Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 101 | Rev 103 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 101 Rev 102
Line 20... Line 20...
20
    out << MainWindow::modelString;
20
    out << MainWindow::modelString;
21
    file_tmp.close();
21
    file_tmp.close();
22
22
23
    MainWindow::openDataBase();
23
    MainWindow::openDataBase();
24
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
24
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
-
 
25
    MainWindow::getClassList();
25
26
26
}
27
}
27
28
28
MainWindow::~MainWindow()
29
MainWindow::~MainWindow()
29
{
30
{
Line 439... Line 440...
439
                    }
440
                    }
440
441
441
    return result;
442
    return result;
442
443
443
  }
444
  }
-
 
445
-
 
446
-
 
447
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
-
 
448
QMap <QString, QString> result_map;
-
 
449
QSqlQuery q;
-
 
450
QString sql_str;
-
 
451
int field_class_id, field_class_name;
-
 
452
bool ok;
-
 
453
sql_str = tr("select * "
-
 
454
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
-
 
455
             );
-
 
456
 q.prepare(sql_str);
-
 
457
 ok = q.exec();
-
 
458
 if (!ok) {
-
 
459
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
460
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
461
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
462
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
463
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
-
 
464
                  }
-
 
465
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
466
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
-
 
467
-
 
468
-
 
469
 return result_map;
-
 
470
}