
103
                // The last child of the current parent is now the new parent
104
                // The last child of the current parent is now the new parent
104
                // unless the current parent has no children.
105
                // unless the current parent has no children.
105
106
106
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
107
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
107
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
108
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
108
                    indentations << position;
109
                    indentations << position;
109
                }
110
                }
110
            } else {
111
            } else {
111
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
112
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
112
                    parents.pop_back();
113
                    parents.pop_back();
113
                    indentations.pop_back();
114
                    indentations.pop_back();
114
                }
115
                }
115
            }
116
            }
116
117
117
            // Append a new item to the current parent's list of children.
118
            // Append a new item to the current parent's list of children.
118
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
119
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
119
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
120
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
120
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
121
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
121
122
122
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
123
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
123
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
124
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
124
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
125
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
125
                                                        }
126
                                                        }
126
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
127
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
127
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
128
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
128
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
129
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
129
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
130
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
130
        }
131
        }
131
132
132
        number++;
133
        number++;
133
    }
134
    }
134
}
135
}
135
136
136
137
137
/*
138
/*
138
void MainWindow::openBase()
139
void MainWindow::openBase()
139
{
140
{
140

141

141
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
142
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
142
        pdb = &db;
143
        pdb = &db;
143
        raportFrm.pdb = &db;
144
        raportFrm.pdb = &db;
144

145

145
        pdb->setHostName(hostName);
146
        pdb->setHostName(hostName);
146
        pdb->setDatabaseName(baseName);
147
        pdb->setDatabaseName(baseName);
147
        pdb->setUserName(userName);
148
        pdb->setUserName(userName);
148
        pdb->setPassword(password);
149
        pdb->setPassword(password);
149
        bool ok = pdb->open();
150
        bool ok = pdb->open();
150
        if (!ok) {
151
        if (!ok) {
151
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
152
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
152
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
153
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
153
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
154
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
154
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
155
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
155
                         }
156
                         }
156
        if (ok)
157
        if (ok)
157
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
158
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
158
        }
159
        }
159
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
160
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
160
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
161
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
161
                 }
162
                 }
162

163

163

164

164

165

165
        model = new QSqlTableModel(this);
166
        model = new QSqlTableModel(this);
166
        model->setTable(tableName);
167
        model->setTable(tableName);
167

168

168
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
169
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
169
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
170
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
170

171

171
        model->select();
172
        model->select();
172

173

173

174

174
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
175
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
175
        field.setValue(QString(tr("123")));
176
        field.setValue(QString(tr("123")));
176

177

177
        bool okey;
178
        bool okey;
178
        int index;
179
        int index;
179
        QSqlRecord record;
180
        QSqlRecord record;
180

181

181

182

182
        tableView->setModel(model);
183
        tableView->setModel(model);
183
        view.setModel(model);
184
        view.setModel(model);
184

185

185

186

186
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
187
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
187
        view.setAlternatingRowColors(true);
188
        view.setAlternatingRowColors(true);
188

189

189
        tableView->resizeColumnsToContents();
190
        tableView->resizeColumnsToContents();
190

191

191

192

192
        view.resizeColumnsToContents();
193
        view.resizeColumnsToContents();
193

194

194
        tableView->show();
195
        tableView->show();
195

196

196

197

197

198

198
        initTreeWidget();
199
        initTreeWidget();
199
}
200
}
200
*/
201
*/
201
202
202
203
203
void MainWindow::creatModelString(){
204
void MainWindow::creatModelString(){
204
205
205
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
206
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
206
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
207
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
207
208
208
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
209
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
209
210
210
    int root_item_child_count;
211
    int root_item_child_count;
211
    int i;
212
    int i;
212
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
213
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
213
    i++;
214
    i++;
214
215
215
}
216
}
216
217
217
218
218
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
219
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
219
    int child_count;
220
    int child_count;
220
    child_count = parentItem->childCount();
221
    child_count = parentItem->childCount();
221
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
222
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
222
        for (int m=0; m < level; ++m){
223
        for (int m=0; m < level; ++m){
223
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
224
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
224
    }
225
    }
225
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
226
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
226
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
227
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
227
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
228
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
228
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
229
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
229
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
230
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
230
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
231
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
231
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
232
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
232
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
233
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
233
234
234
    }
235
    }
235
int i;
236
int i;
236
i++;
237
i++;
237
}
238
}
238
239
239
240
240
bool MainWindow::openDataBase(){
241
bool MainWindow::openDataBase(){
241
    QString errorString;
242
    QString errorString;
242
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
243
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
243
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
244
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
244
    sql.setHostName(tr("localhost"));
245
    sql.setHostName(tr("localhost"));
245
    sql.setUserName(tr("an"));
246
    sql.setUserName(tr("an"));
246
    sql.setPassword(tr("393939"));
247
    sql.setPassword(tr("393939"));
247
248
248
    bool ok;
249
    bool ok;
249
    ok = sql.open();
250
    ok = sql.open();
250
251
251
    /*
252
    /*
252
    if (!ok) {
253
    if (!ok) {
253
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
254
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
254
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
255
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
255
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
256
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
256
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
257
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
257

258

258

259

259
                            }
260
                            }
260

261

261
*/
262
*/
262
    if (!ok) {
263
    if (!ok) {
263
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
264
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
264
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
265
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
265
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
266
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
266
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
267
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
267
                     }
268
                     }
268
else {
269
else {
269
270
270
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
271
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
271
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
272
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
272
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
273
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
273
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
274
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
    }
280
    }
280
281
281
     return ok;
282
     return ok;
282
}
283
}
283
284
284
285
285
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
286
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
286
QSqlQuery q;
287
QSqlQuery q;
287
QString sql_str;
288
QString sql_str;
288
QString field_name_str;
289
QString field_name_str;
289
QString root_class_name;
290
QString root_class_name;
290
bool ok;
291
bool ok;
291
int field_name;
292
int field_name;
292
293
293
//ui->treeWidget->clear();
294
//ui->treeWidget->clear();
294
295
295
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
296
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
296
297
297
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
298
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
298
root_items_list << rootItem1;
299
root_items_list << rootItem1;
299
 rootItem1->setText(0, modelName);
300
 rootItem1->setText(0, modelName);
300
301
301
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
302
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
302
 rootItems.append(rootItem1);
303
 rootItems.append(rootItem1);
303
304
304
305
305
306
306
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
307
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
307
rootItem2->setText(0, root_class_name);
308
rootItem2->setText(0, root_class_name);
308
rootItem2->setText(1, rootClassID);
309
rootItem2->setText(1, rootClassID);
309
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
310
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
310
311
311
addChildsItems(rootItem2);
312
addChildsItems(rootItem2);
312
313
313
sql_str = tr("select * "
314
sql_str = tr("select * "
314
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
315
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
315
             );
316
             );
316
sql_str.append(rootClassID);
317
sql_str.append(rootClassID);
317
318
318
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
319
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
319
320
320
q.prepare(sql_str);
321
q.prepare(sql_str);
321
322
322
ok = q.exec();
323
ok = q.exec();
323
if (!ok) {
324
if (!ok) {
324
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
325
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
325
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
326
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
326
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
327
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
327
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
328
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
328
                 }
329
                 }
329
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
330
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
330
while(q.next()){
331
while(q.next()){
331
332
332
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
333
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
333
334
334
                }
335
                }
335
336
336
337
337
338
338
339
339
}
340
}
340
341
341
342
342
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
343
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
343
QSqlQuery q;
344
QSqlQuery q;
344
QString sql_str;
345
QString sql_str;
345
QString field_name_str;
346
QString field_name_str;
346
QString root_class_name;
347
QString root_class_name;
347
bool ok;
348
bool ok;
348
int field_name;
349
int field_name;
349
350
350
//ui->treeWidget->clear();
351
//ui->treeWidget->clear();
351
352
352
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
353
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
353
354
354
355
355
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
356
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
356
// root_items_list << rootItem1;
357
// root_items_list << rootItem1;
357
// rootItem1->setText(0, modelName);
358
// rootItem1->setText(0, modelName);
358
359
359
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
360
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
360
// rootItems.append(rootItem1);
361
// rootItems.append(rootItem1);
361
362
362
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
363
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
363
if (root_item->childCount()==1){
364
if (root_item->childCount()==1){
364
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
365
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
365
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
366
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
366
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
367
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
367
368
368
//delete rootItem2;
369
//delete rootItem2;
369
370
370
371
371
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
372
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
372
373
373
374
374
375
375
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
376
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
376
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
377
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
377
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
378
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
378
379
379
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
380
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
380
381
381
382
382
383
383
for (int i=0; i < child_count; i++){
384
for (int i=0; i < child_count; i++){
384
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
385
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
385
}
386
}
386
387
387
child_count = root_item->child(0)->childCount();
388
child_count = root_item->child(0)->childCount();
388
addChildsItems(root_item->child(0));
389
addChildsItems(root_item->child(0));
389
/*
390
/*
390
sql_str = tr("select * "
391
sql_str = tr("select * "
391
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
392
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
392
             );
393
             );
393
sql_str.append(rootClassID);
394
sql_str.append(rootClassID);
394

395

395
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
396
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
396

397

397
q.prepare(sql_str);
398
q.prepare(sql_str);
398

399

399
ok = q.exec();
400
ok = q.exec();
400
if (!ok) {
401
if (!ok) {
401
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
402
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
402
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
403
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
403
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
404
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
404
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
405
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
405
                 }
406
                 }
406
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
407
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
407
while(q.next()){
408
while(q.next()){
408

409

409
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
410
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
410

411

411
                }
412
                }
412

413

413
*/
414
*/
414
415
415
416
416
}
417
}
417
418
418
419
419
420
420
421
421
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
422
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
422
    QSqlQuery q;
423
    QSqlQuery q;
423
    QString sql_str;
424
    QString sql_str;
424
    QString class_name_str;
425
    QString class_name_str;
425
    bool ok;
426
    bool ok;
426
    int field_class_name;
427
    int field_class_name;
427
428
428
    sql_str = tr("select * "
429
    sql_str = tr("select * "
429
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
430
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
430
                 );
431
                 );
431
432
432
    sql_str.append(class_id);
433
    sql_str.append(class_id);
433
    sql_str.append(tr("' "));
434
    sql_str.append(tr("' "));
434
435
435
    q.prepare(sql_str);
436
    q.prepare(sql_str);
436
437
437
    ok = q.exec();
438
    ok = q.exec();
438
439
439
440
440
    if (!ok) {
441
    if (!ok) {
441
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
442
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
442
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
443
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
443
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
444
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
444
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
445
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
445
                     }
446
                     }
446
447
447
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
448
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
448
    while(q.next()){
449
    while(q.next()){
449
450
450
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
451
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
451
452
452
                    }
453
                    }
453
454
454
    return class_name_str;
455
    return class_name_str;
455
456
456
}
457
}
457
458
458
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
459
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
459
QStringList chields_list;
460
QStringList chields_list;
460
QString parent_ID;
461
QString parent_ID;
461
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
462
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
462
parent_ID = perent_class_item->text(1);
463
parent_ID = perent_class_item->text(1);
463
int chields_count, i;
464
int chields_count, i;
464
465
465
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
466
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
466
if(chields_list.isEmpty()) return;
467
if(chields_list.isEmpty()) return;
467
chields_count = chields_list.size();
468
chields_count = chields_list.size();
468
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
469
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
469
    QString chield_class_name, chield_id;
470
    QString chield_class_name, chield_id;
470
    chield_id = chields_list.at(l);
471
    chield_id = chields_list.at(l);
471
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
472
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
472
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
473
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
473
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
474
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
474
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
475
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
475
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
476
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
476
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
477
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
477
}
478
}
478
479
479
i++;
480
i++;
480
481
481
}
482
}
482
483
483
484
484
/********************************************************
485
/********************************************************
485
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
486
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
486
*
487
*
487
*
488
*
488
*
489
*
489
********************************************************/
490
********************************************************/
490
491
491
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
492
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
492
   // QMap<QString, QString> map;
493
   // QMap<QString, QString> map;
493
   // TClass class_tmp;
494
   // TClass class_tmp;
494
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
495
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
495
    QStringList result;
496
    QStringList result;
496
    QSqlQuery q;
497
    QSqlQuery q;
497
    QString sql_str;
498
    QString sql_str;
498
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
499
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
499
    QString field_id_str;
500
    QString field_id_str;
500
    bool ok;
501
    bool ok;
501
    int field_classIdentifer;
502
    int field_classIdentifer;
502
    sql_str = tr("select * "
503
    sql_str = tr("select * "
503
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
504
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
504
                 );
505
                 );
505
    sql_str.append(class_id);
506
    sql_str.append(class_id);
506
507
507
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
508
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
508
509
509
    q.prepare(sql_str);
510
    q.prepare(sql_str);
510
511
511
    ok = q.exec();
512
    ok = q.exec();
512
    if (!ok) {
513
    if (!ok) {
513
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
514
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
514
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
515
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
515
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
516
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
516
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
517
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
517
                     }
518
                     }
518
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
519
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
519
      while(q.next()){
520
      while(q.next()){
520
521
521
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
522
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
522
                    result.append(classIdentifer_str);
523
                    result.append(classIdentifer_str);
523
                    }
524
                    }
524
525
525
    return result;
526
    return result;
526
527
527
  }
528
  }
528
529
529
530
530
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
531
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
531
QMap <QString, QString> result_map;
532
QMap <QString, QString> result_map;
532
QSqlQuery q;
533
QSqlQuery q;
533
QString sql_str;
534
QString sql_str;
534
QString class_name_str, class_id_str;
535
QString class_name_str, class_id_str;
535
536
536
int field_class_id, field_class_name;
537
int field_class_id, field_class_name;
537
bool ok;
538
bool ok;
538
sql_str = tr("select * "
539
sql_str = tr("select * "
539
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
540
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
540
             );
541
             );
541
 q.prepare(sql_str);
542
 q.prepare(sql_str);
542
 ok = q.exec();
543
 ok = q.exec();
543
 if (!ok) {
544
 if (!ok) {
544
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
545
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
545
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
546
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
546
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
547
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
547
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
548
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
548
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
549
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
549
                  }
550
                  }
550
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
551
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
551
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
552
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
552
553
553
while(q.next()){
554
while(q.next()){
554
555
555
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
556
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
556
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
557
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
557
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
558
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
558
                }
559
                }
559
 return result_map;
560
 return result_map;
560
}
561
}
561
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
void MainWindow::initComboBox(){
567
void MainWindow::initComboBox(){
567
568
568
569
569
    QStringList classesNameList;
570
    QStringList classesNameList;
570
    QStringList classesID_list;
571
    QStringList classesID_list;
571
    QStringList tmp_stringList;
572
    QStringList tmp_stringList;
572
573
573
574
574
575
575
    QString tmp_str;
576
    QString tmp_str;
576
577
577
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
578
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
578
    classesID_list = class_list_map.keys();
579
    classesID_list = class_list_map.keys();
579
    classesNameList = class_list_map.values();
580
    classesNameList = class_list_map.values();
580
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
581
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
581
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
582
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
582
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
583
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
583
    while (interator.hasNext()) {
584
    while (interator.hasNext()) {
584
         interator.next();
585
         interator.next();
585
         tmp_str =  interator.value();
586
         tmp_str =  interator.value();
586
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
587
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
587
         tmp_str.append(interator.key());
588
         tmp_str.append(interator.key());
588
         tmp_str.append(tr(")"));
589
         tmp_str.append(tr(")"));
589
         tmp_stringList << tmp_str;
590
         tmp_stringList << tmp_str;
590
591
591
     }
592
     }
592
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
593
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
593
594
594
595
595
}
596
}
596
597
597
598
598
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
599
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
599
QStringList classesNameList;
600
QStringList classesNameList;
600
QStringList classesID_list;
601
QStringList classesID_list;
601
QString ID_str;
602
QString ID_str;
602
classesID_list = class_list_map.keys();
603
classesID_list = class_list_map.keys();
603
classesNameList = class_list_map.values();
604
classesNameList = class_list_map.values();
604
ID_str =  classesID_list[index];
605
ID_str =  classesID_list[index];
605
ui->label->setText(ID_str);
606
ui->label->setText(ID_str);
606
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
607
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
607
608
608
609
609
}
610
}
610
611
611
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
612
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
612
    int i;
613
    int i;
613
    i++;
614
    i++;
614
615
615
}
616
}
616
617
617
618
618
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
619
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
619
    int i;
620
    int i;
620
    i++;
621
    i++;
621
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
622
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
622
        QStringList classesNameList;
623
        QStringList classesNameList;
623
        QStringList classesID_list;
624
        QStringList classesID_list;
624
625
625
        int index;
626
        int index;
626
        classesID_list = class_list_map.keys();
627
        classesID_list = class_list_map.keys();
627
        classesNameList = class_list_map.values();
628
        classesNameList = class_list_map.values();
628
        index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1));
629
        index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1));
629
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
630
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
630
631
631
        ui->comboBox->setEnabled(true);
632
        ui->comboBox->setEnabled(true);
632
633
633
-
 
634
634
635
    }
635
    }
636
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
636
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
637
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
637
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
638
}
638
}
639
 
639