Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 106 | Rev 108 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 106 Rev 107
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
9
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
10
10
11
   MainWindow::readModel();
11
   MainWindow::readModel();
12
12
13
   //QString model_str;
13
   //QString model_str;
14
   MainWindow::creatModelString();
14
   MainWindow::creatModelString();
15
   int i;
15
   int i;
16
   i++;
16
   i++;
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
17
    QFile file_tmp("./temp.txt");
18
    bool ok;
18
    bool ok;
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
19
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
20
    QTextStream out(&file_tmp);
21
    out << MainWindow::modelString;
21
    out << MainWindow::modelString;
22
    file_tmp.close();
22
    file_tmp.close();
23
23
24
    MainWindow::openDataBase();
24
    MainWindow::openDataBase();
25
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
25
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
26
    MainWindow::initComboBox();
26
    MainWindow::initComboBox();
27
27
28
28
29
}
29
}
30
30
31
MainWindow::~MainWindow()
31
MainWindow::~MainWindow()
32
{
32
{
33
    delete ui;
33
    delete ui;
34
}
34
}
35
35
36
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
36
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
37
{
37
{
38
    QMainWindow::changeEvent(e);
38
    QMainWindow::changeEvent(e);
39
    switch (e->type()) {
39
    switch (e->type()) {
40
    case QEvent::LanguageChange:
40
    case QEvent::LanguageChange:
41
        ui->retranslateUi(this);
41
        ui->retranslateUi(this);
42
        break;
42
        break;
43
    default:
43
    default:
44
        break;
44
        break;
45
    }
45
    }
46
}
46
}
47
47
48
48
49
bool MainWindow::readModel(){
49
bool MainWindow::readModel(){
50
    bool result;
50
    bool result;
51
    QString model_str;
51
    QString model_str;
52
    QFile file(":/model.txt");
52
    QFile file(":/model.txt");
53
53
54
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
54
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
55
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
55
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
56
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
56
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
57
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
57
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
58
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
58
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
59
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
59
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
60
60
61
61
62
62
63
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
63
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
64
    if (result) {
64
    if (result) {
65
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
65
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
66
                }
66
                }
67
67
68
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
68
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
69
69
70
70
71
    return result;
71
    return result;
72
72
73
}
73
}
74
74
75
75
76
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
76
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
77
{
77
{
78
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
78
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
79
    QList<int> indentations;
79
    QList<int> indentations;
80
    parents << parent;
80
    parents << parent;
81
    indentations << 0;
81
    indentations << 0;
82
82
83
    int number = 0;
83
    int number = 0;
84
84
85
    while (number < lines.count()) {
85
    while (number < lines.count()) {
86
        int position = 0;
86
        int position = 0;
87
        while (position < lines[number].length()) {
87
        while (position < lines[number].length()) {
88
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
88
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
89
                break;
89
                break;
90
            position++;
90
            position++;
91
        }
91
        }
92
92
93
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
93
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
94
94
95
        if (!lineData.isEmpty()) {
95
        if (!lineData.isEmpty()) {
96
            // Read the column data from the rest of the line.
96
            // Read the column data from the rest of the line.
97
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
97
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
98
            QList<QVariant> columnData;
98
            QList<QVariant> columnData;
99
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
99
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
100
                columnData << columnStrings[column];
100
                columnData << columnStrings[column];
101
101
102
            if (position > indentations.last()) {
102
            if (position > indentations.last()) {
103
                // The last child of the current parent is now the new parent
103
                // The last child of the current parent is now the new parent
104
                // unless the current parent has no children.
104
                // unless the current parent has no children.
105
105
106
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
106
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
107
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
107
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
108
                    indentations << position;
108
                    indentations << position;
109
                }
109
                }
110
            } else {
110
            } else {
111
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
111
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
112
                    parents.pop_back();
112
                    parents.pop_back();
113
                    indentations.pop_back();
113
                    indentations.pop_back();
114
                }
114
                }
115
            }
115
            }
116
116
117
            // Append a new item to the current parent's list of children.
117
            // Append a new item to the current parent's list of children.
118
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
118
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
119
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
119
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
120
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
120
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
121
121
122
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
122
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
123
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
123
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
124
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
124
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
125
                                                        }
125
                                                        }
126
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
126
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
127
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
127
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
128
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
128
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
129
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
129
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
130
        }
130
        }
131
131
132
        number++;
132
        number++;
133
    }
133
    }
134
}
134
}
135
135
136
136
137
/*
137
/*
138
void MainWindow::openBase()
138
void MainWindow::openBase()
139
{
139
{
140

140

141
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
141
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
142
        pdb = &db;
142
        pdb = &db;
143
        raportFrm.pdb = &db;
143
        raportFrm.pdb = &db;
144

144

145
        pdb->setHostName(hostName);
145
        pdb->setHostName(hostName);
146
        pdb->setDatabaseName(baseName);
146
        pdb->setDatabaseName(baseName);
147
        pdb->setUserName(userName);
147
        pdb->setUserName(userName);
148
        pdb->setPassword(password);
148
        pdb->setPassword(password);
149
        bool ok = pdb->open();
149
        bool ok = pdb->open();
150
        if (!ok) {
150
        if (!ok) {
151
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
151
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
152
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
152
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
153
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
153
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
154
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
154
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
155
                         }
155
                         }
156
        if (ok)
156
        if (ok)
157
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
157
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
158
        }
158
        }
159
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
159
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
160
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
160
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
161
                 }
161
                 }
162

162

163

163

164

164

165
        model = new QSqlTableModel(this);
165
        model = new QSqlTableModel(this);
166
        model->setTable(tableName);
166
        model->setTable(tableName);
167

167

168
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
168
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
169
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
169
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
170

170

171
        model->select();
171
        model->select();
172

172

173

173

174
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
174
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
175
        field.setValue(QString(tr("123")));
175
        field.setValue(QString(tr("123")));
176

176

177
        bool okey;
177
        bool okey;
178
        int index;
178
        int index;
179
        QSqlRecord record;
179
        QSqlRecord record;
180

180

181

181

182
        tableView->setModel(model);
182
        tableView->setModel(model);
183
        view.setModel(model);
183
        view.setModel(model);
184

184

185

185

186
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
186
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
187
        view.setAlternatingRowColors(true);
187
        view.setAlternatingRowColors(true);
188

188

189
        tableView->resizeColumnsToContents();
189
        tableView->resizeColumnsToContents();
190

190

191

191

192
        view.resizeColumnsToContents();
192
        view.resizeColumnsToContents();
193

193

194
        tableView->show();
194
        tableView->show();
195

195

196

196

197

197

198
        initTreeWidget();
198
        initTreeWidget();
199
}
199
}
200
*/
200
*/
201
201
202
202
203
void MainWindow::creatModelString(){
203
void MainWindow::creatModelString(){
204
204
205
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
205
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
206
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
206
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
207
207
208
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
208
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
209
209
210
    int root_item_child_count;
210
    int root_item_child_count;
211
    int i;
211
    int i;
212
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
212
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
213
    i++;
213
    i++;
214
214
215
}
215
}
216
216
217
217
218
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
218
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
219
    int child_count;
219
    int child_count;
220
    child_count = parentItem->childCount();
220
    child_count = parentItem->childCount();
221
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
221
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
222
        for (int m=0; m < level; ++m){
222
        for (int m=0; m < level; ++m){
223
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
223
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
224
    }
224
    }
225
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
225
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
226
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
226
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
227
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
227
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
228
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
228
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
229
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
229
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
230
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
230
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
231
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
231
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
232
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
232
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
233
233
234
    }
234
    }
235
int i;
235
int i;
236
i++;
236
i++;
237
}
237
}
238
238
239
239
240
bool MainWindow::openDataBase(){
240
bool MainWindow::openDataBase(){
241
    QString errorString;
241
    QString errorString;
242
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
242
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
243
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
243
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
244
    sql.setHostName(tr("localhost"));
244
    sql.setHostName(tr("localhost"));
245
    sql.setUserName(tr("an"));
245
    sql.setUserName(tr("an"));
246
    sql.setPassword(tr("393939"));
246
    sql.setPassword(tr("393939"));
247
247
248
    bool ok;
248
    bool ok;
249
    ok = sql.open();
249
    ok = sql.open();
250
250
251
    /*
251
    /*
252
    if (!ok) {
252
    if (!ok) {
253
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
253
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
254
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
254
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
255
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
255
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
256
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
256
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
257

257

258

258

259
                            }
259
                            }
260

260

261
*/
261
*/
262
    if (!ok) {
262
    if (!ok) {
263
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
263
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
264
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
264
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
265
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
265
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
266
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
266
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
267
                     }
267
                     }
268
else {
268
else {
269
269
270
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
270
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
271
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
271
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
272
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
272
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
273
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
273
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
    }
279
    }
280
280
281
     return ok;
281
     return ok;
282
}
282
}
283
283
284
284
285
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
285
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
286
QSqlQuery q;
286
QSqlQuery q;
287
QString sql_str;
287
QString sql_str;
288
QString field_name_str;
288
QString field_name_str;
289
QString root_class_name;
289
QString root_class_name;
290
bool ok;
290
bool ok;
291
int field_name;
291
int field_name;
292
292
293
//ui->treeWidget->clear();
293
//ui->treeWidget->clear();
294
294
295
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
295
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
296
296
297
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
297
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
298
root_items_list << rootItem1;
298
root_items_list << rootItem1;
299
 rootItem1->setText(0, modelName);
299
 rootItem1->setText(0, modelName);
300
300
301
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
301
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
302
 rootItems.append(rootItem1);
302
 rootItems.append(rootItem1);
303
303
304
304
305
305
306
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
306
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
307
rootItem2->setText(0, root_class_name);
307
rootItem2->setText(0, root_class_name);
308
rootItem2->setText(1, rootClassID);
308
rootItem2->setText(1, rootClassID);
309
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
309
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
310
310
311
addChildsItems(rootItem2);
311
addChildsItems(rootItem2);
312
312
313
sql_str = tr("select * "
313
sql_str = tr("select * "
314
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
314
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
315
             );
315
             );
316
sql_str.append(rootClassID);
316
sql_str.append(rootClassID);
317
317
318
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
318
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
319
319
320
q.prepare(sql_str);
320
q.prepare(sql_str);
321
321
322
ok = q.exec();
322
ok = q.exec();
323
if (!ok) {
323
if (!ok) {
324
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
324
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
325
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
325
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
326
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
326
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
327
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
327
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
328
                 }
328
                 }
329
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
329
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
330
while(q.next()){
330
while(q.next()){
331
331
332
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
332
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
333
333
334
                }
334
                }
335
335
336
336
337
337
338
338
339
}
339
}
340
340
341
341
-
 
342
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
-
 
343
QSqlQuery q;
-
 
344
QString sql_str;
-
 
345
QString field_name_str;
-
 
346
QString root_class_name;
-
 
347
bool ok;
-
 
348
int field_name;
-
 
349
-
 
350
//ui->treeWidget->clear();
-
 
351
-
 
352
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
-
 
353
-
 
354
-
 
355
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
-
 
356
// root_items_list << rootItem1;
-
 
357
// rootItem1->setText(0, modelName);
-
 
358
-
 
359
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
360
// rootItems.append(rootItem1);
-
 
361
-
 
362
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
-
 
363
if (root_item->childCount()==1){
-
 
364
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
-
 
365
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
-
 
366
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
-
 
367
-
 
368
//delete rootItem2;
-
 
369
-
 
370
-
 
371
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
-
 
372
-
 
373
-
 
374
-
 
375
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
-
 
376
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
-
 
377
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
378
-
 
379
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
-
 
380
-
 
381
-
 
382
-
 
383
for (int i=0; i < child_count; i++){
-
 
384
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
-
 
385
}
-
 
386
-
 
387
child_count = root_item->child(0)->childCount();
-
 
388
addChildsItems(root_item->child(0));
-
 
389
/*
-
 
390
sql_str = tr("select * "
-
 
391
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
-
 
392
             );
-
 
393
sql_str.append(rootClassID);
-
 
394

-
 
395
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
-
 
396

-
 
397
q.prepare(sql_str);
-
 
398

-
 
399
ok = q.exec();
-
 
400
if (!ok) {
-
 
401
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
402
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
403
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
404
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
405
                 }
-
 
406
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
-
 
407
while(q.next()){
-
 
408

-
 
409
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
-
 
410

-
 
411
                }
-
 
412

-
 
413
*/
-
 
414
-
 
415
-
 
416
}
-
 
417
-
 
418
-
 
419
342
420
343
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
421
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
344
    QSqlQuery q;
422
    QSqlQuery q;
345
    QString sql_str;
423
    QString sql_str;
346
    QString class_name_str;
424
    QString class_name_str;
347
    bool ok;
425
    bool ok;
348
    int field_class_name;
426
    int field_class_name;
349
427
350
    sql_str = tr("select * "
428
    sql_str = tr("select * "
351
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
429
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
352
                 );
430
                 );
353
431
354
    sql_str.append(class_id);
432
    sql_str.append(class_id);
355
    sql_str.append(tr("' "));
433
    sql_str.append(tr("' "));
356
434
357
    q.prepare(sql_str);
435
    q.prepare(sql_str);
358
436
359
    ok = q.exec();
437
    ok = q.exec();
360
438
361
439
362
    if (!ok) {
440
    if (!ok) {
363
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
441
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
364
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
442
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
365
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
443
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
366
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
444
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
367
                     }
445
                     }
368
446
369
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
447
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
370
    while(q.next()){
448
    while(q.next()){
371
449
372
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
450
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
373
451
374
                    }
452
                    }
375
453
376
    return class_name_str;
454
    return class_name_str;
377
455
378
}
456
}
379
457
380
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
458
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
381
QStringList chields_list;
459
QStringList chields_list;
382
QString parent_ID;
460
QString parent_ID;
383
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
461
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
384
parent_ID = perent_class_item->text(1);
462
parent_ID = perent_class_item->text(1);
385
int chields_count, i;
463
int chields_count, i;
386
464
387
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
465
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
388
if(chields_list.isEmpty()) return;
466
if(chields_list.isEmpty()) return;
389
chields_count = chields_list.size();
467
chields_count = chields_list.size();
390
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
468
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
391
    QString chield_class_name, chield_id;
469
    QString chield_class_name, chield_id;
392
    chield_id = chields_list.at(l);
470
    chield_id = chields_list.at(l);
393
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
471
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
394
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
472
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
395
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
473
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
396
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
474
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
397
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
475
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
398
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
476
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp);
399
}
477
}
400
478
401
i++;
479
i++;
402
480
403
}
481
}
404
482
405
483
406
/********************************************************
484
/********************************************************
407
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
485
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
408
*
486
*
409
*
487
*
410
*
488
*
411
********************************************************/
489
********************************************************/
412
490
413
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
491
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
414
   // QMap<QString, QString> map;
492
   // QMap<QString, QString> map;
415
   // TClass class_tmp;
493
   // TClass class_tmp;
416
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
494
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
417
    QStringList result;
495
    QStringList result;
418
    QSqlQuery q;
496
    QSqlQuery q;
419
    QString sql_str;
497
    QString sql_str;
420
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
498
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
421
    QString field_id_str;
499
    QString field_id_str;
422
    bool ok;
500
    bool ok;
423
    int field_classIdentifer;
501
    int field_classIdentifer;
424
    sql_str = tr("select * "
502
    sql_str = tr("select * "
425
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
503
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
426
                 );
504
                 );
427
    sql_str.append(class_id);
505
    sql_str.append(class_id);
428
506
429
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
507
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
430
508
431
    q.prepare(sql_str);
509
    q.prepare(sql_str);
432
510
433
    ok = q.exec();
511
    ok = q.exec();
434
    if (!ok) {
512
    if (!ok) {
435
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
513
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
436
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
514
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
437
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
515
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
438
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
516
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
439
                     }
517
                     }
440
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
518
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
441
      while(q.next()){
519
      while(q.next()){
442
520
443
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
521
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
444
                    result.append(classIdentifer_str);
522
                    result.append(classIdentifer_str);
445
                    }
523
                    }
446
524
447
    return result;
525
    return result;
448
526
449
  }
527
  }
450
528
451
529
452
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
530
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
453
QMap <QString, QString> result_map;
531
QMap <QString, QString> result_map;
454
QSqlQuery q;
532
QSqlQuery q;
455
QString sql_str;
533
QString sql_str;
456
QString class_name_str, class_id_str;
534
QString class_name_str, class_id_str;
457
535
458
int field_class_id, field_class_name;
536
int field_class_id, field_class_name;
459
bool ok;
537
bool ok;
460
sql_str = tr("select * "
538
sql_str = tr("select * "
461
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
539
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
462
             );
540
             );
463
 q.prepare(sql_str);
541
 q.prepare(sql_str);
464
 ok = q.exec();
542
 ok = q.exec();
465
 if (!ok) {
543
 if (!ok) {
466
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
544
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
467
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
545
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
468
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
546
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
469
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
547
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
470
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
548
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
471
                  }
549
                  }
472
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
550
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
473
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
551
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
474
552
475
while(q.next()){
553
while(q.next()){
476
554
477
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
555
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
478
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
556
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
479
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
557
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
480
                }
558
                }
481
 return result_map;
559
 return result_map;
482
}
560
}
483
561
484
562
485
563
486
564
487
565
488
void MainWindow::initComboBox(){
566
void MainWindow::initComboBox(){
489
567
490
568
491
    QStringList classesNameList;
569
    QStringList classesNameList;
492
    QStringList classesID_list;
570
    QStringList classesID_list;
493
    QStringList tmp_stringList;
571
    QStringList tmp_stringList;
494
572
495
573
496
574
497
    QString tmp_str;
575
    QString tmp_str;
498
576
499
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
577
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
500
    classesID_list = class_list_map.keys();
578
    classesID_list = class_list_map.keys();
501
    classesNameList = class_list_map.values();
579
    classesNameList = class_list_map.values();
502
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
580
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
503
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
581
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
504
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
582
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
505
    while (interator.hasNext()) {
583
    while (interator.hasNext()) {
506
         interator.next();
584
         interator.next();
507
         tmp_str =  interator.value();
585
         tmp_str =  interator.value();
508
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
586
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
509
         tmp_str.append(interator.key());
587
         tmp_str.append(interator.key());
510
         tmp_str.append(tr(")"));
588
         tmp_str.append(tr(")"));
511
         tmp_stringList << tmp_str;
589
         tmp_stringList << tmp_str;
512
590
513
     }
591
     }
514
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
592
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
515
593
516
594
517
}
595
}
518
596
519
597
520
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
598
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
521
QStringList classesNameList;
599
QStringList classesNameList;
522
QStringList classesID_list;
600
QStringList classesID_list;
523
QString ID_str;
601
QString ID_str;
524
classesID_list = class_list_map.keys();
602
classesID_list = class_list_map.keys();
525
classesNameList = class_list_map.values();
603
classesNameList = class_list_map.values();
526
ID_str =  classesID_list[index];
604
ID_str =  classesID_list[index];
527
ui->label->setText(ID_str);
605
ui->label->setText(ID_str);
-
 
606
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
-
 
607
-
 
608
528
}
609
}
529
610
530
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
611
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
531
    int i;
612
    int i;
532
    i++;
613
    i++;
533
614
534
}
615
}
535
616
536
617
537
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
618
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
538
    int i;
619
    int i;
539
    i++;
620
    i++;
540
if (root_items_list.indexOf(item) != -1) ui->comboBox->setEnabled(true);
621
if (root_items_list.indexOf(item) != -1) ui->comboBox->setEnabled(true);
541
622
542
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
623
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
543
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
624
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
544
}
625
}
545
 
626